Книгата на пророк Малахия


Автор: Малахия 1:1 определя автора на Книгата на пророк Малахия като пророк Малахия.

Време на написване: Книгата на пророк Малахия била написана между 440 и 400 г.пр.Хр.

Цел на написване: Книгата на пророк Малахия е откровение на Божието слово: Господното слово, наложено на Малахия за Израил (1:1). Това било Божието предупреждение чрез Малахия да каже на хората да се обърнат обратно към Бог. Когато последната книга на Стария Завет свършва, обявяването на Божията справедливост и обещанието за Неговото възстановяване чрез идващия Месия звучат в ушите на израилтяните. Последват четиристотин години мълчание, завършили с подобно послание от следващия Божи пророк, Йоан Кръстител, който известявал „Покайте се, понеже наближи небесното царство“ (Матей 3:2).

Ключови стихове: Малахия 1:6
6 Син почита баща си. И слуга господаря си; Ако, прочее, съм Аз баща, где е почитта към Мене? И ако съм Господар где е страхът от Мене? Казва Господ на Силите на вас, Свещеници, които презирате името Ми Но вие казвате: В какво показахте презрение към името Ти?

Малахия 3:6-7
6 Защото, понеже Аз Господ не се изменявам, Затова вие, Яковови чада, не загинахте.

7 От дните на бащите си Вие се отклонихте от наредбите Ми, и не ги опазихте. Върнете се при Мене, и Аз ще се върна при вас, Казва Господ на Силите. Но вие думате: В какво да се върнем?

Кратко резюме: Малахия записал думите на Господа към Божия избран народ, който се беше отклонил, особено свещенослужителите, които се бяха отвърнали от Господа. Свещенослужителите не се отнасяли сериозно към жертвоприношенията, които трябвало да правят на Бог. Животни с недостатъци били жертвани, въпреки че дори законът изисквал животни без недостатък (Второзаконие 15:21). Мъжете на Юда се отнасяли с жените на своята младост вероломно и се чудели защо Бог не приема техните жертви. Също хората не давали десятък както трябва (Левит 27:30,32). Но въпреки греха на народа и отвръщането от Бог, Малахия повтаря Божията любов за Неговия народ (Малахия 1:1-5) и обещанията Му за идващ Пратеник (Малахия 2:17–3:5).

Пророчества: Малахия 3:1-6 е пророчество за Йоан Кръстител. Той бил Пратеникът на Господ, изпратен да подготви пътя (Матей 11:10) за Месията, Исус Христос. Йоан проповядвал покаяние и кръщавал в името на Господ като така подготвял пътя за първото идване на Исус. Но Пратеникът, който идва „внезапно в Храма“, е самият Христос при Своето второ пришествие, когато Той идва в сила и мощ (Матей 24). По това време Той ще „очисти синовете на Леви“ (стих 3), което означава, че онези, които са изпълнявали Мойсеевия Закон, сами ще се нуждаят от очистване от грях чрез кръвта на Спасителя. Само тогава те ще могат да предложат „жертва на праведност“, защото това ще бъде праведността на Христос, вменена на тях чрез вяра (2 Коринтяни 5:21).

Практическо приложение: Бог не е доволен, когато не се подчиняваме на Неговите заповеди. Той ще възмезди онези, които Го пренебрегват. Като Бог, който мрази развода (2:16), Бог приема брачния завет сериозно и не желае той да се разтрогва. Ние трябва да останем верни на брачния партньор на нашата младост за цял живот. Бог вижда сърцата ни, така че Той знае какви са нашите намерения; нищо не може да бъде скрито от него. Той ще се върне и ще бъде съдията. Но ако се върнем към Него, той ще се върне при нас (Малахия 3:6).

English


Изследване на Новия завет

Книгата на пророк Малахия