Защо Бог заповяда на Авраам да пожертва Исаак?


Въпрос: Защо Бог заповяда на Авраам да пожертва Исаак?

Отговор:
По време на своя живот като вярващ Авраам се беше покорявал на Бог много пъти, но никое изпитание не беше по-сурово от това, което се описва в Битие 22 глава. Бог заповяда: „Вземи сега единствения си син, когото обичаш, сина си Исаак, и иди в местността Мория, и го принеси там във всеизгаряне” (Битие 22:2а). Това беше удивително искане, понеже Исаак беше син на обещанието. Как отговори Авраам? Покори се веднага и рано сутринта тръгна за мястото с двама слуги, магаре и любимия си син Исаак, с дърва за принасянето на жертвата. Неговото непоколебимо покорство пред Божията смущаваща заповед отдаде на Бог славата, която Той заслужава и е пример за нас как трябва да прославяме Бога. Когато се покоряваме така, както направи Авраам, като уповаваме на това, че Божият план е най-добрият възможен сценарий, ние издигаме Неговите атрибути и Го прославяме. Покорството на Авраам пред лицето на тази съкрушителна заповед отдаде слава на Божията суверенна любов, Неговата надеждност и Неговата доброта, и ни дава пример, който да следваме. Неговата вяра в Бога, Когото беше опознал, и любовта му към Него поставиха Авраам в пантеона на верните герои в Евреи 11 глава.

Бог използва вярата на Авраам, за да може всички, които идват след него, да знаят, че няма друго средство за спасение. Битие 15:6 казва: „Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда.” Тази истина е основата на християнската вяра, както се повтаря в Римляни 4:3 и Яков 2:23. Праведността, която беше вменена на Авраам е същата праведност, която се вменява на нас, когато чрез вяра приемаме жертвата, която Бог осигури за нашите грехове – Исус Христос. „Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога” (2 Коринтяни 5:21).

Старозаветната история на Авраам е основата на Новозаветното учение за изкуплението, жертвеното принасяне на Господ Исус на кръста за греха на човечеството. Много векове по-късно Исус каза: „Баща ви Авраам ликуваше, че ще види Моя ден; и го видя и се възрадва” (Йоан 8:56). Следват някои от приликите между двата библейски разказа:

• „Вземи сега единствения си син” (ст. 2); „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син…” (Йоан 3:16).

• „Иди в местността Мория, и го принеси там…” (ст. 2); вярва се, че това е мястото, където много години по-късно е построен град Ерусалим, мястото, където Исус беше разпнат извън стените на града (Евреи 13:12).

• „И го принеси там във всеизгаряне” (ст. 2); „Христос умря за греховете ни според Писанията” (1 Коринтяни 15:3).

• „И Авраам взе дървата за всеизгарянето и ги натовари на сина си Исаак” (ст. 6); Исус, „носеше сам кръста си…” (Йоан 19:17).

• „Къде е агнето за всеизгарянето?” (ст. 7); Йоан казва: „Вижте Божият Агнец, който поема греха на света!” (Йоан 1:29).

• Исаак, синът, се покори на баща си да стане жертва (ст. 9); Исус се молеше: „Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш” (Матей 26:39).

• Възкресение – Исаак (метафорично) и Исус в действителност: „С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исаак в жертва. Да! Онзи, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син, онзи, за когото беше казано: "По Исаак ще се наименува твоето потомство", като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето и по един начин на възкресение го получи обратно.” (Евреи 11:17-19); Исус, „беше погребан и че възкръсна на третия ден според Писанията” (1 Коринтяни 15:4).

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Защо Бог заповяда на Авраам да пожертва Исаак?