Защо Господната молитва не включва отдаване на благодарност? Не трябва ли всички молитви да включват израз на благодарност?


Въпрос: Защо Господната молитва не включва отдаване на благодарност? Не трябва ли всички молитви да включват израз на благодарност?

Отговор:
Наистина изглежда странно, че Господната молитва не включва насоки за изразяване на благодарност като вземем предвид призива на апостол Павел в 1 Солунци „Непрестанно се молете" и „за всичко благодарете". Това изглежда особено странно, тъй като Исус дава за модел отдаването на благодарност в молитва навсякъде в Евангелията.

Исус благодари на Бог за храната, която Той осигурява, включително чудотворното нахранване на 5 000 (Матей 14:16-21) и 4 000 (Матей 15:35-38) души. Той отдава благодарност за чашата и хляба на Последната Вечеря (Деяния 27:35). Той благодарил на Бог за чуването на молбата Му да възкреси Лазар от мъртвите (Йоан 11:41). Той дори благодарил на Отца, че опазил тайните на царството от мъдрите и ги открил на бедните, невежите и незначителните (Матей 11:25). Въпреки това Той пропуска отдаването на благодарност в Господната молитва.

Ако изследваме пасажа, който съдържа Господната молитва (Матей 6:9-13), първо забелязваме защо Исус учел учениците да се молят по определен начин. Исус критикувал начина, по който се молели фарисеите. Те се молели на открито, където всички можели да видят и чуят. Това било начин да се покаже на публиката колко святи и набожни са те. Исус осъжда този начин на молитва: „Те имат своята награда", наградата хората да ги видят. Исус не осъжда публичната молитва, а само практиката да се молим с целта да бъдем „видяни от хората". Също виждаме, че Исус критикува начина, по който езичниците се молели като се молели постоянно за едно и също нещо отново и отново като че ли да се уверят, че техният бог ги е чул, като пророците на Ваал на Планината Кармил в 3 Царе 18.

Корективът на Исус срещу тези начини на молитва бил да даде на Своите ученици модел за молитва. Сега ние не се молим с Господната молитва като просто я рецитираме както правят римокатолиците. Това не означава, че общото рецитиране на Господната молитва е погрешно. Исус посочва тук личната молитва, а не общата молитва.

Най-добре е да се мисли за Господната молитва като обща насока за молитва – средство за оформяне на нашия молитвен живот. Молитвата съдържа шест молби. Първите три се отнасят до Бог, а последните се отнасят до нас. След като се обърнем към Бог като „Отче наш на небето" първо се молим да се свети и прославя Божието име. После се молим да дойде Божието царство. В известен смисъл Божието царство вече присъства от пристигането на Христос, но ние се молим да дойде царството в своята пълнота. Трето, молим се Божията воля – Неговата морална или открита воля – да бъде осъществена тук на земята като започне с нас. След тези три молби, които се обръщат към Божията слава и могъщество, продължаваме с молбите, които ни засягат – нашия насъщен хляб, нашата прошка за греха и избавлението ни от злото.

Що се отнася до това защо не намираме отдаване на благодарност в Господната молитва, най-добрият отговор е, че отправянето на благодарност е отношението, с което ние се молим на Бог. За тези, които са Божии деца, отдаването на благодарност ще изпълни сърцата ни и ще се излее от устните ни към Бог, защото знаем измежду другите неща, че нашите грехове са простени и имаме вечен живот чрез Исус Христос. Колкото повече размишляваме какво е направил Бог за нас, толкова по-благодарни ще бъдем. Отдаването на благодарност става естествено в нашето взаимоотношение с Бог във всички времена, при всички условия и при всички обстоятелства. Павел пише в 1 Солунци 5:18: „За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Исус Христос".

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Защо Господната молитва не включва отдаване на благодарност? Не трябва ли всички молитви да включват израз на благодарност?