settings icon
share icon

Книга 1 Тимотей

Автор: Книга 1 Тимотей била написана от апостол Павел (1 Тимотей 1:1).

Време на написване: Книга 1 Тимотей била написана през 62-66 г.н.е.

Цел на написване: Павел писал на Тимотей, за да го насърчи в отговорността му за надзорничество на работата на ефесянската църква и вероятно на другите църкви в провинция Азия (1 Тимотей 1:3). Това писмо полага основите на ръкополагането на старейшините (1 Тимотей 3:1-7) и предлага ръководство за ръкополагането на хора на църковна служба (1 Тимотей 3:8-13). По същество 1 Тимотей е наръчник по лидерство за църковната организация и администрация.

Ключови стихове: 1 Тимотей 2:5
5 Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус,

1 Тимотей 2:12
12 А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива.

1 Тимотей 3:1-3
1 Вярно е това слово: Ако се ревне някому епископство, добро дело желае.

2 Прочее, епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да поучава,

3 не навикнал на пияни разправии, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец;

1 Тимотей 4:9-10
9 Това слово е вярно и заслужава приемане;

10 понеже за това се трудим и подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всички човеци, а най-вече на вярващите.

1 Тимотей 6:12
12 Подвизавай се в доброто воинствуване на вярата; хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед мнозина свидетели.

Кратко резюме: Това е първото писмо, което Павел пише на Тимотей, млад пастор, който е бил помощник на Павел в неговата работа. Тимотей бил грък. Майка му била еврейка, а баща му бил грък. Павел бил повече от наставник и водач за Тимотей, той бил като баща за него и Тимотей бил като син за Павел (1 Тимотей 1:2). Павел започва писмото с подтикване на Тимотей да бъде нащрек за лъжеучители и лъжеучения. Обаче, голяма част от писмото се отнася до пастирското поведение. Павел поучава Тимотей в почит (глава 2) и развитие на зрели водачи на църквата (глава 3). По-голямата част от писмото обръща внимание на пастирското поведение, предупрежденията за лъжеучителите и отговорността на църквата спрямо членовете грешници, вдовиците, старейшините и робите. Павел насърчава Тимотей да бъде твърд, да отстоява и да остане верен на призванието си.

Препратки: Интересна връзка със Стария завет в книга 1 Тимотей е цитатът на Павел на основанието за считането на църковните старейшини за достойни за „двойна чест“ и заслужаването на уважение, когато бъдат обвинени в прегрешение (1 Тимотей 5:17-19). Второзаконие 24:15, 25:4 и Левит 19:13 изцяло говорят за необходимостта да се заплати на работника каквото е изработил и да се заплати навреме. Част от Мойсеевия закон изисква двама или трима свидетели да са налице, за да се повдигне обвинение срещу човек (Второзаконие 19:15). Евреите християни в църквите, където Тимотей пастирувал, трябва да са били добре запознати с тези старозаветни препратки.

Практическо приложение: Исус Христос е представен от Павел като посредник между Бог и човека (1 Тимотей 2:5), Спасителят на всички, които вярват в Него. Той е Господ на църквата и Тимотей Му служи като пастирува Неговата църква. Така намираме основното приложение на първото писмо на Павел до неговия „син във вярата“. Павел поучава Тимотей за въпросите на учението на Църквата, църковното водачество и църковната администрация. Ние можем да използваме тези същите указания при управляването на нашето днешно местно събрание. По същия начин, работата и служението на пастора, характеристиките на старейшината и характеристиките на дякона са също толкова важни и належащи днес както са били по времето на Тимотей. Първото писмо на Павел до Тимотей наподобява книга с инструкции по водачество, администриране и пастируване на местната църква. Указанията в това писмо са приложими към всеки лидер или бъдещ лидер на християнска църква и са еднакво уместни днес както са били по времето на Павел. Книгата е също практическа и за онези, които не са призовани към лидерски роли в своята църква. Всеки последовател трябва да се бори за вярата си и да избягва лъжеученията. Всеки последовател трябва да бъде твърд и да отстоява.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книга 1 Тимотей
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries