settings icon
share icon

Евангелието според Матей

Автор: Това евангелие е известно като Евангелието според Матей, защото е написано от апостола със същото име. Стилът на книгата е точно такъв, какъвто би се очаквал от човек, който някога е бил бирник. Матей има ярък интерес към сметките (18:23-24; 25:14-15). Книгата е много подредена и сбита. Вместо по хронологически ред, Матей подрежда това Евангелие около шест обсъждания.

Като бирник Матей притежавал умение, което прави писанието му най-вълнуващото за християните. От бирниците се очаквало да могат да пишат стенографски, което всъщност означавало, че Матей можел да записва думите на хората докато те говорели, дума по дума. Тази способност означава, че думите на Матей са не само вдъхновени от Светия Дух, но и, че би трябвало да представляват действителен запис на някои от службите на Христос. Например, Службата на Планината, както е записана в глави 5-7, представлява идеален запис на това велико послание.

Време на написване: Като апостол Матей написал тази книга през ранните години на църквата, вероятно около 50 г.н.е. Това било времето, когато повечето християни били евреи, приели християнската вяра, така че фокусът на Матей върху еврейската гледна точка в това евангелие е разбираема.

Цел на написване: Матей възнамерява да докаже, че Исус Христос е обещаният Месия. Повече отколкото в което и да е друго евангелие Матей цитира Стария Завет, за да покаже как Исус изпълнил думите на еврейските пророци. Матей описва подробно родословието на Исус от Давид и използва много словесни форми, които биха били удобни за евреите. Любовта и грижата на Матей за своя народ е очевидна от неговия добросъвестен подход при разказването на евангелската история.

Ключови стихове: Матей 5:17:
17 Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша, но да изпълня.

Матей 5:43-44:
43 Чули сте, че е било казано: “Обичай ближния си, а мрази неприятеля си”.

44 Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;

Матей 6:9-13:
9 А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!

10 да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;

11 Дай ни днес ежедневния хляб;

12 и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници;

13 и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин].

Матей 16:26:
26 Понеже какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си?

Матей 22:37-40:
37 А Той му рече: “Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум”.

38 Това е голямата и първа заповед.

39 А втора, подобна на нея, е тая: “Да възлюбиш ближния си, както себе си”.

40 На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.

Матей 27:31:
31 И след като Му се поругаха, съблякоха Му мантията и Го облякоха с Неговите дрехи и Го заведоха да Го разпнат.

Матей 28:5-6:
5 А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус.

6 Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ.

Матей 28:19-20
19 Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух,

20 като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].

Кратко резюме: Матей разисква родословието, раждането и ранния живот на Христос в първите две глави. Оттам насетне книгата предава служението на Исус. Описанията на проповедите на Христос са подредени около „беседи“ като Проповедта на Планината в глави 5 до 7. Глава 10 включва мисията и целта на учениците; глава 13 е сборник от притчи; глава 18 описва църквата; глава 23 започва беседа за лицемерието и бъдещето. Глави 21 до 27 описват залавянето, мъченията и разпъването на Исус.

Препратки: Тъй като целта на Матей е да представи Исус Христос като Царят и Месията на Израил, той цитира от Стария Завет повече отколкото другите трима евангелиски автори. Матей цитира повече от 60 пъти от пророческите откъси от Стария Завет, показвайки как Исус ги е изпълнил. Той започва евангелието с родословието на Исус, проследявайки Го чак до Авраам, прародителя на евреите. Оттам Матей цитира изключително от пророците, като често използва фразата „както е било казано чрез пророците“ (Матей 1:22-23, 2:5-6, 2:15, 4:13-16, 8:16-17, 13:35, 21:4-5). Тези стихове се отнасят до пророчествата в Стария Завет за раждането Му от девица (Исая 7:14) във Витлеем (Михей 5:2), завръщането Му от Египет след смъртта на Ирод (Осия 11:1), служението Му на неевреите (Исая 9:1-2; 60:1-3), чудотворните Му изцеления на тяло и душа (Исая 53:4), говореното Му чрез притчи (Псалм 78:2), и триумфалното Му влизане в Ерусалим (Захария 9:9).

Практическо приложение: Евангелието на Матей е отлично въведение в сърцевината на учението на християнството. Логичният стил на изложение го прави лесно за откриване на дискусии на различни теми. Матей е особено полезен за разбиране как животът на Христос бил изпълнение на старозаветните пророчества.

Целевата аудитория на Матей била неговите другари евреи, много от които, особено фарисеите и садукеите, упорито отказвали да приемат Исус за свой Месия. Въпреки вековете четене и изучаване на Стария Завет, техните очи били заслепени за истината кой бил Исус. Исус ги порицал за твърдите им сърца и отказа им да разпознаят Онзи, когото трябвало да чакат (Йоан 5:38-40). Те искали Месия по техен модел, някой, който да изпълни техните собствени желания и да прави това, което те искали Той да прави. Колко често търсим Бог по наш модел? Не Го ли отхвърляме като Му приписваме само онези черти, които намираме за приемливи, онези, които ни карат да се чувстваме добре – Неговата любов, милост, благодат, докато отхвърляме онези, които намираме за отблъскващи – Неговот възмущение, справедливост и свещен гняв? Не трябва да посмяваме да извършим грешката на фарисеите да си създадем Бог по свой образ и да очакваме Той да отговори на нашите стандарти. Такъв бог не е нищо повече отколкото идол. Библията ни дава повече от достатъчна информация за истинската природа и идентичност на Бог и Исус Христос, за да гарантира нашето богопочитане и нашето подчинение.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Евангелието според Матей
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries