settings icon
share icon
Въпрос

Как християнинът трябва да гледа на генното инженерство?

Отговор


Тъй като генното инженерство било непознато по времето на написването на Библията, е трудно да се посочат точни препратки единствено по тази тема. За да дефинираме християнското виждане за генното инженерство, трябва да създадем матрица от принципи, през които да разгледаме генното инженерство. За характеристиките на християнското виждане за клонирането, моля вижте „Какво е християнското виждане за клонирането?“

Най-важният елемент при генното инженерство включва колко свобода човечеството може да си позволи при отговорността си да се грижи за човешкото тяло и останалото творение. Няма съмнение, че Библията ни призовава да бъдем отговорни за нашето физическо здраве. Притчите споменават определени действия относно възстановяването на здравето на човек (Притчи 12:18). Апостол Павел заявява, че имаме определен дълг да се грижим за тялото (Ефесяни 5:29). Той също насърчава своя приближен Тимотей да предприеме медицински действия за своите телесни болести (1 Тимотей 5:23). Вярващите имат отговорността да използват тялото правилно, тъй като то е храмът на Светия Дух (1 Коринтяни 6:19,20). Ние показваме вярата си като предлагаме подкрепа на онези, които имат физически нужди (Яков 2:16). Следователно, като християни трябва да сме загрижени за нашето и на другите физическо благоденствие.

Творението трябвало да бъде под грижата на хората (Битие 1:28; 2:15-20), но Библиията ни казва, че творението било повлияно от нашия грях (Битие 3:17-19, Римляни 8:19-21) и очаква да бъде изкупено от последствията от греха. Възможно е да заключим, че като настойници на творението, хората имат задължението да „поправят“ последствията от проклятието на греха и да се опитат да приведат нещата в по-добро състояние като използват всякакви възможни средства. Следователно, мисълта продължава, че всякакъв научен напредък може да бъде използван за подобрение на творението. Обаче, съществуват опасения относно използването на геннно инженерство за постигане на тази добра цел.

1. Съществува опасение, че генното инженерство ще поеме ролята отвъд тази, която Бог ни е дал като настойници на неговото творение. Библията заявява, че всички неща били сътворени от Бог и за Него (Колосяни 1:16). Бог определил всички живи същества да се възпроизвеждат според определени „видове“ (Битие 1:11-25). Твърде голямото манипулиране на генетиката (променянето на видовете) би могло да бъде правене на безразсъдни екперименти с неща, запазени за Проектанта.

2. Съществува опасение, че генното инженерство се опитва да попречи на Божия план за възстановяване на творението. Както вече беше казано, творението било засегнато от събитията, записани в Битие 3 (разбунтуването на човечеството срещу Божия план). Смъртта навлязла в света и човешкия генетичен строеж и този на останалото творение започнали промяна към смърт. В някои случаи генното инженерство може да бъде разглеждано като опит да се премахне този резултат от греха, наречен „проклятието“. Бог е казал, че има лек за това – изкупление чрез Исус Христос, както е описано в Римляни 8 и 1 Коринтяни 15. Творението очаква новост, свързана с кулминацията на Божието обещание да възстанови нещата в дори по-добро състояние отколкото оригинала. Отиването „твърде далеч“ в борбата с този процес може да се състезава с отговорността на хората да повярват в Христос за възстановяване (Филипяни 3:21).

3. Съществува опасение, че генното инженерство може да се намеси в предопределения от Бога жизнен процес. Например, Псалом 139 описва интимното взаимоотношение между псалмиста и неговия Творец от утробата. Дали използването на генетична манипулация за създаването на живот извън Божия план би застрашило развитието на съзнаваща Бог душа? Дали намесата в процеса на физическия живот би повлияло на изгледите за духовен живот? Римляни 5:12 ни казва, че цялото човечество съгрешава, тъй като Адам е съгрешил. Разбираемо е, че това включвало преминаването на греховната природа от поколение на поколение, така че всички са съгрешили (Римляни 3:23). Павел обяснява надеждата за вечност чрез победата на Адамовия грях. Ако всички, които са в Адам (от неговото семе) умрат, а Христос е умрял за тези в това състояние, може ли животът, създаден извън това „семе“, да бъде изкупен? (1 Коринтяни 15:22, 23).

4. Съществува опасение, че смелото търсене на напредък в генното инженерство е мотивирано от откритото неподчинение на Бог. Битие 11:1-9 показва какво се случва, когато творението се опитва да се въздигне над Твореца. Хората в Битие 11 били обединени, но въпреки това те не се подчинявали на Бог. В резултат, Бог спрял техния напредък. Бог със сигурност е разпознал, че има някои опасности, свързани с посоката, в която се били запътили хората. Има подобно предупреждение и в Римляни 1:18-32. Там Бог описва хората, които толкова били замаяни от творението (в действителност покланяли му се вместо на Твореца), че те били доведени до разрушение. Страхът е, че генното инженерство би могло да насърчи подобни мотиви и накрая, подобни резултати.

Това са въпроси и материя, за които нямаме отговори сега, но това са важни неща и трябва внимателно да бъдат обмислени от християните, които се опитват да приемат виждане за генното инженерство. EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как християнинът трябва да гледа на генното инженерство?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries