settings icon
share icon

Книгата на пророк Наум

Автор: Авторът на книгата на пророк Наум се идентифицира като Наум (на еврейски „Утешител“) елкусеанина (1:1). Съществуват много теории за това къде се е намирал този град, но няма убедителни доказателства. Една от теориите гласи, че това е градът, по-късно наречен Капернаум (който буквално означава „селото на Наум“) при езерото Галилея.

Време на написване: При ограничената информация, с която разполагаме за Наум, най-добре би било да ограничим времевата рамка на написване на Книгата на пророк Наум до периода между 663 и 612 г.пр.Хр. Споменати са две събития, които ни помагат да определим тези две дати. Първо Наум споменава Но Амон в минало време, така че това вече се било случило. Второ, остатъкът от пророчествата на Наум се сбъднали през 612 г.пр.Хр.

Цел на написване: Наум не написал книгата като предупреждение или „зов за покаяние“ за народа на Ниневия. Преди 150 години Бог вече им бил изпратил пророка Йона с обещанието Си за това, което ще се случи, ако те продължават в своя греховен път. Хората по това време се били покаяли, но сега живеели точно толкова лошо, ако не дори по-лошо, отколкото преди. Асирийците били станали изключително жестоки при своите завоевания (бесейки телата на жертвите си на колове и слагайки кожата им на стените на шатрите си, сред други жестокости). Сега Наум казвал на народа на Юда да не се отчайва, тъй като Бог е провъзгласил справедливост и асирийците скоро ще получат точно каквото са заслужили.

Ключови стихове: Наум 1:7
7 Господ е благ, крепост е в ден на бедствие, И познава уповаващите на него.

Наум 1:14a.
14 Но за тебе, Ниневио, Господ даде заповед Да се не посее вече потомство с твоето име;

Наум 1:15a
15 Ето върху планините Нозете на онзи, който благовествува, Който проповядва мир! Вижте също Исая 52:7 и Римляни 10:15.

Наум 2:13a
13 Ето, Аз съм против тебе, казва Господ на Силите;

Наум 3:19
19 Няма лек за язвата ти; Раната ти е люта; Всички, които чуят вестта за тебе, Изпляскват с ръце поради тебе; Защото върху кого не е падало всякога нечестието ти?

Кратко резюме: Нинения вече веднъж била отговорила на проповядването на Йона и се била отвърнала от греховните си пътища, за да служи на Господ Бог Йехова. Но 150 години по-късно Ниневия се върнала към идолопоклонничеството, насилието и арогантността (Наум 3:1-4). Още веднъж Бог изпраща на Ниневия един от Своите пророци да проповядва разрушаването на града като наказание и призоваването им към покаяние. За съжаление ниневийците не обърнали внимание на предупреждението на Наум и градът бил поставен под владението на Вавилон.

Пророчества: Павел повтаря Наум 1:15 в Римляни 10:15 във връзка с Месията и Неговото служение, както и Христовите апостоли в Неговото време. Това може също да бъде разбрано от всеки служител на Евангелието, чиято работа е да „проповядва Евангелието на мира“. Бог се е помирил с грешниците чрез кръвта на Христос и е дал на Своите хора мира, който „ превъзхожда всеки разум“ (Филипяни 4:7). Работата на проповедника е също да „принася радостни вести за добри неща“ като помирение, праведност, прошка, живот и вечно спасение от разпънатия Христос. Проповядването на такова евангелие и принасянето на такива новини прави техните крака красиви. Образът тук е на някой, който тича при другите, нетърпелив и радостен да разнася Благата Вест.

Практическо приложение: Бог е търпелив и бавен да се гневи. Той дава на всяка страна време да Го провъзгласи за свой Господ. Но Той не е за подигравка. Всеки път, когато една страна се отвърне от Него, за да служи на своите собствени мотиви, Той пристъпва с наказание. Преди почти 220 години Съединиените щати са били формирани като Нация, ръководена от принципите, залегнали в Бибилията. През последните 50 години това се променило и всекидневно ние се обръщаме в противоположната посока. Като християни наш дълг е да отстояваме библейските принципи и библейската истина за Истината е единствената надежда за нашата страна.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книгата на пророк Наум
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries