settings icon
share icon

Евангелието според Лука

Автор: Евангелието на Лука не разкрива своя автор. От Лука 1:1-4 и Деяния 1:1-3 е ясно, че един и същ автор е написал и Лука, и Деяния, като и двете книги ги е отправил към „почтени Теофиле“, вероятно римски благородник. Традицията от най-ранните дни на църквата е приела, че Лука, лекар и близък сподвижник на апостол Павел, е написал и Лука, и Деяния (Колосяни 4:14; 2 Тимотей 4:11). Това прави Лука единствения неевреин, написал книги от Писанието.

Време на написване: Евангелието на Лука вероятно било написано между 58 и 65 г.н.е.

Цел на написване: Както при другите две синоптични евангелия – на Матей и Марко – целта и на тази книга е да разкрие Господ Исус Христос и всичко, което Той „вършеше и учеше, откак почна до деня, когато се възнесе“ (Деяния 1:1-2). Евангелието на Лука е уникално с това, че представлява точна история – „да ти пиша наред“ (Лука 1:3), съответстваща на медицинския ум на Лука, който често дава подробности, които другите истории пропускат. Историята на Лука за живота на Великия Лечител подчертава Неговото служение на и състраданието Му към неевреите, самаряните, жените, децата, бирниците, грешниците и други хора, отхвърлени от обществото в Израил.

Ключови стихове: Лука 2:4-7:
4 И тъй, отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов),

5 за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна.

6 И когато бяха там, навършиха се дните - да роди.

7 И роди първородния си Син, пови Го, и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в страноприемницата.

Лука 3:16
16 Иоан отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но иде Оня, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му; Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.

Лука 4:18-19, 21:
18 "Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; Прати Ме да проглася освобождение на пленниците, И прогледване на слепите, Да пусна на свобода угнетените,

19 да проглася благоприятната Господна година". 21 И почна да им казва: Днес се изпълни това писание във вашите уши.

Лука 18:31-32:
31 И като взе дванадесетте при Себе Си, рече им: Ето, възлизаме в Ерусалим и ще се изпълни в Човешкия Син всичко, що е писано чрез пророците.

32 Защото ще бъде предаден на езичниците, които ще Му се поругаят и безсрамно ще Го оскърбят, и ще Го заплюят

Лука 23:33-34:
33 И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците, единият отдясно Му, а другият отляво.

34 А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие за тях.

Лука 24:1-3:
1 А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили.

2 О и как нашите главни свещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпнаха.

3 И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса.

Кратко резюме: Наричана най-красивата книга, която някога е писана, Лука започва с разказ за родителите на Исус; раждането на братовчед Му Йоан Кръстител; пътуването на Мария и Йосиф към Витлеем, където Исус се ражда в ясла; и родословието на Христос от страна на Мария. Публичното служение на Исус разкрива Неговото идеално състрадание и простителност чрез историите за блудния син, богаташа и Лазар и Добрия Самарянин. Докато мнозина вярват в неговата безусловна любов, която надминава всички човешки граници, много други – особено религиозните водачи – предизвикват и се противопоставят на твърденията на Исус. Последователите на Исус са насърчени да приемат цената на ученичеството, докато враговете Му се стремят към неговата смърт на кръста. Накрая Исус е предаден, измъчван, осъден и разпънат на кръст. Но гробът не може да Го удържи! Възкресението Му потвърждава продължаването на служението Му на търсене и спасение на загубените.

Препратки: Като неевреин препратките на Лука към Стария Завет са сравнително малко за разлика от евангелието на Матей и повечето от старозаветните препратки са в думите, изговорени от Исус, отколкото в разказа на Лука. Исус използвал Стария Завет за защита срещу атаките на Сатаната като му отговарял с „Писано е“ (Лука 4:1-13); за да идентифицира Себе си като обещания Месия (Лука 4:17-21); за да напомни на фарисеите за тяхната неспособност да спазват Закона и тяхната нужда от Спасител (Лука 10:25-28, 18:18-27); и за да всее смут в учението им, когато се опитали да го хванат в капан и да Го подведат (Лука 20).

Практическо приложение: Лука ни дава красив портрет на нашия състрадателен Спасител. Исус не бил „отблъснат“ от бедните и нуждаещите се; всъщност те били първоначалния център на неговото служение. Тогавашния Израел представлявал общество със силно класово разделение. Слабите и потиснатите били буквално безсилни да подобрят жизнения си жребий и били особено отворени към посланието, че „Божието царство е наближило до вас.“ (Лука 10:9). Това послание трябва да носим при тези, които са около нас, които отчаяно се нуждаят да го чуят. Дори в сравнително богати страни, вероятно особено в тях, духовната нужда е отчаяно силна. Християните трябва да следват примера на Исус и да донесат добрата вест за спасението на духовно бедните и нуждаещите се. Божието царство е близо и времето наближава с всеки изминал ден.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Евангелието според Лука
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries