Защо Бог не дава възможност на падналите ангели да се покаят?


Въпрос: Защо Бог не дава възможност на падналите ангели да се покаят?

Отговор:
Библията не разглежда специално въпроса за това дали ангелите имат възможност да се покаят, но можем да получим известна представа от това, което Библията казва. Първо, Сатаната (Луцифер) бил един от най-висшите ангели, вероятно най-висшият (Езекил 28:14). Луцифер и всичките ангели били постоянно в Божието присъствие и познавали Божията слава. Следователно те нямат извинение за въставането срещу Бог и отвръщането от Него. Те не били изкушени. Въставането на Луцифер и другите ангели срещу Бог въпреки това, което те знаели, било най-голямото зло.

Второ, Бог не предвидил план за изкупление за ангелите, както направил за човечеството. Падението на човешката раса изисквало изкупително жертвоприношение за грях и Бог осигурил тази жертва с Исус Христос. С Неговата благодат Бог изкупил човешката раса и принесъл слава за Себе Си.

Не било предвидено такова жертвоприношение за ангелите. В допълнение, Бог наричал тези ангели, които останали верни на Него, Своите „избрани ангели“ (1 Тимотей 5:21). Знаем от бибилейското учение за избирането, че тези, които Бог избере за спасение, ще бъдат спасени и нищо не може да ги отдели от Божията любов (Римляни 8:38-39). Ясно, онези ангели, които се разбунтували, не били Божиите „избрани ангели“.

Накрая, Библията не ни дава причина да вярваме, че ангелите биха се покаяли, дори ако Бог им даде възможност (1 Петрово 5:8). Падналите ангели изглеждат напълно отдадени на противопоставянето на Бога и атакуването на Божиите хора. Библията казва, че суровостта на Божието наказание зависи от това колко познание притежава човек (Лука 12:48). Падналите ангели, следователно, с голямото познание, което притежавали, силно заслужават Божия гняв.
English
Върнете се обратно на основната българска страница

Защо Бог не дава възможност на падналите ангели да се покаят?