Как мога да разпозная водителството на Святия Дух?


Въпрос: Как мога да разпозная водителството на Святия Дух?

Отговор:
Преди да се възнесе Исус, Той казва на Своите ученици, че ще изпрати Онзи, който ще учи и ръководи вярващите в Него. (Деяния 1:5; Йоан 14:26; 16:7). Обещанието на Исус се изпълнява по-малко от две седмици по-късно, когато Святия Дух идва със сила върху вярващите на Петдесятница (Деяния 2). Също така, когато един човек повярва в Христос, в същия момент Святият Дух става постоянна част от неговия живот (Римл. 8:14; 1 Кор. 12:13)

Святият Дух има много функции. Той не само разпределя духовните дарби по Своята воля (1 Кор. 12:7-11), но ни утешава (Йоан 14:16), поучава (Йоан 14:26), но и остава в нас като печат на обещанието в сърцата ни до второто завръщане на Исус (Еф. 1:13; 4:30). Святият Дух също така поема ролята на Водач и Утешител като ни ръководи в нашия път и ни разкрива Божията истина (Лука 12:12; 1 Кор. 2:6-10).

Как разпознаваме водителството на Святия Дух? Как разграничаваме нашите собствени мисли и Неговото водителство? Все пак, Святият Дух не говори на глас чрез думи. По-скоро, Той ни ръководи чрез нашата собствена съвест (Римл. 9:1) и по други тихи и нежни начини.

Един от най-важните начини да разпознаваме водителството на Святия Дух е да познаваме Божието Слово. Библията е най-големия източник на мъдрост затова как трябва да живеем (2 Тим. 3:16), вярващите трябва да изследват Писанията, да разсъждават върху тях и да се посвещават да учат стихове наизуст (Еф. 6:17). Словото е „меча на Духа" (Еф. 6:17), и Духът ще го използва за да ни говори (Йоан 16:12-14) за да ни разкрие Божията воля за нашия живот; Той също така ще ни напомни специфични стихове във време, когато най-много имаме нужда от това (Йоан 14:26).

Познаването на Божието Слово може да ни помогне да преценим дали нашите желания идват от Святия Дух или не. Ние трябва да преценяваме нашата настройка чрез Писанието – Святият Дух никога няма да ни принуди да направим нещо в противоречие с Божието Слово. Ако е в конфликт с Библията, тогава не е от Святия Дух и трябва да бъде пренебрегнато.

Също така важно е да бъдем в постоянна молитва с Бог Отец (1 Сол. 5:17). Това не само пази сърцата и умовете ни отворени за водителството на Святия Дух, но също позволява на Духа да говори от наше име. "Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания;

а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайствува за светиите по Божията воля" (Римляни 8:26–27).

Друг начин, по който можем да определим дали следваме водителството на Святия Дух е да видим дали имаме проявления на плода на Духа в нашия живот (Гал. 5:22). Ако ходим по Духа ще видим как тези качества се увеличават и узряват в нас. Те ще станат видими и за другите хора.

Важно е да отбележим, че ние имаме избор затова дали да приемем или да не приемем водителството на Святия Дух. Когато знаем Божията воля, но не я следваме, ние се противопоставяме на действието на Святия Дух в нашия живот (Деяния 7:51; 1 Сол. 5:19). Така желанието да следваме собствената си воля натъжава Духа (Еф. 4:30). Святият Дух никога няма да ни води към грях. Редовният грях, който се е превърнал в навик ще ни попречи да чуем това, което Святияд Дух иска да ни каже чрез Словото. Това, което ще ни помогне да разпознаваме и следваме водителството на Святия Дух е да се настроим по Божията воля, да се обърнем и изповядаме греховете и да изучаваме Божието Слово.

English


Върнете се обратно на основната българска страница

Как мога да разпозная водителството на Святия Дух?

Научете как да...

Прекарате вечността с БогаПолучите прошка от Бога