settings icon
share icon
Въпрос

Какво е господство и спасение?

Отговор


Учението за господството на спасението учи, че подчинението на Христос като Господ върви ръка за ръка с доверието в Христос като Спасител. Господното спасение е противоположно на това, което понякога се нарича лековерие или учението, че спасението идва чрез признаване на определен набор от факти.

Джон Макартър, чиято книга „Евангелието според Исус" излага случая за господството и спасението, обобщава учението по следния начин: „Евангелският призив към вяра предполага, че грешниците трябва да се покаят за греха си и да се предадат на Христовата власт". С други думи, грешникът, който отказва да се покае, не е спасен, тъй като не може да се придържа към греха си и към Спасителя едновременно. И грешникът, който отхвърля Христовата власт в живота си, няма спасителна вяра, тъй като истинската вяра включва предаване на Бог. По този начин Евангелието изисква нещо повече от вземане на интелектуално решение или изричане на молитва; евангелското послание е призив към ученичество. Овцете ще следват своя Пастир в покорно послушание.

Защитниците на господството на спасението посочват многократните предупреждения на Исус към религиозните лицемери от Неговите дни като доказателство, че простото съгласие с духовни факти не спасява човек. Трябва да има сърдечна промяна. Исус подчерта високата цена на ученичеството: „Който не носи своя кръст и не ме следва, не може да бъде мой ученик" (Лука 14:27) и „И така, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде Мой ученик." (стих 33). В същия пасаж Исус говори за пресмятане на разходите; другаде Той подчертава пълната ангажираност: „Никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство." (Лука 9:62).

В Проповедта на планината Исус казва, че вечният живот е тесен път, открит от „малцина" (Матей 7:14); За разлика от това, повърхностно-вярващият се стреми да разшири пътя, така че всеки, който направи изповед на вяра, да може да влезе. Исус казва, че „всяко добро дърво дава добри плодове" (стих 17); за разлика от това, повърхностно-вярващият казва, че дървото все още може да бъде добро и да не дава нищо друго освен лоши плодове. Исус казва, че мнозина, които казват „Господи, Господи", няма да влязат в царството (стихове 21-23); За разлика от това, повърхностно-вярващият учи, че казването „Господи, Господи" е достатъчно.

Господното спасение е такова, че истинската изповед на вяра ще бъде подкрепена с доказателства за вяра. Ако човек наистина следва Господа, тогава той или тя ще се подчинява на Господните указания. Човек, който живее в умишлен, неизповядан грях, очевидно не е избрал да следва Христос, защото Христос ни призовава от греха в правдата. Всъщност Библията ясно учи, че вярата в Христос ще доведе до променен живот (2 Коринтяни 5:17; Галатяни 5: 22-23; Яков 2: 14-26).Господството на спасението не е доктрина за спасение чрез дела. Привържениците на господството в спасението внимават, когато казват, че спасението е само по благодат, че вярващите се спасяват, преди вярата им някога да е създала някакви добри дела и че християните могат и правят грях. Истинското спасение, обаче, неизбежно ще доведе до променен живот. Спасените ще бъдат посветени на своя Спасител. Истинският християнин няма да се чувства удобно да живее в непризнат, неизповядан грях. Ето девет учения, които отделят господството в спасението от повърхностната вяра:

1) Покаянието не е простo синоним на вяра. Писанието учи, че грешниците трябва да проявяват вяра заедно с покаянието (Деяния 2:38; 17:30; 20:21; 2 Петър 3: 9). Покаянието е промяна на ума по отношение на приемане на греха и отхвърляне на Христос, и се проявява в отхвърляне на греха и приемане на Христос (Деяния 3:19; Лука 24:47) и дори това е Божи дар (2 Тимотей 2:25 ). Истинското покаяние, което идва, когато човек се подчини на господството на Христос, не може да не доведе до промяна в поведението (Лука 3: 8; Деяния 26: 18-20).

2) Християнинът е ново творение и затова не може просто да „спре да вярва" и да загуби спасение. Самата вяра е дар от Бога (Ефесяни 2: 1-5, 8) и истинската вяра трае вечно (Филипяни 1: 6). Спасението е изцяло Божие дело, а не човешко. Тези, които вярват в Христос като Господ, се спасяват без участие на собствени усилия (Тит 3: 5).

3) Обектът на вярата е Самият Христос, а не обещание, молитва или вяра (Йоан 3:16). Вярата трябва да включва личен ангажимент към Христос (2 Коринтяни 5:15). Това е повече от убеждение в истината на Евангелието; това е изоставяне на този свят и следване на Господа. Исус каза: „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват."(Йоан 10:27).

4) Истинската вяра винаги води до променен живот (2 Коринтяни 5:17). Вътрешният човек се преобразява от Светия Дух (Галатяни 2:20), а християнинът има нова природа (Римляни 6: 6). Тези, които имат истинска вяра са тези, които са подчинени на господството на Христос, т.е. следват Исус (Йоан 10:27), обичат братята си (1 Йоан 3:14), подчиняват се на Божиите заповеди (1 Йоан 2: 3; Йоан 15:14) , изпълняват Божията воля (Матей 12:50), пребъдват в Божието Слово (Йоан 8:31), спазват Божието Слово (Йоан 17: 6), вършат добри дела (Ефесяни 2:10) и устояват във вярата ( Колосяни 1: 21-23; Евреи 3:14). Спасението не е добавяне на Исус към пантеона на нечии идоли; това е пълно унищожаване на всички идоли чрез превъзходството на Христовата власт.

5) „ Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието" (2 Петър 1:3; срв. Римляни 8:32). Следователно спасението не е просто билет за рая. Това е средството, чрез което сме осветени (практически) в този живот и чрез което израстваме в благодат.

6) Писанието учи, че Исус е Господар на всички. Христос изисква безусловно подчинение на Неговата воля (Римляни 6: 17-18; 10: 9-10). Тези, които живеят в бунт срещу Божията воля, нямат вечен живот, защото „Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат." (Яков 4: 6).

7) Тези, които наистина вярват в Христос, ще Го обичат (1 Петър 1: 8–9; Римляни 8: 28–30; 1 Коринтяни 16:22). Ако обичаме някой, тогава копнеем да му угаждаме (Йоан 14:15, 23).

8) Писанието учи, че поведението е важен тест за вярата. Покорството е доказателство, че вярата на човек е истинска (1 Йоан 2: 3). Ако човек продължи да не се подчинява на Христос, той показва, че неговата „вяра" е само на теория (1 Йоан 2: 4). Човек може да претендира, че вярва в Исус като Спасител и да се преструва, че се подчинява известно време, но ако няма промяна в сърцето, истинската му същност в крайна сметка ще се прояви. Това беше случаят с Юда Искариотски.

Истински вярващите хора може да се спънат и да паднат, но ще устоят във вярата (1 Коринтяни 1:8). Това беше случаят със Симон Петър. Вярващ човек, който напълно се е отдалечил от Господа ясно показва, че той никога не е бил роден отново (1 Йоан 2:19).

Човек, избавен от греха чрез вяра в Христос, не може да желае да остане в греховен живот (Римляни 6: 2). Разбира се духовното израстване може да се случи бързо или бавно, в зависимост от човека и неговите обстоятелства. Така промените може да не са очевидни за всички в началото. В крайна сметка Бог знае кои са Неговите овце и Той ще помогне на всеки от нас да стане зрял според Неговата перфектна таблица на времето.

Възможно ли е да бъдеш християнин и да живееш плътски, да се наслаждаваш на удоволствията на греха и никога да не се стремиш да прославяш Господа, който го е изкупил? Може ли един грешник да отхвърли господството на Христос, но все пак да претендира за Него като Спасител? Може ли някой да се помоли с „молитва на грешника" и да продължи живота си, сякаш нищо не се е случило, и все още да се нарича „християнин"? Истинското спасение в Господа казва „не". Нека не даваме на не-разкаялите се грешници фалшива надежда; по-скоро нека изявим цялата Божия истина: „Трябва да се родиш отново" (Йоан 3: 7).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е господство и спасение?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries