Koja su to četiri duhovna zakona?


Pitanje: Koja su to četiri duhovna zakona?

Odgovor:
Četiri duhovna zakona su način dijeljenja radosne vijesti spasenja koje nam je na raspolaganju kroz vjeru u Isusa Hrista. To je prost način da se organizuju važne informacije u Jevanđelju kroz četiri tačke.

Prvi od četiri duhovna zakona glasi: „Bog te voli i ima predivan plan za tvoj život.“ Jovan 3:16 nam govori, „Jer Bog tako zavolje svijet da je Sina svojega Jedinorodnoga dao, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni.“Jovan 10:10b nam daje razlog zbog koga je Isus došao, „Ja dođoh da život imaju i da ga imaju u izobilju.“ Šta nas zaklanja od Božije ljubavi? Šta nas sprečava da imamo život punine?

Drugi duhovni zakon od Četiri duhovna zakona je, „Čovječanstvo je pokvareno grijehom i zbog toga je odvojeno od Boga. To znači da ne možemo da znamo Božiji predivni plan za naše živote. Rimljanima 3:23 potvrđuje ovu informaciju, „Jer svi sagriješiše i lišeni su slave Božije.“ Rimljanima 6:23 nam ukazuje na posljedice grijeha, „Jer je plata za grijeh smrt.” Bog nas je stvorio da imamo zajedništvo sa Njim. Međutim, čovječanstvo je donijelo grijeh u svijet, i time je odvojeno od Boga. Uništili smo odnos sa Njim koji je Bog za nas bio zamislio. Šta je rješenje?

Treći među Četiri duhovna zakona je, „Isus Hrist je jedino Božije pokriće za naš grijeh. Kroz Isusa Hrista, mogu da nam budu oprošteni grijesi i možemo da obnovimo pravi odnos sa Bogom.“ Rimljanima 5:8 nam govori, „Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama, jer još dok bijasmo grješnici, Hristos umrije za nas.“ 1. Korinćanima15:3-4 nas informiše o onome šta treba da znamo i vjerujemo kako bi bili spašeni, „...da Hristos umrije za grijehe naše po Pismu, I da bi pogreben, i da je ustao treći dan, po Pismu…” Sam Isus izjavljuje da je On jedini put do spasenja u Jovanu 14:6, „Isus mu reče: Ja sam Put i Istina i Život; niko ne dolazi Ocu osim kroz mene.“ Kako mogu da primim ovaj predivni dar spasenja?

Četvrti od Četiri duhovna zakona je, „Moramo svoju vjeru polagati u Isusa Hrista kao Spasitelja da bi primili dar spasenja i znali Božiji predivan plan za naše živote.“ Jovan 1:12 nam ovo opisuje, „A onima koji ga primiše dade vlast da budu čeda Božija, onima koji vjeruju u ime njegovo.“ Djela 16:31 ovo veoma jasno kažu, „A oni rekoše: Vjeruj u Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj.” Možemo biti spašeni samo blagodaću, samo kroz vjeru, samo u Isusa Hrista (Efescima 2:8-9).

Ako želiš da povjeruješ u Isusa Hrista kao svoga Spasitelja, reci sljedeće riječi Bogu. Izgovaranje ovih riječi te neće spasiti, ali vjera u Hrista hoće! Ova molitva je prosto način da izraziš Bogu svoju vjeru u Njega i da mu zahvališ jer je obezbijedio tvoje spasenje. „Bože, znam da sam zgriješio protiv tebe i zaslužujem kaznu. Ali Isus Hrist je uzeo kaznu koju ja zaslužujem kako bih kroz vjeru u Njega imao oproštenje. Svoju vjeru polažem u Tebe za spasenje. Hvala Ti na Tvojoj predivnoj blagodati i oproštenju – daru vječnoga života! Amin!“

Da li ste se odlučili da slijedite Hrista zbog onoga što ste pročitali ovdje? Ako je tako, molimo vas da kliknete na „Ja sam prihvatio/la Hrista danas“ ispod.

English
Vratite se na početnu stranicu na crnogorskom jeziku
Koja su to četiri duhovna zakona?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga