settings icon
share icon
Въпрос

Какви са имената и званията на Светия Дух?

Отговор


Светият Дух е известен с много имена и звания, повечето от които обозначават някоя функция или аспект от Неговото служение. По-долу са представени някои от имената и описанията, които Библията използва за Светия Дух:

Автор на Писанието: (2 Петрово 1:21; 2 Тимотей 3:16) Библията е вдъхновена, буквално „Бого-вдъхната“, от Светия Дух, третата Личност на троицата. Духът е движил авторите на всичките 66 книги да запишат точно това, което Той вдъхнал в техните сърца и умове. Както корабът е движен по водите от вятъра в неговите платна, така и библейските писатели били водени от импулса на Духа.

Утешител/Съветник/Застъпник: (Исая 11:2; Йоан 14:16; 15:26; 16:7) Всичките три думи са превод на гръцката parakletos, от която получаваме „Параклит“, друго име за Духа. Когато Исус си отишъл, Неговите ученици били много натъжени, защото били загубили Неговото утешително присъствие. Но Той обещал да изпрати Духа да успокоява, утешава и води онези, които принадлежат на Христа. Духът също „свидетелства“ на нашия дух, че принадлежим на Него и така ни уверява в спасението.

Изобличител на Греха: (Йоан 16:7-11) Духът прилага Божиите истини в човешките умове, за да ги изобличи с честни и достатъчни аргументи, че те са грешници. Той прави това чрез изобличението в нашите сърца, че не сме достойни да застанем пред светия Бог, че се нуждаем от Неговата праведност, и че осъждането е сигурно и ще дойде за всички хора един ден. Тези, които отричат тези истини, се бунтуват срещу изобличението на Духа.

Залог/Печат/Гаранция: (2 Коринтяни 1:22; 5:5; Ефесяни 1:13-14) Светият Дух е Божият печат върху Неговия народ, Неговото право върху нас като Свои собствени. Дарът на Духа за вярващите е гаранция върху нашето небесно наследство, което Христос ни е обещал и ни е осигурил на кръста. Нашето спасение е осигурено заради печата на Духа върху нас. Никой не може да счупи Божия печат.

Водител: (Йоан 16:13) Точно както Духът водил авторите на Писанието да записват истината, така Той обещал да води и вярващите да знаят и разбират тази истина. Божията истина е „глупост“ за света, защото тя се „преценява духовно“ (1 Коринтяни 2:14). Тези, които принадлежат на Христа, имат Духа, обитаващ в тях, който ги води във всичко, което е нужно да знаят за духовните въпроси. Тези, които не принадлежат на Христос, нямат „преводач“ да ги води да познават и разбират Божието Слово.

Обитаващ Вярващите: (Римляни 8:9-11; Ефесяни 2:21-22; 1 Коринтяни 6:19) Светият Дух обитава в сърцата на Божиите хора и това обитаване е отличителната характеристика на обновения човек. Обитаващ вярващите, Той направлява, води, утешава и ни влияе, както и сътворява в нас плода на Духа (Галатяни 5:22-23). Той поддържа вътрешната връзка между Бог и Неговите чада. Всички вярващи в Христос имат Духа, обитаващ в техните сърца.

Ходатай: (Римляни 8:26) Един от най-насърчителните и утешаващи аспекти на Светия Дух е Неговото служение за застъпничество от страна на онези, които обитава. Тъй като ние често не знаем за какво или как да се молим, когато се доближаваме до Бог, Духът ходатайства и се моли за нас. Той превежда нашите „стенания“, така че, когато сме подтиснати и затиснати от изпитания и житейските грижи, Той идва при нас да предложи помощ като ни подкрепи пред трона на благодатта.

Откриващ Истината/Дух на Истината: (Йоан 14:17; 16:13; 1 Коринтяни 2:12-16) Исус обещал, че след разпъването на кръста Светият Дух ще дойде да „ви води в цялата истина“. Тъй като Духът е в сърцата ни, ние можем да разбираме истината, особено по духовни въпроси, по начин, недостъпен за нехристияните. Всъщност истината, която Духът ни разкрива, е „глупост“ за тях и те не могат да я разберат. Но ние имаме Христовия ум в Личността на Неговия Дух в нас.

Дух на Бог/Господ/Христос: (Матей 3:16; 2 Коринтяни 3:17; 1 Петрово 1:11) Тези имена ни напомнят, че Духът на Бог наистина е част от триединния бог и че Той е точно толкова Бог колкото Отца и Сина. Той първо ни е разкрит при сътворението, когато „се носел над водите“, обозначаващо Неговото участие в сътворението, заедно с това на Исус, който „направил всички неща“ (Йоан 1:1-3). Виждаме тази същата Божия Троица и при кръщението на Исус, когато Духът слиза върху Исус и се чува гласът на на Отца.

Животворящ Дух: (Римляни 8:2) Фразата „Животворящ Дух“ означава, че Светият Дух е единственият, който сътворява или дава живот, не че Той започва спасението, а че Той придава новост на живота. Когато получаваме вечен живот чрез Христос, Духът предоставя духовната храна, която представлява храната на духовния живот. И тук, отново виждаме триединния Бог в действие. Ние сме спасени от Отца чрез делото на Сина, а спасението се поддържа от Светия Дух.

Учител: (Йоан 14:26; 1 Коринтяни 2:13) Исус обещал, че Духът ще научи Неговите ученици на „всички неща“ и ще им припомни казаното от Него докато бил с тях. Авторите на Новия Завет били движени от Духа да помнят и разбират указанията, които Исус дал за изграждането и организирането на Църквата, ученията за Себе си, наредбите за свят живот и разкриването на бъдещите събития.

Свидетел: (Римляни 8:16; Евреи 2:4; 10:15) Духът е наречен „свидетел“, защото удостоверява и потвърждава факта, че сме Божии чада, че Исус и учениците, които извършвали чудеса, били изпратени от Бог, и че книгите на Библията са боговдъхновени. Допълнително, чрез даването на дарбите на Духа на вярващите Той засвидетелства на нас и на целия свят, че принадлежим на Бог.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какви са имената и званията на Светия Дух?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries