settings icon
share icon

Книга на пророк Данаил

Автор: Книгата на пророк Данаил разкрива като свой автор пророк Данаил (Данаил 9:2; 10:2). Исус също споменава Данаил като автор (Матей 24:15).

Дата на написване: Книгата на пророк Данаил вероятно била написана между 540 и 530 г.пр.Хр.

Цел на написване: През 605 г.пр.Хр. вавилонският цар Навуходоносор завладял Юда и отвел много от жителите й във Вавилон и включително Данаил. Данаил служел в царския двор на Навуходоносор и няколко царе, които наследили Навуходоносор. Книгата на пророк Данаил е записала действията, пророчествата и виденията на пророк Данаил.

Ключов стихове: Данаил 1:19-20 19 И като разговаря с тях царят, между всички тях не се намери подобен на Даниила, Анания, Мисаила, и Азария; за това, те стояха пред царя.

20 И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, намери ги десет пъти по-добри от всичките врачове и вражари, които бяха в цялото му царство.

Данаил 2:31 Ти, царю, си видял, и ето голям образ. Тоя образ, който е бил велик, и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред тебе; и изгледът му е бил страшен.

Данаил 3:17-18 Ако е така нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави;

но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим, и на златния образ, които си поставил, няма да се кланяме.

Данаил 4:34-35 А в края на тия дни аз Навуходоносор повдигнах очите си към небесата; и разумът ми се възвърна като благослових Всевишния и похвалих и прославих Оногова, който живее до века, понеже владичеството Му е вечно владичество, и царството Му из род в род;

пред Него всичките земни жители се считат като нищо; по волята Си Той действа между небесната войска и между земните жители; и никой не може да спре ръката Му, или да Му каже - Що правиш Ти?

Данаил 9:25-27 Знай, прочее, и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до княза Месия ще бъдат седем седмици; и за шестдесет и две седмици ще се съгради изново, с улици и окоп, макар в размирни времена. И подир шестдесет и две седмици Месия ще бъде посечен, и не ще има кои да му принадлежат; и людете на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището; и краят му ще го постигне чрез потоп; и до края на войната има определени опустошения. и той ще потвърди завет с мнозина за една седмица; а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът; и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време.

Кратко резюме: Книгата на пророк Данаил може да бъде разделена на три части. Глава 1 описва завладяването на Ерусалим от вавилонците. Заедно с много други Данаил и неговите трима приятели били отведени във Вавилон и поради куража им и очевидното благословение на Бог над тях те били „повишени в служба на царя (Данаил 1:17-20).

Глави 2-7 описват съня на Навуходоносор, който само Данаил можел правилно да разтълкува. Сънят на Навуходоносор за огромна статуя представлявал царствата, които ще възникнат в бъдеще. Навуходоносор направил огромна статуя на себе си и накарал всички да я боготворят. Седрах, Мисах, и Авденаго отказали и били спасени от Бог чудотворно, въпреки че били хвърлени в горяща пещ. Навуходоносор е наказан от Бог за своята гордост, но по-късно бил спасен след като познал и признал върховенството на Бог.

Данаил глава 5 разказва за сина на Навуходоносор Валтасар, който злоупотребил със съдовете от храма в Ерусалим, и в резултат получил послание от Бог, написано на стената. Само Данаил успял да разтълкува написаното, послание за идващо Божие наказание. Данаил бил хвърлен в рова с лъвовете заради отказа си да се моли на императора, но бил чудотворно спасен. Бог дал на Данаил видение за четири звяра. Четирите звяра представлявали царствата на Вавилон, Мидо-Персия, Гърция и Рим.

Глави 8-12 съдържат видение, включващо овен, козел и няколко рога – също отнасящ се до бъдещи царства и техните управници. Данаил глава 9 разказва за пророчеството на Данаил за „седемдесет седмици“. Бог дава на Данаил точното време, когато ще дойде Месията и когато ще бъде отхвърлен. Пророчеството също споменава бъдещ владетел, който ще сключи седемгодишен завет с Израил и ще го развали след три години и половина, последвано скоро след това от голямото наказание и край на всичко. Данаил е посетен и подкрепен от ангел след голямото видение и то му е обяснено в големи подробности от ангела.

Пророчества: В тези истории за огнената пещ и прекарването на Данаил в рова с лъвовете виждаме пророчество за спасението, дадено ни от Христос. Тримата мъже обявят, че Бог е спасителен Бог, който може да намери начин за избавление от огнената пещ (Данаил 3:17). По същия начин чрез изпращането на Исус да умре за нашите грехове Бог е осигурил избавление от пламъците на ада (1 Петрово 3:18). В случая на Данаил Бог е осигурил ангел, който да затвори устите на лъвовете и да спаси Данаил от смърт. Исус Христос е нашата защита срещу опасностите на греха, който заплашва да ни погълне.

Видението на Данаил за последните времена описва Месията на Израил, чрез който много ще бъдат очистени и осветени (Данаил 12:10). Той е нашата праведност (1 Петър 5:21), чрез който нашите грехове, макар и кърваво червени, ще бъдат измити и ще бъдем бели като сняг (Исая 1:18).

Практическо приложение: Като Седрах, Мисах, и Авденаго трябва винаги да отстояваме това, което знаем, че е правилно. Бог е по-велик от всякакво наказание, което може да ни връхлети. Независимо дали Бог избира да ни спаси или не, Той винаги заслужава нашето доверие. Бог знае какво е най-добро и Той награждава онези, които Му се доверяват и Му се подчиняват.

Бог има план и Неговият план е написан до най-дребния детайл. Бог знае и е в контрол на бъдещето. Всичко, което Бог е предсказал, се оказва вярно, точно както Той го е предвидил. Затова трябва да вярваме и да се доверяваме, че нещата, които Той е предвидил за бъдещето, един ден ще се сбъднат точно както Бог е казал.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книга на пророк Данаил
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries