settings icon
share icon
Въпрос

Преживяване на последните времена – какво е нужно да знаем?

Отговор


Често хората изпитват безпокойство, когато мислят за бъдещето; обаче, това не трябва да бъде така. За хората, които познават Бог, мислите за бъдещето носят ревност и утеха. Например, описвайки жена, която познава и вярва в Бог, Притчи 31:25 казва: „Тя се усмихва на идния ден.“

Двете ключови мисли за бъдещето, които трябва да поддържаме в ума си, са първо, Бог е суверенен и в контрол на всичко. Той знае бъдещето и контролира абсолютно това, което ще се случи. Библията казва: „Помнете предишните неща от древността: Защото Аз съм Бог, и няма друг; Аз съм Бог, и няма подобен на Мене, Който от началото изявявам края, И от древните времена нестаналите още неща, И казвам: Намерението Ми ще устои, И ще извърша всичко що Ми е угодно (Исая 46:9–11, подчертаването е добавено).

Второто нещо, което трябва да помним за бъдещето, е, че Библията очертава това, което ще се случи в „последните времена“ или „последните дни“. Защото Библията е Божието откровение към човечеството и защото Бог знае и контролира бъдещето (както казва по-горе Исая), следва да заключим, че когато Библията говори за случаващото се в бъдещето, можем да го вярваме. Относно предсказанията за бъдещето Библията казва: „защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но (светите) човеци са говорили от Бога; движими от Святия Дух“ (2 Петрово 1:21). Истината е очевидна от факта, че за разлика от лъжепророчествата, изричани от други религии или хора като Нострадамус, Библията никога не е грешала – всеки път, когато Библията е предричала бъдеще събитие, то се е случвало точно както Писанието е казало, че ще стане.

Когато разглеждате как да разбирате и да преживеете последните времена, отговорете на тези три въпроса:

1. Как следва да тълкуваме това, което казва Библията за бъдещето (библейското пророчество)?
2. Какво казва Библията, че ще се случи през последните времена?
3. Как би трябвало казаното от Библията за бъдещето да се отрази на начина, по който живеем днес?

Как да тълкуваме библейското пророчество?
Има много виждания за това какви методи би трябвало да се използват при тълкуването на пасажи, отнасящи се до последните времена. Тъй като има достатъчно хора, застъпващи различни вярвания, има достатъчно причини да вярваме, че библейското пророчество следва да се тълкува (1) буквално, (2) футуристично и (3) както се нарича, по „премилениален“ начин. Буквалното тълкуване се насърчава от факта, че има над 300 пророчества за първото идване на Христос, които всички били буквално изпълнени. Предсказанията за раждането, живота, предаването, смъртта и възкресението на Месията не били изпълнени алегорично или по духовен начин. Исус бил роден във Витлеем, изпълнил чудеса, бил предаден от близък приятел за 30 сребърника, бил прободен в ръцете и краката, умрял с крадци, бил погребан в гробницата на богаташ и възкръснал три дни след смъртта Си. Всички тези подробности били предречени стотици години преди Исус да бъде роден и били буквално изпълнени. И въпреки че има символизъм, използван в различни пророчества (напр. змейове, конници, т.н.), той целият изобразява буквални същества или събития, по доста сходен начин както Исус е наричан лъв или агне.

Относно футуристичното виждане Библията ясно заявява, че пророческите книги като Даниил и Откровение съдържат не само разказ за исторически събития, а също и предсказания за бъдещи събития. След като Йоан получил посланията към тогавашните църкви, той получил видения относно това, което щяло да се случи в последните времена. На Йоан било казано: „Възлез тук, и ще ти покажа това, което трябва да стане след това“ (Откровение 4:1, подчертаването е добавено).

Вероятно дори по-силен аргумент за футуристично гледище включва обещанията, дадени от Бог на Авраам (сравнете Битие 12&15), относно земята на Израил. Тъй като заветът на Бог с Авраам бил безусловен, а Неговите обещания още не са изпълнени към наследниците на Авраам, тогава е сигурно футуристичното виждане за обещанията към Израил.

Последно, с оглед пророчеството, тълкувано по „премилениален“ начин, това означава, че, първо, църквата ще бъде грабната, после светът ще прежевее седем-годишен период на Скръб, и тогава Исус Христос ще се завърне да управлява над земята в подължение на 1000 буквални години (Откровение 20).

Но какво казва Библията, че ще се случи преди това?

Какво казва Библията, че ще се случи в последните времена?
За съжаление, Библията предсказва влошаваща се спирала от катастрофи, човешки грях и религиозно вероотстъпничество преди да се завърне Христос. Павел пише: „А това да знаеш, че в последните времена ще настанат усилни времена….А нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени“ (2 Тимотей 3:1, 13). Светът ще продължи да отхвърля Бог, Неговото Слово и Неговите хора.

Някой ден в бъдещето – ден, който никой не знае – Бог ще прекрати Ерата на Църквата, която е започнала на Петдесетница (сравни Деяния 2) със събитие, известно като Грабването. По това време Бог ще премахне всички вярващи в Христос от земята в подготовка за Своите последни осъждения. За Грабването Павел казва: „Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно със Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на арахангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще въскръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи“ (1 Солунци 4:14–18).

Подкопаването на мира и увеличаването на размириците, които ще предшестват Грабването, ще достигнат епични размери, когато неизброимо много хора ще изчезнат от земята. Такова събитие ще предизвика паника и ще изисква силен водач, който ще има отговори на всички световни проблеми. От известно време е в ход подготовката на такъв лидер, както е отбелязал историкът Арнолд Тойби: „С налагането на човечеството на все повече и повече смъртоносни оръжия и в същото време превръщането на света във все по-взаимозависим икономически, технологията е довела човечеството до такава степен на изтощение, че сме узряли за обожествяването на всеки нов Цезар, който може да успее да даде на света обединение и мир.“ Излязъл от възродена Римска Империя, такава, която е организирана в европейско тяло, състоящо се от десет части (сравнете Даниил 7:24; Откровение 13:1), Антихристът ще се въздигне и ще подпише договор с народа на Израил, който официално ще започне пророкуваното от Бог седемгодишно обратно броене до второто идване на Христос (сравнете Даниил 9:27).

В продължение на три години и половина Антихристът ще управлява над земята и ще обещае мир, но това е лъжлив мир, който ще вкара в капан хората на земята. Библията казва: „Когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избягнат“ (1 Солунци 5:3). Войни, земетресения и глад ще ескалират (сравнете Матей 24:7) до края на 3,5-годишното управление на Антихриста, когато той ще влезе във възстановения храм в Ерусалим и ще се провъзгласи за Бог и ще поиска поклонение (сравнете 2 Солунци 2:4; Матей 24: 15). В този момент истинският Бог ще отговори на предизвикателството. За още 3,5 години ще настъпи Голяма Скръб, такава, каквато не била виждана никога дотогава. Исус предсказал: „защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има. И ако да не се съкратеха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят“ (Матей 24:21–22).

Несметна загуба на живот и разрушения по земята ще настъпят по време на Голямата Скръб. Също мнозина ще повярват в Христос, въпреки че много ще го направят с цената на живата си. Бог все още ще бъде в контрол като ще събере невярващите армии на света, за да ги съди. За това събитие пророкът Йоил писал: „Ще събера всичките народи и ще ги сведа в Йосафатовата долина, и там ще се съдя с тях заради народа си“ (Йоил 3:2). Йоан е записал битката по този начин: „И видях да излизат от устата на змея (Антихриста) и от устата на звяра (Сатана) и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби; защото те са бесовски духове, които, като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог….И събраха ги на мястото, което по еврейски се наричаше Армагедон (Откровение 16:13–16).

В този момент Месията Исус ще се завърне, ще разбие враговете Си и ще предяви света, който по право е Негов. „След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите. После видях един ангел, стоящ в слънцето; и, извиквайки със силен глас, каза на всички птици, които летят посред небето: Дойдете, събирайте за великата Божия вечеря, за да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на всичките човеци, свободни роби, малки и големи. И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против яздещия на коня и против Неговото воинство. И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; та двамата бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел. А останалите бидоха набити с меча на яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата Му. И всичките птици се наситиха от месата им“ (Откровение 19:11–21).

След като Христос победи всички армии, събрани в долината Армагедон, Той ще управлява със Своите светии в продължение на хиляда години и изцяло ще върне Израил в тяхната земя. В края на хилядата години ще настъпи окончателно осъждане на народите и цялото останало човечество, което ще бъде последвано от вечно състояние: или прекарано с Бог или отделено от Него (сравнете Откровение 20-21).

Горните събития не са хипотези или възможности – те са точно това, което ще се случи в бъдеще. Точно както всички пророчества за първото идване на Христос са се оказали верни, така ще бъдат и библейските пророчества за Неговото второ идване.

Като се приеме истината на тези пророчества, какво въздействие биха имали те върху нас сега? Петър задава този въпрос: „Прочее, понеже всичкото това ще се стопи, какви трябва да сте вие в своето живеене и в благочестие, като очаквате и ускорявате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат!“ (2 Петрово 3:11–12).

Ефектът на библейското пророчество върху нас днес
Има четири отговора, които следва да имаме на библейското пророчесво. Първият е покорство, което е това, за което говори Петър в стиховете по-горе. Исус постоянно ни казва да бъдем готови за Неговото идване, което може да стане по всяко време (сравнете Марк 13:33-37) и да живеем по такъв начин, че да не се срамуваме от поведението си.

Вторият отговор е поклонението. Бог е предвидил начин за избягване на Неговите осъждения от последните времена – Неговият безплатен дар на спасението, осигурен чрез Исус. Трябва да сме сигурни, че приемаме Неговото спасение и да живеем с благодарност пред Него. Нашето поклонение на земята един ден ще стане поклонение на небето: „И пеят нова песен, думайки: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й: защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ“ (Откровение 5:9).

Третият отговор е прогласяването. Посланието за Божието спасение и истината за Неговото второ пришествие трябва да бъдат прогласени на всички да чуят, особено на онези, които още не вярват. Трябва да дадем на всеки възможност да се обърне към Бог и да бъде спасен от Неговия идващ гняв. Откровение 22:10 казва: „Още ми каза: Не запечатвай думите на написаното в тая книга пророчество; защото времето за изпълнението му е близо.“

Последният отговор на Божието пророческо Слово е служението. Всички вярващи трябва да бъдат усърдни в изпълнението на Божията воля и в извършването на добри дела. Част от Христовите осъждения ще бъдат на делата, извършени от вярващите. Те не определят приемането в небето на християнина, но те наистина показват какво е направил всеки вярващ с даровете, дадени му от Бог. „Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло“ (2 Коринтяни 5:10).

Обобщено, Бог е суверен над всички събития и хора по света. Той е твърдо в контрол на всичко и ще доведе до съвършен край всичко, което е започнал. Както се пее в една стара християнска песен: „Всичко е Божие творение….Оформено от Една ръка….Сатана и Спасение….Под Една заповед.“

Изпълненото пророчество е едно доказателство, че Библията е свръхестествена книга. Стотици старозаветни пророчества вече са се изпълнили и е логично да заключим, че казаното за последните времена ще се изпълни също. За онези, които познават Исус и са повярвали в Него като техен Господ и Спасител, Неговото идване ще бъде тяхната благословена надежда (сравнете Тит 2:13). Но за онези, които са отхврърлили Христос, Той ще бъде техният свещен ужас (сравнете 2 Солунци 1:8). Равносметката е тази: за да преживеете последните времена, се уверете, че сте вярващ в Христа: „Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос“ (1 Солунци 5:9).
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Преживяване на последните времена – какво е нужно да знаем?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries