Има ли грях, който Бог няма да прости?


Въпрос: Има ли грях, който Бог няма да прости?

Отговор:
Няма непростим грях за новороденото Божие дете. Целият грях бил простен на кръста за онези, които принадлежат на Христос. Когато Исус казал: „Свърши се“ (Йоан 19:30), Той имал предвид, че наказанието за всичики грехове било платено изцяло. Думата, преведена „свърши се“ е гръцката дума tetelestai. Тази дума се използвала по няколко начина. Тя се използвала да се удари печат „платено“ върху разписка и също било щемпелът, поставян върху обвиненията срещу престъпника веднъж след като си е излежал присъдата. Tetelestai се заковавало върху вратата на къщата на престъпника, за да докаже, че той наистина е платил напълно за престъпленията си.

Можете да видите приложението към сделката на Кръста между Господ Исус и Бог Отец. Исус Христос изпълнил правната сделка и удовлетворил Божието справедливо искане за заплащане на греха. Господ Исус Христос станал нашата жертва за грях и „Божият Агнец, който взема греха на света“ (Йоан 1:29). Когато Христос бил отделен от Бог Отец за тези три часа на свръхестествена тъмнина (Матей 27:45), била подпечатана сделката. Както четем в Лука, Исус бил отново съединен с Отца. „И Исус извика със силен глас и рече: Отче, в Твоите ръце предавам духа Си. И това като рече, издъхна“ (Лука 23:46). Следователно целият грях бил веднъж завинаги платен.

Обаче, има условие за Божията прошка на греха. Човек трябва да дойде при Бог само чрез Господ Исус Христос. „Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“ (Йоан 14:6). Божията прошка е достъпна за всички, които ще дойдат (Йоан 3:16), но за онези, които няма да повярват в Господа Исус Христос, няма прошка или опрощаване на греховете (Деяния 10:43). Затова единствените грехове, които Бог няма да прости в този век на благодат, са греховете на онези, които умират без първо да са положили вярата си в Исус Христос. Ако човек преминава през живота тук на земята и никога не се възползва от обезпечаването, което Бог е направил възможно чрез Господа Исус Христос, той отива във вечността, отделен от Бог и следователно неопростен.

Новородените вярващи също съгрешват и когато го правим, поставяме себе си извън общение с Господ. Обаче, Бог е обезпечил това. Светият Дух, който обитава всеки новороден вярващ, ни обвинява, че сме съгрешили, и когато това се случи, имаме избор да откликнем по правилния начин и да подновим нашето общение. Веднъж след като човек е новороден и е приел Христос за свой Спасител, няма начин той да загуби своя вечен живот въз основа на действията си. Можем да загубим общението си с Бог и радостта от спасението, но това е нещо, което можем да излекуваме чрез изповядване.

Първото послание на Йоан е писмо, писано до новородени вярващи, и има много практическа информация как да вървим в общение. „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда“ (1 Йоаново 1:9). Този стих, когато е използван правилно, става пътят за възстановяване на нашето общение, когато съгрешаваме. „Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас“ (1 Йоаново 1:8). Сега, помнете, това е писмо до новородени вярващи. Бог няма илюзии за нас и нашата способност да съгрешаваме и ние също не трябва да имаме.

Думата „ако“ в началото и на 1 Йоаново 1:8, и на 1 Йоаново 1:9 е „ако“ от трети клас в гръцкия език и означава „може би да, може би не“. Тук има условие – ако „изповядаме“. Тази дума в гръцкия език е homologia, която означава „да кажеш същото нещо или да цитираш случая“. Homo означава „същата“, а logia означава „дума“. Това означава, че се съгласяваме с Бог, че сме съгрешили. Но целият грях бил простен на кръста и като новородени вярващи целият наш грях бил простен. И понеже това е съдебен факт, ние трябва да ходим в светлина и в общение, защото това е нашето положение в Исус Христос. „Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях“ (1 Йоаново 1:7). Това не ни дава картбланш да продължаваме да съгрешаваме; вместо това новородените вярващи, които ходят в светлината и общението на Бог, бързо ще изповяват греха си, за да имат непрекъснато и чисто общение с Гопода.

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Има ли грях, който Бог няма да прости?