Как мога да възстановя брака си?


Въпрос: Как мога да възстановя брака си?

Отговор:
Тъй като нуждата от възстановяване на брачно взаимоотношение може да бъде поради много различни причини, ще разгледаме основните принципи, които Библията поставя за взаимоотношенията изобщо и за брака в частност.

Мястото, от което трябва да започнем, е с индивидуалното взаимоотношение между мъж или жена и Господ Исус Христос. Като новородени вярващи успехът на всяко взаимоотношение с другите е в пряка взаимовръзка с качеството на нашето лично взаимоотношение с Господ Исус Христос. Когато сме извън общение с Господ поради грях или умствени нагласи, които са противни на божествената гледна точка, откриваме, че сме раздразени на себе си първо, а това прелива към взаимоотношенията ни с другите. Следователно, възстановяването на взаимоотношението ни с Господ чрез съгласяване с Неговото виждане и облягане на Неговата прошка (1 Йоаново 1:9) е там, откъдето трябва да тръгнем.

Всичко това предполага, че човек има лично взаимоотношение с Господ Исус Христос чрез новорождението. Тоест, раждането отново в новост на живота при приемането на спасението чрез дара на вечния живот в Христос. Ако тази стъпка не е била предприета, тогава библейските принципи не са първият въпрос, който трябва да бъде отправен; а вечното спасение или изкупление на човека е.

За новородения вярващ прошката е мястото и привилегията, които имаме в Христос, а поради тази прошка сме получили заповедта да прощаваме на другите. „А бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас" (Ефесяни 4:32). Ако сме вярващи, ни е простено „в Христа" и ние също прощаваме на другите „в Христа". Никое взаимоотношение не може да бъде възстановено без прошка. Прошката е изборът, който правим въз основа на реалността на нашето простено състояние.

За брачното взаимоотношение Библията ни е дала ясен модел, който е противоположен на светската гледна точка. Веднъж след като е дадена и получена прошка, прилагането на Божия модел ще започне да събира двете разделени страни в Богопочитащ съюз. Това изисква избор от двете страни. Има стара поговорка: „Не можеш да използваш това, което не знаеш". Следователно, за да научим Божия модел за брака, трябва да се вгледаме в Божието Слово.

Бог наредил първия брак в Райската градина между Адам и Ева. Когато влязъл грехът, този съвършен съюз бил разрушен. Като резултат Бог казал на Ева, че Адам ще бъде нейната „глава", за да владее над нея (Битие 3:16). (Сравнете 1 Коринтяни 11:3; Ефесяни 5:22; Тит 2:5; 1 Петрово 3:5-6.). Това „правило" било отхвърлено от движението на модерните либерални жени и е донесло неизказано нещастие на онези, повярвали в тази „лъжа". Съществува също и човешката гледна точка, че „всички са равни". В известен смисъл това е вярно. Ние всички имаме равен достъп до спасението в Исус Христос (Галатяни 3:28). Но да кажем, че всички в света са равни в човешките възможности, способности или дори сила е наивно. Бог има цел за поставянето на съпругите под авторитета на техните съпрузи. Поради греха с това правило било както злоупотребено, така и било обект на шеги, и резултатът донесъл хаос на дома и семейството. Обаче, Бог казва на съпрузите „да любят жените си, както своите тела" (Ефесяни 5:28). Всъщност, по-голямата част от отговорноста е дадено на съпруга. Жената трябва да се покоряа на съпруга си както на Господа; обаче, съпрузите трябва да обичат съпругите си „както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея" (Ефесяни 5:25-29).

1 Коринтяни 7 поставя някои принципи и практически, лични, водени от Духа съвети за брака. Отново, това предполага, че хората са новородени вярващи. Този пасаж говори за прелюбодеянието, разврата, оставането неженен и чист или – за да се избегнат капаните на страстта и разврата – женитбата.

Божият модел за брака работи, но изисква посвещаване от двете страни. Обикновено, ако брачното взаимоотношение се е разпаднало, има въпроси, които се нуждаят от прошка и да бъдат оставени назад, за да може двойката да се придвижи напред, и отново, това изисква избор и посвещаване. Нежеланието да простите ще означава невъзстановяване. Първостепенният въпрос е отговорността на всеки човек пред Бог. Ходенето в прошка и общение ще бъде чудесно място за започване на повторно изграждане на взаимоотношението.

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Как мога да възстановя брака си?