Индивидуализмът срещу колективизма - какво казва Библията?


Въпрос: Индивидуализмът срещу колективизма - какво казва Библията?

Отговор:
Индивидуализмът може да се определи като поставяне на интересите на индивида над интересите на групата. Идеята на колективизма е, че нуждите на групата имат предимство пред всеки индивид в нея. Има цели култури, които са склонни към една от тези две философии; например Съединените щати исторически насърчават индивидуализма, докато културата в Южна Корея клони повече към колективизма. Кой е по-добър или по-лош от библейска гледна точка? Отговорът не е прост „Така казва Господ“. Истината е, че Библията дава примери както за индивидуализъм, така и за колективизъм.

Индивидуализмът поставя акцента върху правенето на всичко, което е най-добро за „мен“, независимо от ефекта, който има върху „групата“. Колективизмът поставя акцента върху правенето на всичко, което е най-добро за „групата“, независимо от ефекта му върху индивидите в групата. От библейска гледна точка нито една от тези идеологии – разгърнати в пълнота - не е това, което Бог е възнамерил. В крайна сметка Бог е създал хората заради Него (Исаия 43: 7), а не заради тях самите или заради някой друг. Благочестивият фокус би бил да се направи това, което е най-доброто за Бог и Неговото царство (Матей 6: 33а).

В Библията има стихове, които до известна степен илюстрират колективизма. Неволното пророчество на Каяфа, че „нито вземате предвид, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото да загине целият народ. “ (Йоан 11:50), е един от случаите на колективистка мисъл. В ранната църква в Йерусалим хората са обединявали ресурсите си и давали на нуждаещите се, така че на никой да не му липсва нищо (Деяния 2: 44–45; 4: 32–35). Във 2 Коринтяни 8: 12–14 Павел насърчава църквата в Коринт да дава пари на църквата в Йерусалим „за да има равенство“ (стих 13). Ключът, който трябва да се отбележи в тези примери, обаче е, че хората, които даряваха, имаха избор. Даването им било строго доброволно (Деяния 5: 4). Никой не е бил принуден да дава ресурсите си в полза на групата, но с готовност го направили от любов към Господ и към църквата. Ако дадено лице дава в полза на групата, това лице също е благословено (2 Коринтяни 9: 6–8). Този принцип на Царството съдържа някои елементи на колективизма, но като цяло е отвъд него. Нашата мотивация да служим на църквата не е просто да облагодетелстваме църквата като колектив; нашата мотивация е, че това е угодно на Бог (Евреи 13:16).

Други стихове в Библията илюстрират стойността и значението на индивида. В една от Своите притчи Исус подчертава колко е важно да се грижим и управляваме добре нещата, които Бог ни дава, тъй като всички поотделно сме подведени под отговорност (Лука 19:15). В Лука 15 Исус разказва историята на един пастир, който е оставил стадото си, за да търси едно изгубено агне, и историята на жена, която обръща къщата си наопаки, за да намери част от наследството (вж. Лука 15: 3–10). И двете притчи илюстрират ценността, която Бог придава на индивида над групата. Както видяхме при колективизма обаче, тези примери демонстрират идеята за индивидуализма само частично. Бог понякога оценява индивида по-високо от групата, защото това Му е угодно и му дава слава. Когато Бог се прославя, всички се възползват, както отделни хора, така и групата - забележете, че в притчите от Лука 15 всеки път, когато се намери изгубеното, всички се радват (Лука 15: 6, 9).

Бог цени както индивида, така и колектива. Библията всъщност не спори нито за индивидуализма, нито за колективизма относно коя е правилната идеология. Вместо това предлага съвсем друго, илюстрирано в описанието на Тялото Христово в 1 Коринтяни 12. Павел ни казва, че отделните вярващи са като части от тялото, като всяка играе изключителна и жизненоважна роля за успеха на тялото да функционира както трябва (1 Коринтяни 12:14, 27). Различните части на тялото функционират само когато са част от тялото като цяло. Палецът може да прави неща, които никоя друга част на тялото не може, но само когато е свързан с ръката! (вж. 1 Коринтяни 12: 18–20). По същия начин тялото като цяло е удивителен организъм, но само когато за всички части се полагат индивидуални грижи (вж. 1 Коринтяни 12: 25–26).

Дебатът за това, което Библията казва за индивидуализма срещу колективизма, несъмнено ще продължи; въпреки това всички можем да учим от К. С. Луис по темата, без значение каква позиция заемаме: „Чувствам силно желание да ви кажа - и очаквам, че изпитвате силно желание да ми кажете - коя от тези две грешки [индивидуализъм или колективизъм] е по-лоша. Това е дяволът, който ни напада. Той винаги изпраща грешки в света двойки по двойки - противоположности. И винаги ни насърчава да отделяме много време в мислене, което е по-лошото. Виждате ли защо, разбира се? Той разчита на вашата допълнителна неприязън към една грешка, за да ви привлече постепенно към противоположната. Но не позволявайте заблуди. Трябва да гледаме целта и да преминем направо между двете грешки. Ние нямаме друго безпокойство освен това и с двете “(от Обикновено християнство, книга 4, глава 6).

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Индивидуализмът срещу колективизма - какво казва Библията?

Научете как да...

Прекарате вечността с БогаПолучите прошка от Бога