UYesu nguThixo? Ngaba uYesu wakha wabanga ukuba unguThixo?
Umbuzo: UYesu nguThixo? Ngaba uYesu wakha wabanga ukuba unguThixo?

Impendulo:
UYesu akazange abhalwe kwincwadi yezibhalo ezingcwele ethetha ngqo lamagama, “NdinguThixo.” Lonto ayithethi ukuba akazange atsho ukuba unguThixo. Jonga lomzekelo wamazwi kaYesu ku Yohane 10:30, “Mna nobawo sibanye.” Kufanele ukuba sijonge inyathelo lamaJuda kwintetho yakhe sazi ukuba wayebanga ukuba unguThixo. Bazama ukumxuluba ngamatye ngenxa yesisizathu. “… wena, mnyewu wendoda, ubanga ukuba unguThixo” (UYohane 10:33). AmaJuda ayeyazi kakuhle into uYesu wayeyibanga—ngokwaselukholweni. Qaphela ukuba UYesu wayengayikhanyeli into yokuba unguThixo. Xa uYesu wachaza ukuba, “Mna nobawo sibanye” ( UYohane10:30), Wayesithi yena noyise badalwe ngokufanayo nangomoya. UYohane 8:58 ngomnye umzekelo. UYesu uyachaza ukuba, “Ndikuxelela inyani phambi kokuba u- Abraham azalwe, ndandikho!” Impendulo yamaJuda aweva lentetho yayikukuthatha amatye ambulale ngenxa yenkohlakalo,uMtheto womfanekiso owenziwe ngamatye amancinci ( Mosaic) wabayalela ukuba benze (ILevitikus 24:15).

UYohane uphinda igqiqo yobuthixo bukaYesu: “Igama yayinguThixo” kwaye “Igama labayinyama” (UYohane 1:1, 14). Ezivesi ziyabonisa ngokucacileyo ukuba uYesu nguThixo ngokwasenyameni. Izenzo 20:28 ziyasixelela, “Yibani zizimvu zendlu kaThixo,athe wazithenga ngegazi lakhe.” Ngubani othenge indlu yecawe— icawe kaThixo—ngegazi lakhe? nguYesu Kristu. Izenzo 20:28 ziyachaza ukuba uThixo wayithenga indlu yakhe yecawe ngegazi lakhe. Ngoko ke ,uYesu nguThixo!

UTomasi umdisipline wachaza ngoYesu, “YiNkosi yam noThixo wam” (UYohana 20:28). UYesu khange amlungise. UTito 2:13 uyasikhuthaza ukuba silinde ukuza kuka Thixo wethu umhlanguli wethu, UYesu Kristu (ungajongo nakwabesibini oPetrosi ku 1:1). KumaHebhere 1:8, UBawo uchaza ngoYesu , “kodwa malunga nonyana Uthi, ’Itrone yakho, Oh Thixo, iyakuhlala ngonaphakade kanaphakade kwaye ubulungisa buyakuba ngumsimelelo wobukumkani bakho.’” UBawo ubhekisa kuYesu njengo “Oh Thixo” into ebonisa ukuba uYesu ngenene nguThixo.

Kwizityhilelo ,ingelosi iyalela umpostile uYohane ukuba makanqule uThixo kuphela(IziTyhilelo 19:10). Amaxesha amaninzi kwizibhalo ezingcwele uYesu uyadunyiswa (UMateyu 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luka 24:52; uYohane 9:38). Zange abakhalimele abantu ngokumdumisa. Ukuba uYesu yayingenguye uThixo,ngewayebaxelele abantu ukuba bangamdumisi njengoko isithunywa senzayo kwiziTyhilelo.Zininzi iivesi kwizibhalo ezingcwele ezixoxa ngobuthixo buka Yesu.

Esona sizathu sibalulekileyo sesokuba uYesu kufuneka abenguThixo kuba ukuba asingoThixo,ukufa kwakhe kuyakuba akonelanga ukuhlawula isigwebo zezono zehlabathi (owokuqala uYohane 2:2).Into eyenziweyo, ebeyakuba uYesu uyiyo xa ebengengoThixo,ayinakukwazi ukuhlawula izingwebo ezingapheliyo zezono ezichasene noThixo ongapheliyo. NguThixo kuphela onokuhlawula esosigwebo sigapheliyo. NguThixo kuphela onokuthatha izono zehlabathi (Eyesibini kwabaseKorinte 5:21), wafa, ze,wabuya wenziwa, waqinisekisa impumelelo YAKHE ngaphaya kwesono nokufa.Buyela kwiphepha uhomeUYesu nguThixo? Ngaba uYesu wakha wabanga ukuba unguThixo?