По какво се различава Исус от другите религиозни водачи?


Въпрос: По какво се различава Исус от другите религиозни водачи?

Отговор:
В известен смисъл да зададеш този въпрос е като да попиташ по какво се различава слънцето от другите звезди в нашата слънчева система – смисълът е, че няма други звезди в нашата слънчева система!

Същината е, че никой друг „религиозен водач" не може да се сравни с Исус Христос. Всеки друг религиозен водач е или жив, или мъртъв. Исус Христос е единственият, което е умрял (Той умрял на наше място, за нашите грехове, според 1 Коринтяни 15:1-8) и сега е жив. Наистина Той заявява в Откровение 1:17-18, че Той е жив завинаги! Никой религиозен водач дори не е заявявал такова нещо, твърдение, което е или вярно, или напълно абсурдно.

Друга важна разлика се открива в самата същност на християнството. Същността на християнството е Христос. Разпънат на кръст, възкръснал, възнесъл се на небето, завръщащ се някой ден. Без Него – и без Неговото възкресение – няма християнство. Сравнете това с други основни религии. Например индуизмът може да се основава на някои от „великите Свами", които са го основали, и да се разпадне напълно без тях. Будизмът е същият. Дори ислямът се основава на притчите и ученията на Мохамед, а не върху твърдението, че той се е завърнал към живот от мъртвите.

Апостол Павел в 1 Коринтяни 15:13-19 казва, че ако Христос не е бил възкресен от мъртвите, тогава нашата вяра е празна и ние стоим още в нашите грехове! Истинните твърдения на християнството се основават просто и единствено на възкръсналия Исус Христос! Ако Исус не се е завърнал в действителност от мъртвите – във времето и пространството – тогава няма никаква истина в християнството. Навсякъде в Новия Завет апостолите и евангелистите поставят възкресението като основа на благовестието.

Една друга важна съществена черта е изключително важният факт, че Исус Христос твърдял, че е „Божият Син" (еврейски израз, означаващ „определен от Бог"), както и „Човешкият Син" (еврейски израз, означаващ „определен от Човека"). В много пасажи Той заявява, че е равен с Отца (вижте например Йоан 10:29-33). На Него се приписват всички прерогативи и качества на Божество. Все пак Той е бил също човек, роден от девица (Матей 1:18-25; Лука 1:26-56). След като е живял безгрешен живот Той бил разпънат на кръст, за да заплати за греховете на всички хора: „Той е умилостивението за нашите грехове, но не само за нашите, а и за греховете на целия свят." (1 Йоаново 2:2) и после беше възкресен от мъртвите след три дена. Той е напълно Бог и напълно Човек, „теантропос" (от гръцки за Бог (теос) и „Човек" (антропос)); въпреки това Той е една личност.

Личността и Делото на Христос поставят неизбежен въпрос: Какво ще направите с Исус? Не можем просто да Го отхвърлим. Не можем да Го пренебрегнем. Той е централната фигура в цялата човешка история и ако Той е умрял за греховете на целия свят, тогава Той е умрял и за твоите. Апостол Павел ни казва в Деяния 4:12: „И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между* човеците, чрез което трябва да се спасим." Ако вярваме в Господа Исус Христос като наш спасител от греха, ще бъдем спасени.

English


Върнете се обратно на основната българска страница

По какво се различава Исус от другите религиозни водачи?

Научете как да...

Прекарате вечността с БогаПолучите прошка от Бога