settings icon
share icon
Въпрос

Проповядва ли Деяния 2:38, че кръщението е необходимо за спасението?

Отговор


Деяния 2:38: „А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.“ Както и с всеки един стих или пасаж, ние разбираме какво проповядва той като го филтрираме през призмата на онова, което знаем, че учи Библията по въпроса. В случая с кръщението и спасението Библията е ясна, че спасението е по благодат чрез вярата в Исус Христос, а не чрез каквито и да е дела, включително кръщение (Ефесяни 2:8-9). Следователно всяка интерпретация, която идва до заключението, че кръщението или някакъв друг акт е необходимо за спасението, е погрешна интерпретация. За повече информация, моля прочетете нашата интернет страница за „Дали спасението е единствено по вяра или по вяра плюс дела?“

Защо тогава някои стигат до заключението, че трябва да бъдем кръстени, за да бъдем спасени? Често дискусията дали този пасаж проповядва, че е необходимо кръщение за спасението или не, се концентрира върху гръцката дума „eis“, която се превежда „за“ в този пасаж. Онези, които поддържат вярването, че за спасението се изисква кръщение, бързат да посочат този стих и факта, че той казва: „всеки да се кръсти в името на Исус Христос за прощаване на греховете ви“, като приема, че думата, преведена „за“ в този стих означава „за да получи“. В гръцкия, както и в английския език, обаче, има много възможни употреби на думата „за“.

Например, когато някой каже „Вземи два аспирина за главоболието си“, е очевидно за всеки, че това не означава „вземи два аспирина, за да получиш своето главоболие“, а вместо това „вземи два аспирина, защото вече имаш главоболие“. Има три възможни значения на думата „за“, които могат да съответстват на контекста на Деяния 2:38: 1) „за да бъде, стане, получи, има, запази, т.н.“, 2) „поради, в резултат на“ или 3) „с оглед на“. Тъй като всяко едно от трите значение може да пасне на контекста на този пасаж, е необходимо допълнително проучване, за да определим кое е правилното.

Необходимо е да се върнем към оригиналния език и значението на гръцката дума „eis“. Това е обикновена гръцка дума (тя е употребена 1774 пъти в Новия Завет), която се превежда по много различни начини. Като английската дума „for“ тя може да има няколко различни значения. Затова, отново разглеждаме поне две или три възможни значения на пасажа, едното, което изглежда подкрепя, че за спасението е необходимо кръщение, и другите, че не подкрепят тази теза. Докато и двете значения на гръцката дума „eis“ се срещат в различни пасажи на Писанието, такива бележити учени като А.Т.Робъртсън и Дж.Р.Манти отстояват, че гръцкият предлог „“eis” в Деяния 2:38 трябва да бъде превеждан като „поради“ или „с оглед на“, а не „за да“ или „за целта да“.

Един пример как този предлог е използван в други части на Писанията се намира в Матей 12:41, където думата „eis“ предава „резултата“ от действието. В този случай се казва, че народът на Ниневия „се е покаял при проповедта на Йона“ (думата, преведена „при“ е същата гръцка дума „eis“). Ясно е, че значението на този пасаж е, че те се покаяли „поради“ или „в резултат на“ проповедта на Йона. По същия начин би могло в Деяния 2:38 наистина да е предаден фактът, че те трябвало да се кръстят „като резултат от“ или „поради“ това, че те вече са повярвали и при този акт те вече са получили опрощение на греховете си (Йоан 1:12; Йоан 3:14-18; Йоан 5:24; Йоан 11:25-26; Деяния 10:43; Деяния 13:39; Деяния 16:31; Деяния 26:18; Римляни 10:9; Ефесяни 1:12-14). Тази интерпретация на пасажа е също в съответствие с посланието, записано в следващите две проповеди на Петър към невярващите, където той свързва опрощаването на греховете с акта на покаянието и вярата в Христос без изобщо да споменава кръщаването (Деяния 3:17-26; Деяния 4:8-12).

Освен в Деяния 2:38 има още три други стиха, където е използвана гръцката дума „eis“ в ъв връзка с думата „кръщавам“ или „кръщение“. Първият от тях е Матей 3:11: „кръщавам ви с вода за покаяние“. Ясно е, че гръцката дума „eis“ не може да означава „за да получи“ в пасажа. Те не са били кръстени, „за да получат покаяние“, а били „кръстени, защото те се били покаяли. Вторият пасаж е Римляни 6:3, където имаме фразата „кръстени в (“eis”) Неговата смърт“. Това отново съответства на значението „поради“ или „с оглед на“. Третият и последен пасаж е 1 Коринтяни 10:2 и фразата „в (“eis”) Мойсей са се кръстили в облака и морето“. Отново „eis“ не може да означава „за да получи“ в този пасаж, защото израилтяните не са били кръстени, за да получат Мойсей за свой водач, а защото той бил техният водач и ги бил извел от Египет. Ако сме последователни по начина, по който предлога “eis” е използван във връзка с кръщението, трябва да заключи, че Деяния 2:38 наистина се отнася до тяхното кръщаване „защото“ те били получили опрощение на своите грехове. Някои други стихове, където гръцкият предлог „eis“ не означава „за да получа“, са Матей 28:19; 1 Петрово 3:21; Деяния 19:3; 1 Коринтяни 1:15; и 12:13.

Граматическите доказателства около този стих и предлога “eis” са ясни, че докато и двете гледища за стиха са задоволителни в рамките на контекста и обхвата от възможни значения на пасажа, мнозинството от доказателствата са в полза, че най-доброто възможно определение на думата „за“ („for“) в този контекст е или „поради“ или „с оглед на“, а не „за да получа“. Следователно Деяния 2:38, когато е тълкувана правилно, не проповядва, че за спасението е необходимо кръщение.

Освен прецизното значение на предлога, преведен като „за“ в този пасаж, има и друг граматически аспект на стиха, който трябва да се разгледа внимателно – смяната между второ лици и трето лице между глаголите и местоименията в пасажа. Например при Петровите заповеди за покаяние и кръщение гръцкият глагол, преведен „покайвам се“ е във второ лице множествено число, докато глаголът „кръщавам се“ е в трето лице единствено число. Когато прибавим към това и факта, че местоимението „вашите“ във фразата „прощаване на греховете ви“ е също второ лице множествено число, виждаме важно направено раграничение, което ни помага да разберем пасажа. Резултатът от тази промяна от второ лице множествено лице в трето лице единствено число и обратно изглежда свързва фразата „прощение на греховете ви“ пряко със заповедта „покайте се“. Следователно, когато вземете предвид промяната в лицето и множествеността, по същество това, което имаме, е „Вие (множествено число) се покайвате за опрощаване на вашите (множествено число) грехове и нека всеки един (единствено число) се кръсти (единствено число)“. Или казано по-ясно: „Вие всички се покайввате за опрощаване на всичките ви грехове и нека всеки един от вас се кръсти“.

Друга грешка, която се допуска от онези, които вярват, че Деяния 2:38 проповядва, че за спасението е необходимо кръщение, е това, което понякога се нарича Заблудата на Отрицателния Извод. Казано просто, това е представата, че само защото едно съждение е вярно, не можем да допуснем, че всички отрицания (или обратни твърдения) на това съждение са верни. С други думи, само защото Деяния 2:38 казва „покайте се и се кръстете…. За опрощение на греховете ви…. и дара на Светия Дух“, това не означава, че ако някой се покае и не се кръсти, той няма да получи опрощение на греховете или дара на СветияДух.

Съществува важна разлика между условието за спасение и изискването за спасение. Библията е ясна, че вярата е както условие, така и изискване, но не може да се каже същото за кръщението. Библията не казва, че ако човек не е кръстен, той не може да бъде спасен. Всеки може да изброи множество условия за вярата (която се изисква за спасението), и човекът все пак да бъде спасен. Например, ако човек вярва, е кръстен, посещава църква и дава на бедните, ще бъде спасен. Грешката в мисленето се появява, ако човек приеме, че всички тези други условия: „кръщение, посещаване на църква, даването на бедните“ се изискват, за да бъде човек спасен. Докато те могат да бъдат свидетелство за спасение, те не са изискване за спасение. (За по-задълбочено обяснение на тази логическа грешка, моля погледнете Въпроса: Проповядва ли Марк 16:16, че кръщението е необходимо за спасението?).

Фактът, че не се изисква кръщение за получаване на опрощение и дара на Светия Дух, следва да бъде очевиден от просто прочитане на малко по-нататък в книгата Деяния. В Деяния 10:43 Петър казва на Корнилий, че „чрез Неговото име всеки, който вярва в Него, получава опрощаване на греховете“ (моля, забелете, че нищо в този момент не се споменава за кръщение, въпреки че все пак Петър свързва вярването в Христа с акта на получаване на опрощаване на греховете). Следващото нещо, което се случва, е че след като е повярвал на Петровото послание за Христос, „Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото“ (Деяния 10:44).Едва след като те са повярвали и следователно са получили опрощаване на греховете си и дара на Светия Дух, Корнилий и домът му били кръстени (Деяния 10:47-48). Контекстът и пасажът са много ясни – Корнилий и домът му получили както опрощаване на греховете и Светия дух преди изобщо да са били кръстени. Всъщност причината Петър да им разреши да се кръстят била, че те показали свидетелство за получаване на Светия дух „точно както Петър и еврейските вярващи“ са получили.

В заключение, Деяния 2:38 не учи, че за спасението се изисква кръщение. Докато кръщението е важно като знак, че човек е оправдан по вяра и като публично деклариране на нечия вяра в Христа и членство към местно тяло от вярващи, то не е средството за освобождаване или опрощаване от греховете. Библията е много ясна, че ние сме спасени единствено по благодат единствено чрез вяра единствено в Христос (Йоан 1:12; Йоан 3:16; Деяния 16:31; Римляни 3:21-30; Римляни 4:5; Римляни 10:9-10; Ефесяни 2:8-10; Филипяни 3:9; Галатяни 2:16).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Проповядва ли Деяния 2:38, че кръщението е необходимо за спасението?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries