settings icon
share icon

Книгата Числа

Автор: Авторът на книгата Числа е Мойсей.

Време на написване: Книгата Числа е написана между 1440 и 1400 г. пр. Хр.

Цел на написване: Посланието на книгата Числа е универсално и вечно. Тя напомня на вярващите за духовната война, в която участват, защото Числа е книга за службата и начина на живот на Божия народ. По същество, книгата Числа запълва празнината между получаването на Закона от израилтяните (Изход и Левит) и подготовката им да влязат в Обещаната земя (Второзаконие и Исус Навиев).

Ключови стихове: Числа 6:24–26, „Господ да те благослови и да те опази! Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост! Господ да издигне лицето Си над теб и да ти даде мир!“

Числа 12:6–8, „Ако има пророк между вас, Аз, Господ, ще му стана познат чрез видение, на сън ще му говоря. Но слугата Ми Моисей не е така поставен, той, който е верен в целия Ми дом, с него Аз ще говоря уста с уста, ясно, а не загадъчно; и той ще гледа Господния Образ. И така, как не се убояхте вие да говорите против слугата Ми Моисей?“

Числа 14:30–34, „Нито един няма да влезе в земята, за която се клех да ви заселя в нея, освен Халев, Ефониевия син, и Исус, Навиевия син. Но децата ви, за които казахте, че ще бъдат разграбени, тях ще въведа; и те ще познаят земята, която вие презряхте. А вашите трупове ще паднат в тази пустиня. И децата ви ще скитат по пустинята четиридесет години и ще теглят поради вашите блудствания, докато бъдат изпоядени труповете ви в пустинята. Според числото на дните, през които съгледахте земята, четиридесет дни, всеки ден за една година, четиридесет години ще теглите поради беззаконията си и ще познаете какво значи Аз да съм неблагоразположен.“

Резюме: Повечето от събитията , описани в книгата Числа се случват в пустинята, най-вече между втората и четиридесетата години от скитането на израилтяните. В първите 25 глави от книгата са записани преживяванията на първото поколение на Израил в пустинята, докато останалата част от книгата описва преживяванията на второто поколение. Темата за подчинението и бунта, последван от покаяние и благословения, преминава през цялата книга, както и през целия Стар Завет.

Темата за святостта на Бога продължава от книгата Левит и в книгата Числа. Тя разкрива наставленията и подготвянето от Бога на Неговия народ да влезе в Обещаната земя, Ханаан. Значимостта на книгата Числа личи от многобройните препратки към нея в Новия Завет. Светият Дух е обърнал специално внимание на Числа в 1 Коринтяни 10:1–12. Думите „в тези неща те ни станаха поучителен пример“ се отнасят до греха на израилтяните и Божието негодувание към тях.

В Римляни 11:22 Павел говори за „благостта и строгостта на Бога.“ Това, по същество, е посланието на книгата Числа. Строгостта на Бога се вижда от измирането на бунтовническото поколение в пустинята – тези, които така и не влязоха в Обещаната земя. Божията благост се осъществява в новото поколение. Бог защитава, пази и се грижи за тях, докато те в крайна сметка завладяват земята. Това ни напомня за справедливостта и любовта на Бога, които винаги са в суверенно съгласие.

Предобрази: Божието изискване за святост от Неговия народ е напълно и окончателно удовлетворено в Исус Христос, който дойде да изпълни закона заради нас (Матей 5:17). Разбирането за обещания Месия е просмукано в книгата. Епизодът в глава 19 за жертвоприношението на червеникава телица „без недостатък, която няма повреда“ загатва за Христос, Божия Агнец без петно или недостатък, който е бил принесен в жертва за греховете ни. Образът на бронзовата змия издигнат а на върлина, която трябва да осигури физическо изцеление (глава 21) също загатва за издигането на Христос на кръста или за делото на Словото, към Когото всеки, който погледне с вяра ще получи духовно изцеление.

Четвъртото предсказание на Валаам в глава 24 говори за звездата и за скиптъра, които ще произлязат от Яков. Това е пророчество за Христос, който в Откровение 22:16 е наречен „утринна звезда“ заради Неговите слава, блясък и великолепие, както и заради светлината, която идва от Него. Той може също така да бъде наречен и скиптър, т.е. носител на скиптър, заради неговата царственост. Той не само носи царско име, а притежава царство и управлява с жезъл на благодат, милост и правда.

Практическо приложение: Основна богословска тема, взета от Числа и развита в Новия Завет е, че грехът и неверието, особено бунтът, пожънват съд от Бога. Първо послание към Коринтяните изрично казва, а Евреи 3:7–4:13 безусловно приема, че тези събития са записани като пример за вярващите, който да избягват. Ние не трябва да „пожелаваме страстно злото“ (10:6), нито да блудстваме (10:8), нито да изпитваме Господа (10:9) или да роптаем (10:10).

Точно както израилтяните са се скитали в пустинята 40 години заради бунта си, така и Бог понякога ни позволява да се скитаме далеч от Него и да страдаме в самотата и липса на благословения, когато се бунтуваме срещу Него. Но Бог е верен и праведен. Точно както е възстановил израилтяните на полагащото им се място в сърцето Си, Той винаги ще възстановява християните в позиция на благословия и интимно общение с Него, ако се покаем и се върнем към Него (1 Йоаново 1:9).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книгата Числа
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries