settings icon
share icon
Въпрос

Какво е духовната дарба на поучаване?

Отговор


Духовната дарба на поучаване е една от дарбите на Святия Дух (Римляни 12:6–8; 1 Коринтяни 12:28; Ефесяни 4:1–12). Това е дарба, дадена от Святия Дух, която дава способност на човек да ефективно да преподава библейските истини на други хора. Най-често, но не единствено, тя се използва в контекста на местната църква. Дарбата на поучаване включва изучаването и прогласяването на Божието слово като се обяснява значението, контекста и приложението в живота на слушателя. Надареният библейски учител е човек, който има уникалната способност да поучава и преподава знание, особено доктрините на вярата и истините на Библията.

Бог е дал духовните дарби за изграждането на Неговата Църква. Ап. Павел инструктира вярващите в Коринт да се стремят да наставляват и изграждат Христовата Църква като им казва, че след като „копнеят" за духовните дарби, те трябва да „се стараят да се преумножат те у вас за назидание на църквата" (1 Кор. 14:12). Духовна дарба (charismata на старогръцки) е свръхестествена, дадена от Бога способност за извършване на служение за изграждане на Тялото Христово. Тази дарба се дава по благодат от Бога и не може да бъде заслужена. Въпреки, че духовната дарба може да бъде развивана, изисква се свръхестествена способност за нейното упражняване. Такава духовна дарба е поучаването.

Гръцката дума за „поучавам" е didaskalos, което означава "наставлявам, инструктирам." Виждаме примери за поучаване в цялата Библия. Самият Исус е бил Велик Учител и Той заповядва на Своите ученици: „Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века (Мат. 28:19-20). Исус заповядва на Своите ученици да поучават новите ученици всичко, което Той им е заповядал, като ги наставляват както в доктрините, така и в свят живот. Христовите служители не трябва да поучават заповеди на други хора, ноти свои собствени, но само това, което Христос е разпоредил.

Има няколко ситуации, в които може да се използва дарбата на поучаване: неделно училище, Библейски училища, колежи, семинарии и домашни групи за изучаване на Библията. Човекът с духовната дарба може да поучава както отделни личности така и цели групи. Човек с естествен талант на учител може да преподава всичко, но човек с духовната дарба на поучаване преподава съдържанието на Библията. Той може да поучава посланието на цяла книга или да го раздели на отделни параграфи или стихове. Поучението не съдържа ново откровение. Учителят просто обяснява и разкрива значението на библейския текст.

Поучаването е свръхестествена дарба от Святия Дух. Човек без тази дарба може да разбира Библията както я слуша или чете, но не може да я обясни като човек, който има дарбата. Въпреки, че може да бъде развивана, духовната дарба на поучаване не е нещо, което може да бъде научено или получено с академична диплома. Човек с докторска степен, който няма дарбата да поучава не може да разкрива Библията така, както човек без академична степен, но с драбта да поучава.

В Ефесяни 4:11–12 ап. Павел изброява основните дарби за изграждане на местната църква. Дарбите са дадени за изграждане на Тялото Христово. В 11 стих учителите са свързани с пастирите. Това не означава една и съща дарба, но предполага, че пастирът е също и учител. Гръцката дума за пастир е poiemen , което означава "овчар, пастир." Пастир е човек, който се грижи за своите хора така, както овчарят се грижи за своите овце. Както овчарят храни овцете, така и пастирът има отговорността да поучава своите хора с духовната храна на Божието слово.

Църквата е наставлявана чрез употребата на дарбата поучаване когато хората чуват Божието слово, разбират неговото значение и как да го прилагат в живота си. Бог е дал тази дарба на много хора с цел да изграждат вярващите в тяхната вяра и да им помагат да израстват в „благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител". ( 2 Петрово 3:18).

Как могат християните да разберат дали имат дарбата на поучаване? Те трябва да търсят от Бог възможности да преподават в неделното училище (за възрастни – бел. прев.), под ръководството и авторитета на надарен библейски учител. Когато разберат, че могат да обясняват значението на Библията и другите откликват положително, това означава, че най-вероятно имат дарбата и трябва да искат от Бог и други възможности да развиват и употребяват тази дарба.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е духовната дарба на поучаване?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries