settings icon
share icon

Книгата на пророк Софоний

Автор: Софоний 1:1 определя автора на Книгата на пророк Софоний като пророк Софоний. Името Софоний означава „закрилян от Бога“.

Време на написване: Книгата на пророк Софоний вероятно била написана между 735 и 725 г.пр.Хр.

Цел на написване: Посланието на Софоний за наказание и насърчаване съдържа три основни доктрини: 1) Бог е суверен над всички народи. 2) Грешниците ще бъдат наказани, а праведните ще бъдат оправдани в съдния ден. 3) Бог благославя онези, които се покайват и Му се доверяват.

Ключови стихове: Софоний 1:18
18 Нито среброто им, нито златото им Ще може да ги избави В деня на гнева Господен; Но цялата земя ще бъде погълната От огъня на ревнивостта му; Защото ще довърши, и то скоро, Всичките жители на земята.

Софоний 2:3
3 Търсете Господа, всички кротки на земята, Които извършвате съдбите му; Търсете правда, търсете кротост, Негли бъдете покрити в деня на гнева Господен.

Софоний 3:17
17 Господ твой Бог е всред тебе, Силният, който ще те спаси; Ще се развесели за тебе с радост, Ще се успокои в любовта си, Ще се весели за тебе с песни.

Кратко резюме: Софоний обявява Господното наказание на цялата земя, на Юда, на околните народи, на Ерусалим и на всички народи. Това е последвано от провъзгласяването на Господната благословия на всички народи и особено на верния остатък от Неговия народ в Юда.

Софоний има смелостта да говори остро, защото знае, че прогласява Господното Слово. Книгата му започва с „Господното слово“ и завършва с „казва Господ“. Той знае, че нито многото богове, които почитали хората, нито дори мощта на асирийската войска могат да ги спасят. Бог е милостив и състрадателен, но когато всичките Му предупреждения биват пренебрегнати, се очаква наказание. В Писанията често се споменава Божият съден ден. Пророците го наричат „Господния ден. Те се позовават на различни събития като падането на Ерусалим като проява на Божия Ден, всяко от които насочвало към окончателния Господен Ден.

Пророчества: Окончателните благословии на Сион, прогласени в стихове 14-20, са до голяма степен неизпълнени, което ни навежда на заключението, че това са месиански пророчества, които чакат Второто Пришествие на Христос, за да бъдат изпълнени. Господ е отнел наказанието ни само чрез Христос, който е дошъл да умре за греховете на Своя народ (Софоний 2:15; Йоан 3:16). Но Израил все още не е разпознал своя истински Спасител. Това предстои все още да се случи (Римляни 11:25-27).

Обещанието за мир и сигурност за Израил, време, когато неговия Цар е сред тях, ще бъде изпълнено, когато Христос се върне да съди света и го спаси от греха за Себе си. Точно както Той се възнесе на небето след Своето разпъване, така Той ще се завърне и ще изгради нов Ерусалим на земята (Откровение 21). Тогава ще бъдат изпълнени всички Божии обещания за Израил.

Практическо приложение: С дребни поправки в имената и ситуациите този пророк от 7 век пр.Хр. би могъл да стои на нашите амвони и да предава същото послание за осъждане на грешниците и надежда за верните. Софоний ни напомня, че Бог е обиден от моралните и религиозни грехове на Своя народ. Божият народ няма да избегне наказанието, когато те вършат грехове упорито и съзнателно. Наказанието може да бъде болезнено, но неговата цел може да бъде изкупителна отколкото наказателна. Неизбежността на наказанието дава успокоение във време, когато изглежда, че злото е необуздано и победоносно. Имаме свободата да не се подчиняваме на Бог, но не свободата да избегнем последствията от това неподчинение. Онези, които са верни на Бог, могат да са относително малко, но Той не ги забравя.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книгата на пророк Софоний
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries