settings icon
share icon
Въпрос

На какво ни учи Библията за Троицата?

Отговор


Най-трудното в християнската концепция за Троицата е, че не може да бъде адекватно обяснена. Троицата е понятие, което нито едно човешко създание не може напълно да разбере, а още по-малко да обясни. Бог е безкрайно по-велик от нас и затова не бива да смятаме, че можем напълно да Го разберем. Библията ни учи, че Отец е Бог, че Исус е Бог и че Святият Дух е Бог. И пак Библията ни учи, че има само един Бог. Въпреки че можем да разберем някои факти относно взаимоотношенията на трите Лица на Троицата, в крайна сметка това е нещо, което човешкият ум не може напълно да обхване. Това обаче не означава, че идеята за Троицата не е правилна или че не е библейска.

Докато изследвате тази тема, е нужно да имате предвид, че думата “Троица” не се използва в Писанието. Това е термин, който библейските учени използват в опитите си да опишат Триединния Бог, факта, че и трите Лица съществуват едновременно, че са съ-вечни и че съставляват Бога. Тук е нужно да се подчертае, че в никакъв случай не говорим за три Бога. Троицата е един Бог, Който се състои от три Лица. Терминът “Троица” е напълно подходящ, въпреки че не се споменава в Библията. По-кратко е да се каже Троица отколкото “три съвместно съществуващи, съ-вечни Лица, съставляващи един Бог.” Ако ви е трудно да възприемете тази идея, се замислете върху следното: думата “дядо” също не се използва в Библията. Въпреки това обаче знаем, че в Библията е имало дядовци. Авраам е бил дядо на Яков. Така, че не се хващайте за термина “Троица”. Много по-важно в случая е, че понятието, което той ПРЕДСТАВЯ, наистина присъства в Писанието. И сега, след това въведение към темата, ще ви представим стихове от Библията относно Троицата.

1) Има един Бог: Второзаконие 6:4; I Коринтяни 8:4; I Тимотей 2:5.

2) Троицата се състои от три Лица: Битие 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Исая 6:8; 48:16; 61:1; Матей 3:16-17; 28:19; II Коринтяни 13:14. Добре би било да се знае староеврейски, когато се разглеждат старозаветните пасажи във връзка с тази тема. В Битие 1:1 се използва съществителното в множествено число “Елохим”. В Битие 1:26; 3:22; 11:7 и Исая 6:8 се използват местоимения в множествено число – “наш”, “нас”. Безспорен факт е, че “Елохим” и “наш/нас” се отнасят за повече от два обекта. В английския език съществуват само две форми за число на съществителното име – единствено и множествено. В еврейския език обаче има три форми: за единствено, за двойнствено и за множествено число. Двойнственото число се използва САМО за два обекта. В еврейския език формата на двойнственото число се използва за неща, които съществуват по двойки, като например, очи, уши, ръце. Думата “Елохим” и местоименията “наш”, “нас” са в множествено число, т.е. със сигурност се отнасят до повече от два обекта. Би трябвало да се отнасят до три или повече обекта (Отец, Син, Святи Дух).

В Исая 48:16 и 61:1 говори Синът, като в същото време стихът се отнася и до Отец и до Святия Дух. Сравнете Исая 61:1 с Лука 4:14-19, за да се убедите, че говори Синът. В Матей 3:16-17 се описва кръщаването на Исус. Тук се вижда, че Бог-Святи Дух слиза върху Бог-Син, докато Бог-Отец прогласява, че благоволението Му е в Сина. Матей 28:19 и II Коринтяни 13:14 са примери за трите отделни Лица на Троицата.

3) Членовете на Троицата се различават един от друг в различните пасажи: В Стария Завет “ГОСПОД” се различава от “Господ” (Битие 19:24; Осия 1:4). “ГОСПОД” има “Син” (Псалм 2:7, 12; Притчи 30:2-4). Бог-Син се различава от Бог-Отец (Псалм 45:6-7; Евреи 1:8-9). В Новия Завет, в Йоан 14:16-17 се описва как Исус ще поиска от Отец да изпрати Помощник – Святия Дух. В евангелията има още много случаи, в които се описва как Исус говори на Отец. На Себе Си ли е говорел Той в тези случаи? Не. Говорел е на другото лице в Троицата – на Отец.

