Изисква ли се кръщение преди човек да може да получи причастие?


Въпрос: Изисква ли се кръщение преди човек да може да получи причастие?

Отговор:
В Писанието не се твърди, че човек трябва да е кръстен преди да може да приеме Господна Трапеза. Единственото изискване, обаче, и за кръщението, и участието в Господна Трапеза, е спасението чрез вяра в смъртта, погребението и възкресението на Исус Христос.

Господната Трапеза била установена от Исус докато ял Пасхалното ядене със Своите ученици вечерта преди Своето разпъване на кръста (Матей 26:20-28). В Матей 28:19, след смъртта и възкресението на нашия Господ, Той дал Великото Поръчение на Своите ученици да отидат по целия свят и да проповядват Неговото благовестие. Исус продължил поръчението със заповед да кръщават новите вярващи. Кръщение с вода в името на Троицата е практикувано от църквата от нейното начало. Единственото изискване, както беше казано по-горе, е този човек да е повярвал в Господ Исус Христос като Спасител. Кръщението е картина на преживяването спасение и акт на подчинение на нашия Господ. От много библейски учени то се счита за първата стъпка на християнското ученичество.

Господната Трапеза е начин вявращите в Христос да общуват със своя господ и да си спомнят Неговата смърт. Кръщението е важен идентифициращ знак на вярващите в Христос. Някой, който никога не е бил кръстен, може да е вярващ, но още да не е идентифицирал себе си публично като такъв или да не е предприел първата стъпка на подчинение на Христос. Вероятно това е причината някои църкви да изискват кръщение преди участието в Господната Трапеза. Отново, обаче, Писанието никъде не дава това указание.
English
Върнете се обратно на основната българска страница

Изисква ли се кръщение преди човек да може да получи причастие?