settings icon
share icon
Въпрос

Святият Дух личност ли е?

Отговор


За много хора доктрината за Святия Дух е объркваща. Святият Дух сила ли е, личност или нещо друго? Какво учи Библията по този въпрос?

Библията ни дава много начини, по които да разберем, че Святият Дух е наистина личност – че Той е лично същество, отколкото безлично същество. Първо, всяко лично местоимение, използвано за Святия Дух е „той", а не „то". Оригиналният гръцки е пределно ясен в това, да потвърждава, че Святият Дух е личност. Думата за „дух" (pneuma) е неутрална по род и не би трябвало да получава лично местоимение за да е граматически правилно. Въпреки това, в много случаи се срещат лични местоимения в мъжки род (например Йоан 15:26; 16:13-14). Има само един начин да разберем местоименията в Новия Завет по отношение на Святия Дух – Той е личност, в мъжки род.

Матей 28:19 ни учи да кръщаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Това е обша препратка към Светата Троица. Също така, ние не трябва да наскърбяваме Святия Дух (Ефесяни 4:30). Човек може да съгреши против Святия Дух (Исая 63:10), да лъже против Него (Деяния 5:3). Ние трябва да се покоряваме на Святия Дух (Деяния 10:19-21) и да Го почитаме (Псалм 51:11).

Личността на Святия Дух се потвърждава и от Неговите действия. Той лично участва в сътворението (Битие 1:2), дава сила на Божиите хора (Захария 4:6), ръководи (Римл. 8:14), утешава (Йоан 14:26), обвинява (Йоан 16:8), поучава (Йоан 16:13), възпира от грях (Исая 59:19) и дава заповеди (Деяния 8:29). Всички тези действия предполагат участието на личност, отколкото просто на сила, нещо или идея.

Характеристиките на Святия Дух също подчертават Неговата личност. Святият Дух има живот (Римл. 8:2), има воля (1 Кор. 12:11), вече е (Евреи 9:14) и е всеприсъстващ (Псалм 139:7). Една сила не може да притежава тези характеристики, но Святият Дух може.

Личността на Святия Дух се потвърждава и от Неговата роля като трета Личност в Троицата. Само същество, което е равно на Бога (Мат. 28:19) и притежава характеристиките на всезнание, всеприсъствие и вечност може да бъде определено като Бог.

В Деяния 5:3-4 ап. Петър говори за Святия Дух като казва: „А Петър каза: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Святия Дух и да задържиш от стойността на нивата?

Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога." По същия начин и ап. Павел говори за Святия Дух като Бог във 2 Кор. 3:17-18 като казва: "А Господ е Духът; и където е Господният Дух, там е свобода. А всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, се преобразяваме в същия образ от слава в слава чрез Господния Дух".

Святият Дух е личност, както Писанието ясно показва. Трябва да се отнасяме към Него като към Бог, който служи в съвършено единство с Бог Отец и Бог Син и който ни ръководи в нашия духовен живот.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Святият Дух личност ли е?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries