Kuthetha ukuthini ukwamkela uYesu buqu?
Umbuzo: Kuthetha ukuthini ukwamkela uYesu buqu?

Impendulo:
Umamkele uYesu Kristu njengomsindisi wakho buqu? Ukuwuqondisisa kakuhle lombuzo, funeka kuqala wazi izihloko Yesu Kristu,ubuqu, noMsindisi.

Ngubani uYesu Kristu? Abantu abaninzi bakumazi uYesu Kristu njengendoda elungileyo. Utitshala omkhulu okanye umprofethi kaThixo. Ezizinto zinyani eyiyo ngoYesu, kodwa azimchazi ngokwenyani ukuba ungubani na. Ibhayibhile isichazela ukuba uYesu unguThixo ngokwenyama, uThixo ngokobuntu (jonga uYohane 1:1-14). UThixo weza emhlabeni ezokusifundisa, ezokusiphilisa, ezokusilungisa, ezokusixolela, ezokusifela! UYesu Kristu nguThixo, nguMdali, nguThixo ozizinto zonke. Umamkele lo Yesu?

Yintoni umsindisi, kutheni sifuna umsindisi? Ibhayibhile isixelela ukuba sonile sonke; sizenzile izinto ezimbi (KwabaseRoma 3: 10-18). Ngenxa yezono zethu, siwufanele umsindo ka Thixo nomgwebo. Esona sohlwayo sisiso sokwenza isono koyena Thixo ungunaphakade sisohlwayo esingunaphakade (kwabaseRoma 6:23, Izithyilelo 20:11-15). Kungoko sidinga uMsindisi!

Uyesu Kristu weza emhlabeni wafela kwindawo yethu. Ukufa kukaYesu yabangumvuzo wanaphakade ngezono zethu (2 kwabaseKorinte 5:21). UYesu wafela ukuhlawula isohlwayo sezono zethu (kwabaseRoma 5:8). UYesu wahlawula ixabiso ukwenzela singahlawuli. Uvuko lukaYesu ekufeni lichaza ukuba ukufa kwakhe kwakonele ukuhlawula isohlwayo sezono zethu. Kungoko uYesu enguye kuphela uMsindisi (uYohane 14:6; iZenzo 4:12)! Uyathembela kuYesu njengoMsindisi wakho?

Ingaba uYesu ungumsindisi wakho buqu? Abantu abaninzi babona ubuKristu ikukuhamba icawe, ukwenza amasiko,nokungazenzi izono ezithile. ayibobuKristu obo. UbuKristu bokwenyani kukubanubudlelwane buqu no Yesu Kristu. Ukwamkela uYesu njengomsindisi wakho buqu ichaza ukubeka ukholo lwakho kwaye uthembele kuye. Akukho namnye usindiswa ngokholo lwabanye. Akukho namnye oxolelwa ngokwenza izinto ezithile. Indlela eyiyo yokusindiswa kukwamkela uYesu buqu njengomsindisi wakho, uthembe ukufa kwakhe njengesohlwayo sezono zakho novuko lwakhe njengesiqinisekiso sobomi obungunaphakade (uYohane 3:16). Ingaba uYesu unguMsindisi wakho buqu?

Ukuba ufuna ukwamkela uYesu Kristu njengomsindisi wakho buqu, yitsho la mazwi ku Thixo. Khumbula ukwenza lomthandazo nayiphi eminye imithandazo ayikusindisa. Kukukholelwa kuYesu Kristu nomsebenzi wakhe owagqitywa emnqamlezweni kusenzelwa wena onokusindisa esonweni. Lo mthandazo yindlela elula yokuchazela uThixo ngenceba onayo kuye nangokumbulela ngokunika uloyiso lwakho. Thixo, ndiyazi ndonoli kuwe ndifanelwe sisohlwayo kodwa ndikholelwa ukuba uYesu Kristu usithathile isohlwayo ebesindifanele ukwenzela ukuba ngokholo kuye ndixolelwe. Ndifumana umnikelo wakho woxolelo ndibeka ithemba lwam kuwe loloyiso. Ndiyamamkela uYesu njengomsindisi wam buqu! Enkosi nofefe lwakho olungumangaliso noxolelo –isipho sobomi obungunaphakade! Amen!"

Sowenze isigqibo ngoKristu ngenxa yento oyifunde apha? Ukuba kunjalo, nceda ucofe ku "Ndimamkele uKristu namhlanje" iqhosha elisezantsi.Buyela kwiphepha uhomeKuthetha ukuthini ukwamkela uYesu buqu?