settings icon
share icon

Книгата Ездра

Автор: Авторът на книгата Ездра не е специално назован в нея. Най-популярните традиции приписват нейното авторство на пророк Ездра. Важно е да се отбележи, че след като в повествованието на книгата се появява Ездра, в глава 7, авторът, който до този момент пише в трето лице, преминава в първо. Този факт също е едно потвърждение, че неин автор е Ездра.

Време на написване: Вероятно книгата Ездра е била написана между 460 и 440 г. пр. Хр.

Цел на написване: Книгата Ездра е посветена на събития, настъпили в земята на Израил по време на завръщането от Вавилонския плен и годините след това. Тя обхваща период от около един век след 538 г. пр. Хр. Основната тема в Ездра е възстановяването на Храма. Книгата съдържа изчерпателни родословни записи, главно с цел установяване основателността на претенциите за свещеничество от страна на потомците на Аарон.

Ключови стихове: Ездра 3:11, „Те пееха ответно, като хвалеха Господа и Му благодаряха, защото е благ, защото е довека милостта Му към Израил. И целият народ нададе голямо възклицание и хвалеше Господа, понеже основите на Господния дом бяха положени.“

Ездра 7:6, „Този Ездра дойде от Вавилон, той беше книжник, вещ в Мойсеевия закон, който Господ, Израилевият Бог, беше дал; и царят му отпусна всичко, каквото поиска, понеже ръката на Господа, Неговия Бог, беше над него за добро.“

Резюме: Книгата може да се раздели на следните основни части: глави 1–6 – Завръщането от Вавилонския плен под водачеството на Зоровавел и възстановяването на Храма. Глави 7–10 – Служението на Ездра. Тъй като между събитията в глави 6 и 7 има над половин век време, тогава когато Ездра започва служението си в Йерусалим, героите от първата част на книгата са починали. Ездра е единственият ключов герой едновременно в книгата Ездра и в книгата Неемия. И двете книги завършват с молитва за покаяние (Ездра 9; Неемия 9) и последващо отказване на хората от порочните им практики. Представа за насърчителните послания на Агей и Захария, споменати в този разказ (Ездра 5:1), може да се добие от едноименните пророчески книги.

Книгата Ездра обхваща събитията след завръщането от плена с цел възстановяване на Храма до декрета на Артаксеркс, събитието, с което започва книгата Неемия. Агей е основният пророк в дните на Ездра, а Захария пророкува в дните на Неемия.

Предобрази: В книгата Ездра виждаме продължение на библейската тема за Остатъка. Всеки път, когато се случи бедствие или осъждане, Бог винаги запазва малък остатък за Себе – Ной и семейството му от разрухата на Потопа; семейството на Лот от Содом и Гомор; 7000-те пророци запазени в Израил, въпреки преследването на Ахав и Езавел. Когато Израилтяните са отведени в плен в Египет, Бог освобождава Своя остатък и го отвежда в Обещаната земя. Около петдесет хиляди души се връщат в земята на Юда в Ездра 2:64–67, при все това, срявнявайки броя си с този в дните на благоденствие при цар Давид, коментарът им е „Оставени сме в тези дни като един остатък.“ Темата за Остатъка продължава и в Новия завет, където Павел ни казва „Така и в сегашно време има остатък, избран по благодат.“ (Римляни 11:5). Въпреки, че повечето от хората по времето на Исус го отхвърлят, остава група от хора, които Бог запазва и съхранява в Сина Си и в завета на благодатта. Във всички поколения от времето на Христос има остатък от верни, които са избрали тесния път, водещ към вечния живот (Матей 7:13–14). Този остатък ще бъде съхранен чрез силата на Светия Дух, в Когото е запечатан и Който ще го запази до последния ден (2 Коринтяни 1:22; Ефесяни 4:30).

Практическо приложение: Книгата Ездра е една хроника на надеждата и възстановяването. За християнина, чиито живот е белязан от грях и бунт срещу Бога, съществува великата надежда, че нашия Бог е Бог на прошката, Бог който няма да ни обърне гръб, когато го търсим с покаяние и съкрушено сърце (1 Йоан 1:9). Връщането на Израилтяните в Йерусалим и възстановяването на Храма се изобразяват отново в живота на всеки християнин, който се връща от плена на греха и бунта срещу Бога и намира в Него любящ и приветен дом. Няма значение колко дълго сме били далеч, Той е готов да ни прости и да ни приеме отново в семейството Си. Той е готов да ни покаже как да изградим отново живота си и да обновим сърцата си, в които е храма на Светия Дух. Подобно на възстановяването на храма в Йерусалим, Бог надзирава работата по обновяване и препосвещаване на нашия живот в служба на Него.

Съпротивата от Божиите врагове срещу възстановяването на Храма показва модел, който е характерен за врага на нашите души. Сатана използва хора, които на пръв поглед са в съгласие с Божиите цели за да ни измами и да се опита да осуети Божиите планове. Ездра 4:2 описва измамната реч на тези, които твърдят, че се покланят на Христос, но чието истинско намерение е да съборят, а не да изградят. Ние трябва да бъдем нащрек за такива измамници, да им отговаряме по начина, по който правят това израилтяните и да не се подвеждаме от лицемерните им думи и фалшиви изповеди на вяра.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книгата Ездра
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries