settings icon
share icon

Книга 1 Солунци

Автор: 1 Солунци определя написването на книга 1 Солунци от апостол Павел, вероятно заедно със Сила и Тимотей.

Време на написване: Книгата 1 Солунци била написана приблизително през 50 г.н.е.

Цел на написване: В солунската църква имало някои погрешни разбирания за завръщането на Христос. Павел искал да ги изчисти в писмото си. Той също го пише и като указание за свят живот.

Ключови стихове: 1 Солунци 3:5
5 И по тая причина, когато не можах да търпя, пратих да узнаят за вярата ви, да не би да ви е изкусил изкусителят, и трудът ни да бъде напразно.

1 Солунци 3:7
7 тогава, братя, при всичката наша нужда и скръб, утешихме се за вас поради вярата ви;

1 Солунци 4:14-17
14 Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно със Него.

15 Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите.

16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на арахангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще въскръснат по-напред;

17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.

1 Солунци 5:16-18
16 Винаги се радвайте.

17 Непрестанно се молете.

18 За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.

Кратко резюме: Първите три глави се отнасят до копнежа на Павел да посети църквата в Солун, но той бил възпрепятстван, тъй като Сатана ги спрял (1 Солунци 2:18), и как Павел се грижел за тях и бил насърчен да чуе как са те. Павел сетне се молил за тях (1 Солунци 3:11-13). В глава 4 Павел дава указания на вярващите в Солун как да живеят свят живот в Исус Христос (1 Солунци 4:1-12). Павел продължава да ги напътства по отношение на погрешното разбиране, което имали. Той им казва, че хората, които са умрели в Исус Христос, също ще отидат на небето, когато Той се върне (1 Солунци 4:13-18, 5:1-11). Книгата завършва с последни напътствия за живеене на християнски живот.

Препратки: Павел напомня на солунците, че преследването, което изтърпяват от своите „сънародници“ (стих 2:15), евреите, които отхвърлиха Месията, е същото, което са страдали старозаветните пророци (Еремия 2:30; Матей 23:31). Исус предупредил, че истинските Божии пророци винаги ще срещнат противопоставяне от лъжливите (Лука 11:49). В Колосяни Павел им напомня тази истина.

Практическо приложение: Тази книга може да бъде приложена в много житейски ситуации. Тя ни дава увереността като християни, че независимо дали сме мъртви или живи, когато дойде отново Христос, ние ще бъдем заедно с Него (1 Солунци 4:13-18). Книгата ни уверява като християни, че няма да понесем Божия гняв (1 Солунци 5:8-9). Тя ни напътства как ежедневно да вървим в християнския живот (1 Солунци 4–5).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Книга 1 Солунци
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries