settings icon
share icon
Въпрос

Аз съм Свидетел на Йехова, защо трябва да мисля да ставам християнин?

Отговор


Вероятно най-важното сходство между християните евангелисти и Свидетелите на Йехова е нашата вяра и доверие в Библията като върховният авторитет, вдъхновен от Бог, по въпроси относно Бог и Неговите очаквания за нас. Въпреки че можем да разбираме нещата различно, е силно похвално как Свидетелите на Йехова зависят от и усърдно изучават Светите Писания, за да познаят Бог и Неговата воля. Би било мъдро като беряните да изследваме всички неща в живота в светлината на Писанията. За тази цел ще изследваме стихове от „Превода на новия свят" (версията на Библията, публикувана от тяхното Дружество „Стражева кула"), за да изчистим някои често срещани погрешни разбирания.

Името на Бог
Християните получават името си от това, че са последователи на и почитат Исус Христос, за първи път наречени „християни" в Антиохия по време на служението на Павел (Деяния 11:26). Павел многократно казвал ясно, че да бъдеш християнин означавало да свидетелстваш пред хората за личността на Христос, да свидетелстваш за думите и делата на Христос. Свидетелите на Йехова, от друга страна, вярват, че ние трябва да съсредоточим поклонението си изключително върху Бог Отец (който понякога в Библията е наричан „Йехова"). Името „Йехова", обаче, било хибридно име, създадено от християните чрез добавяне на гласни към четирибуквената дума „YHWH", която била първоначалното предаване, което сега познаваме като „Яхве" на еврейски и „Йехова" на гръцки. Християните евангелисти разбират Исус като Бог в цялата Негова пълнота, равен по божественост, но различен по функция от тази на Бог Отец. Християните признават, че едно от имената за Бог Отец е Йехова; обаче, има много други имена и названия, които Писанията използват за Бог Отец.

Свидетелите на Йехова разбират Исус като Архангел Михаил и категорично отричат Неговата божественост. Както ще видим, ако разбираме Исус като всичко друго, но не Бог, много стихове представляват очевидни противоречия. Обаче, знаем, че Божието Слово е непогрешимо и не си противоречи само. Следователно, трябва да разбираме истината на Божието Слово по начин, който е последователен и верен на Неговото откровение. Ще забележите, че тези същите стихове нямат никакво противоречие, ако разбираме Исус като Бог Сина – пълнотата на Бог в телесна форма – който се отказал от правата Си, за да бъде страдащият слуга и жертва за нашия грях. (Всички стихове са цитирани директно от „Превода на новия свят" на Свидетелите на Йехова. За подчертаване е добавен удебелен шрифт.)

Божията слава
(Стихове относно Бог Отец)

Исая 42:8 „Аз съм Йехова. Това е моето име и няма да дам славата си на другиго, нито възхвалата си — на изваяните изображения."

Исая 48:11 „Няма да дам славата си на никого другиго!"

(Стихове относно Исус)

Йоан 8:54 „…Този, който ме прославя, е моят Баща, за когото казвате, че е вашият Бог"

Йоан 16:14 „Той ще ме прослави…"

Йоан 17:1 „…Татко, часът дойде, прослави сина си"

Йоан 17:5 „Затова сега, Татко, прослави ме до себе си със славата, която имах до тебе, преди да съществува светът."

Филипяни 2:10 „така че пред името на Исус да преклонят коляно всички, които са на небесата, всички, които са на земята, и всички, които са под земята"

Евреи 5:5 „Така и Христос не прослави сам себе си, ставайки първосвещеник, но беше прославен+ от онзи, който му каза: „Ти си мой син, днес станах твой баща.""

Спасителят
(За Отца)

Исая 43:3 „Защото аз съм Йехова, твоят Бог, Светият Бог на Израил, твоят Спасител."

Исая 43:11 „Аз, аз съм Йехова и освен мене няма спасител."

Исая 45:21 „Не съм ли аз, Йехова? Няма друг Бог освен мене. Аз съм праведен Бог и Спасител, няма друг освен мене"

(За Исус)

Лука 2:11 „понеже днес в Давидовия град ви се роди Спасител, който е Христос, Господарят…"

Деяния 13:23 „От неговите потомци Бог, според обещанието си, доведе спасител на Израил, Исус."

Тит 1:4 „…Незаслужената милост и мирът от Бога, Бащата, и от Христос Исус, нашият Спасител, да бъдат с тебе!"

В чие име трябва да вярваме?
(Казано за Исус или от Исус)

Йоан 14:12 „Казвам ви самата истина, който вярва в мене, ще върши и делата, които аз върша…"

Деяния 4:12 „И чрез никого другиго няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на хората, чрез което да се спасим."

Деяния 26:18 „…и наследство сред онези, които са осветени чрез вярата си в мене."

Откровение 2:13 „Знам къде живееш — там, където е престолът на Сатана, но въпреки това се държиш здраво за моето име и не се отрече от вярата си в мене…"

Йоан 20:28-29 „Тома му отговори с думите: „Господарю мой и Боже мой*!" Исус му каза: „Повярва, защото ме видя ли?"

Йоан 20:31 „А тези са записани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият син, и като вярвате, да получите живот чрез неговото име."

Деяния 2:38 „Петър им каза: „Разкайте се и нека всеки един от вас бъде покръстен в името на Исус Христос…"

1 Йоаново 3:23 „А това е заповедта му — да вярваме в името на неговия Син Исус Христос…"

Създаден или Създател?
Свидетелите на Йехова учат, че Йехова е създал Исус като ангел и че Исус после е създал всички други неща. Какво казват Писанията?

(За Отца)

Исая 66:2 „Всичко това го направи моята ръка и така се появи всичко."

Исая 44:24 „…Аз, Йехова, правя всичко, сам разпъвам небесата…"

(За Исус)

Йоан 1:3 „Всичко възникна чрез него и без него не възникна нищо." Ако всички неща са възникнали чрез Исус, Той не би могъл да бъде създаден, защото Той е включен във „всичките неща".

Статут, имена и названия на Исус и Йехова
Исая 9:6 „Роди ни се дете, сдобихме се със син, и княжеската власт ще бъде на раменете му. Той ще бъде наричан Чудесен съветник, Могъщ бог, Вечен баща, Княз на мира."

Откровение 1:8 „Аз съм Алфа и Омега — казва Йехова Бог, — онзи, който е, който беше и който идва, Всемогъщият."

Откровение 1:17-18 „…Аз съм Първият и Последният, и живият. Бях мъртъв, но ето, жив съм за вечни времена и в мене са ключовете от смъртта и гроба"

Откровение 2:8 „ето какво казва 'Първият и Последният', който беше мъртъв, но оживя"

Откровение 22:12-16 „Ето, идвам бързо и наградата, която давам, е с мене, за да дам на всекиго според делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят… Аз, Исус, изпратих своя ангел да ви даде това свидетелство за сборовете. Аз съм коренът и потомъкът на Давид, аз съм ярката утринна звезда."

Откровение 21:6-7 „Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На всекиго, който е жаден, ще дам даром от извора с водата на живота. Всеки, който побеждава, ще наследи тези неща и аз ще бъда негов Бог и той ще бъде мой син." Ако Йехова е Алфата и Омегата (първата и последната гръцка буква), тогава „първият и последният трябва да се отнася за Йехова, така твърдят Свидетелите. Но кога е умрял Йехова? Единственият „първи и последен", който е умрял и е оживял отново, е Исус.

Евреи 1:13 „Но за кого от ангелите Бог е казвал някога: „Седни от дясната ми страна, докато не положа твоите врагове под краката ти"?"

Истина и единство
Заместителното изкупление на Исус било прието по една причина: Бог приема само Своята собствена праведност. Праведността на човек или ангел е недостатъчна. Тя не може да задоволи светия и съвършен стандарт на Божия праведен закон. Исус бил единствената подходяща жертва, защото Той бил Божията праведност и тъй като Божият закон повелявал пролята кръв, Исус приел плът, за да може да бъде откуп за всички онези, които вярвали в Негово име.

Забележете, че ако разбираме Исус като Божие въплъщение, тогава всички стихове по-горе могат да бъдат разбирани ясно с прост разум, приемани за истина. Обаче, ако се опитаме да предположим, че Исус е нещо по-малко от Бог – архангел Михаил – тогава тези стихове са взаимно изключващи се и не могат всички да са верни, когато са взети в техния естествен контекст. Следователно, истината за Божието Слово изисква да преминем към друго разбиране, при което цялото писание е обединено, взаимосвързано, взаимозависимо, непогрешимо и истинно. Обединяващата истина може да бъде открита самов личността и божествеността на Исус Христос. Нека видим истината, разкрита в Писанията, такава каквато е, а не както бихме искали да бъде и нека Бог получи цялата слава.

Ако имате някакви въпроси за Исус като Божие въплъщение, моля попитайте ни. Ако сте готови да повярвате в това Божие въплъщение Исус, можете да изговорите следните думи към Бог: „Отче, знам, че съм грешник и заслужавам гнева ти. Признавам и вярвам, че Исус е единственият Спасител и че само като Бог Исус може да бъде Спасителят. Полагам вярата си само в Исус да ме спаси. Отче, моля те прости ми, очисти ме и ме промени. Благодаря ти за твоята чудна благодат и милост!"

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Аз съм Свидетел на Йехова, защо трябва да мисля да ставам християнин?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries