settings icon
share icon
Въпрос

Какъв е смисълът и значението на Тайната вечеря?

Отговор


Тайната вечеря е това, което наричаме последното хранене на Исус с учениците Му преди предателството и ареста Му. Тайната вечеря е записана в синоптичните евангелия (Матей 26:17-30; Марк 14:12-26; Лука 22:7-30). Това е нещо повече от последната вечеря на Исус - тя е и пасхална вечеря. Един от важните моменти на Тайната вечеря е заповедта на Исус да помним това, което Той щеше да направи от името на цялото човечество: да пролее кръвта Си на кръста, като по този начин плати дълга за нашите грехове (Лука 22:19).

Освен че предсказва Своите страдания и смърт за нашето спасение (Лука 22:15-16), Исус използва Тайната вечеря, за да придаде нов смисъл на Пасхата, да въведе Новия завет, да създаде наредба за църквата и да предскаже отричането на Петър от Него (Лука 22:34) и предателството на Юда Искариотски (Матей 26:21-24).

Тайната вечеря довежда до изпълнение старозаветното спазване на празника Пасха. Пасхата е особено свято събитие за еврейския народ, тъй като възпоменава момента, в който Бог ги е пощадил от язвата на физическата смърт и ги е извел от робството в Египет (Изход 11:1-13:16). По време на Тайната вечеря със Своите апостоли Исус взел два символа, свързани с Пасхата, и им придал ново значение като начин да си спомним за Неговата жертва, която ни спасява от духовна смърт и ни освобождава от духовно робство: „И като взе чаша, благодари на Бога и каза: Вземете това и го разделете помежду си, защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб и като благодари на Бога, разчупи го, даде им и каза Това е Моето тяло, което се дава за вас; това правете за Мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.“ (Лука 22:17-20). Думите на Исус по време на Тайната вечеря за безквасните хлябове и чашата повтарят това, което Той е казал, след като е нахранил 5000 души: „Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене, никога няма да огладнее, и който вярва в Мене, никога няма да ожаднее. . . Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века; да! И хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която Аз ще дам за живота на света. . . . Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото Моята плът е истинска храна и Моята кръв е истинско питие.“ (Йоан 6:35, 51, 54-55). Спасението идва чрез Христос и жертвата на Неговото физическо тяло на кръста.

Също така по време на Тайната вечеря Исус преподава принципите на служението и прошката, докато мие краката на учениците Си: „ Но вие недейте така; а по-големият между вас нека стане като по-малкия, и който началства – като онзи, който слугува. Защото кой е по-голям: този, който седи на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но Аз съм сред вас като онзи, който слугува“ (Лука 22:26-27; Йоан 13:1-20).

Днес Тайната вечеря се възпоменава по време на Господната вечеря или причастието (1 Коринтяни 11:23-33). Библията учи, че смъртта на Исус е изобразена в принасянето на пасхалната жертва (Йоан 1:29). Йоан отбелязва, че смъртта на Исус прилича на пасхалната жертва по това, че костите Му не са били раздробени (Йоан 19:36; вж. Изход 12:46). И Павел казва: „Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни; защото и Христос, нашата Пасха, беше заклан за нас.“ (1 Коринтяни 5:7). Исус е изпълнението на Закона, включително и на Господните празници (Матей 5:17). Обикновено пасхалната трапеза е семейно тържество. По време на Тайната вечеря обаче апостолите са били насаме с Исус (Лука 22:14), което подсказва, че тази конкретна трапеза има специфично значение за църквата, чиято основа са станали апостолите (Ефесяни 2:20). Въпреки че Тайната вечеря има значение за евреите, тя е предназначена и за църквата. Днес Господната трапеза е едно от двете тайнства, спазвани от църквата. Тайната вечеря е вкоренена в Стария завет, макар и да възвестява Новия. Еремия 31:31 обещава Нов завет между Бога и Израил, в който Бог казва: „Ще положа закона Си във вътрешностите ими ще го напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мой народ“ (Еремия 31:33). По време на Тайната вечеря Исус прави пряко позоваване на този Нов завет: „Тази чаша е новият завет в Моята кръв“ (Лука 22:20). По Божия милост Новият завет се отнася не само за Израил; всеки, който има вяра в Христос, ще бъде спасен (вж. Ефесяни 2:12-14). Тайната вечеря е значимо събитие, което провъзгласява повратна точка в Божия план за света. Сравнявайки разпятието на Исус с празника Пасха, лесно можем да видим изкупителния характер на Христовата смърт. Както символизира първоначалната пасхална жертва в Стария завет, Христовата смърт изкупва греховете на Неговия народ; Неговата кръв ни спасява от смъртта и ни избавя от робство. Днес Господната вечеря е моментът, в който вярващите размишляват върху съвършената жертва на Христос и знаят, че благодарение на вярата ни в приемането Му ще бъдем с Него завинаги (Лука 22:18; Откровение 3:20).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какъв е смисълът и значението на Тайната вечеря?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries