settings icon
share icon
Sungkunsungkun:

Nunga dapotmu panesaon ni dosa i? Beha do jaloonku panesaon ni dosa sian Tuhan i?

Tangiang:


Ulaon ni Apostel 13:38 mandok, “Asa, ale angka dongan, lomo do rohangku asa diboto hamu marhite Jesus hasesaan ni dosa i nunga dibaritahon tu hamu.”

Aha do panesaon ni dosa i jala boasa ringkot i di ahu?

Hata “panesaon” marlapatan mambahen ias, manesa hasalaan, mambatalhon utang. Tingki tabahen na sala tu sasahalak, talului do panesaon i asa denggan muse parsaoran i. Panesaon i ndang dilehon alana sasahalak tama manjalo panesaon. Ndang adong na tama manjalo panesaon. Panesaon i pambahenan ni holong do i, denggan basa, dohot asi ni roha. Panesaon i i ma haputuson asa unang manguhumi sasahalak, manang aha pe na binahen nasida tu hita.

Bibel i paboahon tu hita sude do hita mangharingkothon panesaon sian Tuhan i. Nunga sude hita mangulahon dosa. Parjamita 7:20 mandok, “Ndang adong jolma na sintong di portibi on na mangulahon na denggan na so hea mardosa.” I Johannes 1:8 mandok, “Molo tadok na so pardosa hita, na manggabusi dirinta do hita jala ndang adong hasintongan di hita.” Sude dosa ujungna pambahenan na mangalo Tuhan i do (Psalmen 51:4). Alani i, mansai ringkot do di hita panesaon ni dosa sian Tuhan i. Molo so disesa angka dosanta i, di api naroko ma hita salelengna alni angka dosanta i (Mateus 25:46; Johannes 3:36).

Panesaon ni dosa – Beha do manjalo i?

Maulite ma, parholong ni roha jala pardenggan basa do Tuhan i – lomo do rohaNa manesa angka dosanta i! II Petrus 3:9 mandok tu hita, “…Sabar do Ibana tu hita, ndang lomo rohaNa manang ise pe mago, alai asa saluhutna ro tu hamubaon.” Lomo do roha ni Tuhan i laho manesa dosanta i, jadi diparade Ibana do laho panesaon ni dosanta.

Panguhuman na tama tu hita alani dosanta holan hamatean do. Satonga bagian sian Rom 6:23 mandok, “Ai hamatean do upa ni dosa…” Hamatean salelengna do na dapot hita alani angka dosanta i. Debata, di sangkapNa na rimpas, nunga gabe jolma – Jesus Kristus (Johannes 1:1, 14). Mate do Jesus di silang i, mambuat panguhuman na tama tu hita – hamatean. II Korint 5:21 mangjarhon tu hita, “Dibahen Debata do Ibana na so mardosa i gabe pardosa alani hita, asa di bagasan Ibana boi hita gabe hasintongan ni Tuhan i.” Mate do Jesus di silang i, mambuat panguhuman na tama jaloonta! Songon Debata, hamatean ni Jesus i mangalehon panesaon ni dosa ni dosa ni sude portibi on. I Johannes 2:2 mandok, “Ibana do pelean panobusan na pasaehon angka dosanta, jala ndada holan dosanta alai tung dosa ni sandok portibi on do.” Hehe do Jesus i sian hamatean, patangkashon hamonanganNa sian dosa dohot hamatean (I Korint 15:1-28). Pinuji ma Tuhan i, marhite hamatean dohot haheheon ni Jesus Kristus, bagian na paduahon Rom 6:23 tutu do, “…alai silehonlehon ni Debata i ma hangoluan salelengna marhite Jesus Kristus Tuhanta i.”

Ai lomo do rohanta asa disesa angka dosanta i? Ai adong do panghilalan na sala na so boi hita malua sian i? Panesaon ni dosam rade do molo dibahen ho haporseaonmu di bagasan Jesus Kristus gabe Sipalua ho. Epesus 1:7 mandok, “Di bagasan Ibana dapot hita haluaon i, binahen ni mudarNa i, i ma hasesaan ni angka pangalaosion, mangihuthon asi ni rohaNa na tarlobi i.” Nunga digarar Jesus utangta i, asa boi hita disesa. Aha na ringkot ulahononta i ma mangido Tuhan i manesa dosanta marhite Jesus, porsea naung mate do Jesus i laho manggarar panesaon ni dosanta – jala disesa Ibana do dosanta i! Adong do tona na mansai uli di Johannes 3:16-17, “Ai mansai dihaholongi Debata do portibi on gabe dilehon Ibana do AnakNa na Sasada i, asa unang mago ganup na porsea di Ibana alai dapotan hangoluan na saleleng ni lelengna. Ai ndang ditongos Debata AnakNa i tu portibi on laho manguhumi portibi on, alai laho paluahon portibi on do marhite Ibana.”

Panesaon ni dosa – ai songon i do murana?

I do songon i do murana! Ndang boi dapot hita panesaon ni dosa i sian Debata alani pambahenanta. Ndang boi gararonta panesaon ni dosa na sian Tuhan i. Holan na boi jaloonmu do i, marhite haporseaon, alani denggan basa dohot asi ni roha ni Tuhan i. Molo lomo roham manjalo Jesus Kristus gabe Sipalua ho jala manjalo panesaon ni dosa sian Tuhan i, on matangiang na boi tangianghononmu. Mandok tangiang on dohot tangiang na asing ndang na paluahon ho i. Holan na manghaporseai Jesus Kristus do na boi paluahon ho sian dosa. Tangiang on holan dalan sambing do laho patuduhon tu Tuhan i haporseaonta tu Ibana jala mandok mauliate tu Ibana ala paradehon haluaonta i. “Tuhan, huboto do nunga mardosa ahu maradophon Ho jala tama do ahu hona uhum. Alai nunga dibuat Jesus Kristus panguhumon na tama jaloonki asa marhite haporseaon di Ibana boi ma ahu disesa. Huhaporseai ma Ho laho tu haluaonhu. Mauliate ma tu denggan basaM na sumurung i dohot panesaonMu di dosangku – silehonlehon ngolu salelengna! Amen!”

Nunga dibahen ho haputuson tu Kristus ala naung manjaha na dison? Molo songon i, klik ma di "Nunga hujalo Kristus i sadaraion" di toru on.

EnglishMulak tu alaman ni Hata Batak Toba

Ai adong sungkunsungkunmu?
© Copyright Got Questions Ministries