4) Всяко от лицата на Троицата е Бог. Отец е Бог – Йоан 6:27; Римляни 1:7; I Петрово 1:2. Синът е Бог – Йоан 1:1, 14; Римляни 9:5; Колосяни 2:9; Евреи 1:8; I Йоан 5:20. Святият Дух е Бог: Деяния 5:3-4; I Коринтяни 3:16 (Онзи, който живее във вярващите е Святият Дух – Римляни 8:9; Йоан 14:16-17; Деяния 2:1-4).

5) Принципът на подчинение в Троицата. Писанието показва, че Святият Дух се подчинява на Отец и на Сина, а Синът – на Отец. Такива са вътрешните отношения между тях и това в никакъв случай не отрича божествеността на някое от Лицата на Троицата. Това просто е област от безкрайния Бог, която ние не можем да възприемем с нашите ограничени умове. Относно Сина прочетете: Лука 22:42; Йоан 5:36; Йоан 20:21; I Йоан 4:14. Относно Святия Дух прочетете: Йоан 14:16, 14:26; 15:26 и обърнете по-специално внимание на Йоан 16:13-14.

6) Задачите на трите лица на Троицата. Бог-Отец е крайният източник или първопричина на: 1) вселената (I Коринтяни 8:6; Откровение 4:11); 2) божественото откровение (Откровение 1:1); 3) спасението (Йоан 3:16-17); и 4) делата на Исус, когато пребивава в човешка форма на земята (Йоан 5:17; 14:10). Отец инициира всички тези неща.

Синът е посредникът, чрез който Отец върши следните дела: 1) сътворяването и поддържането на вселената (I Коринтяни 8:6; Йоан 1:3; Колосяни 1:16-17); 2) божественото откровение (Йоан 1:1; Матей 11:27; Йоан 16:12-15; Откровение 1:1); и 3) спасението (II Коринтяни 5:19; Матей 1:21; Йоан 4:42). Отец върши всичко това чрез Сина, който действа като негов посредник.

Святият Дух е средството, чрез което Отец върши следните неща: 1) сътворение и поддържане на вселената (Битие 1;2; Йов 26:13; Псалм 104:30); 2) божествено откровение (Йоан 16:12-15; Ефесяни 3:5; II Петрово 1:21); 3) спасение (Йоан 3:6; Тит 3:5; I Петрово 1:2); и 4) делата на Исус (Исайя 61:1; Деяния 10:38). И така, Отец върши всички тези неща чрез силата на Святия Дух.

Никоя от по-широко разпространените илюстрации за Троицата не предоставя точно описание на Триединния Бог. Илюстрацията с яйцето (или с ябълката) не е сполучлива, защото черупката, белтъкът и жълтъкът представляват части на яйцето, а не самото яйце. Отец, Син и Святият Дух не са части на Бога, а всеки от тях е Бог. Илюстрацията с водата донякъде е по-сполучлива, но въпреки това не успява адекватно да опише Троицата. Водата, парата и ледът са форми на водата. Отец, Син и Святият Дух не са форми на Бога – всеки от тях е Бог. Ето защо, макар и тези илюстрации да създават известна представа за Троицата, тази представа не е напълно точна. Един безкраен Бог не може да бъде описан в пълнота от един ограничен пример. Вместо да се съсредоточавате върху Троицата, опитайте да се съсредоточите върху факта на Божието величие и Неговата неизмеримо по-висша природа от нашата. “О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими пътищата Му! Защото, ‘Кой е познал ума на Господа, или, кой му е бил съветник?’” (Римляни 11:33-34)

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

На какво ни учи Библията за Троицата?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries