Lithini icebo losindiso / indlela yosindiso?Umbuzo: Lithini icebo losindiso / indlela yosindiso?

Impendulo:
Ulambile? Andilambanga ngokwasenyameni,ngaba ulambele enye into yasebomini? Ngaba ikhona into phakathi kuwe engonelisekanga? Ukuba kunjalo, uYesu sisisombululo! UYesu whathi, “Ndisisonka sobomi. Ozileyo kum akasayi kuphinde alambe, kwaye okholelwa kum akasayi kuphinde anxanwe” (UYohane 6:35).

Undidekile? Zange ufumane indlela okanye injongo ngobomi? Ibonakala ngathi umntu ucime isibane kwaye uwukwazi kufumana iswitshi? Ukuba kunjalo,UYesu sisisombululo! UYesu wamemeza, “Ndilukhaniselo lwehlabathi. Nabani ondilandelayo akasoze ahambe ebumnyameni, koko ubomi bakhe buza kukhanya” (UYohane 8:12).

Whakhe waziva ngathi uvaleleke ngaphandle kobomi bakho? Wakhe wazama yonke iminyango,waza wafumanisa ukuba emfa kwayo akukho nto kwaye akukho ntsingiselo? Ngaba ufuna isango lokungena ebomini ebonelisayo? Ukuba kunjalo,UYesu sisisombululo ! UYesu waxela, “Ndiyiheke; nabanina ongena ngam uyakusindiswa. Uyakungena abuye aphinde aphume,ze aumane idlelo” (UYohane 10:9).

Ngaba wonke umntu uyakuphoxa? Ngaba ezothando zakho azinabunzulu ziyalambatha? Ngaba ibonakala ngathi wonke umntu ufuna ukudlala ngawe? Ukuba kunjalo,UYesu sisisombululo ! UYesu wathi, “Ndiyingumalusi olungileyo. Umalusi olungileyo ububeka ezantsi ubomi bakhe ngenxa yezimvu. Ndingumalusi olungileyo; Ndiyazazi izimfu zam kwaye nezimvu zam ziyandazi” ( UYohane 10:11, 14).

Uyafuna ukwazi ukuba kuzokwenzeka ntoni emva kobu bomi? Ngaba udiniwe ukuphila ubomi bakho kwizinto ezibolayo okanye ezirusayo? Ingaba ngamanye amaxesha ukhe uthandabuze ingaba ubomi bunayo intsingiselo?Ngaba uyafuna ukuphila emva kokuba ufile? If Ukuba kunjalo,UYesu sisisombululo y! UYesu uyaxela, “Ndiluvuko kwanobomi.Okholwa kum uyakudla ubomi, nakubeni efile; kwaye nabani odla ubomi ekholwa kum soze afe” ( UYohane 11:25-26).

Yintoni indlela? Yintoni ukunyaniseka? Yintoni ubomi? UYesu waphendula, “ Ndiyindlela ndiyinyaniso ndibubomi.Akukho namnye oya kubawo engezi ngam” (UYohane 14:6).

Indlala oyivayo yindlala yomoya, kwaye unokuhluthiswa kuphela nguYesu. UYesu kuphela komntu onokususa ubumnyama. UYesu ulisango eliya kubomi obukholisayo. UYesu usisihlobo kwaye ungumalusi okudala efunana nawe. UYesu ububomi—kobu bomi nakobuzayo. UYesu uyindlela yosindiso!

Imbangi yokuziva ulambile, imbangi yokuba ngathi ulahleke ebumnyameni, imbangi yokuba ungayifumani intsingiselo yobomi, yeyokuba uzahlulile kuThixo. IBhayibhile iyasixelela ukuba sonke sonile, into ethi sizohlulile kuThixo ( INtsumayelo 7:20; KwabaseRoma 3:23). Ubuze obuvayo entliziyweni yakho kungokuba uThixo akekho ebomini bakho. Sadalwa ukuba sibenonxibelelwano noThixo. Ngenxa yezono zethu, silohlule unxibelelwano. Ede ixhalise yeyoba izono zethu zizakusenza sohlukane noThixo nako konke okungunaphakade ebomini nakobuzayo(KwabaseRoma 6:23;UYohane 3:36).

Ingasonjululwa njani lengxaki? UYesu sisisombululo ! UYesu wazithathela kuye izono zethuf (KwabaseKorinte besibini 5:21). UYesu wafa endaweni yethu (KwabaseRoma 5:8), wathabatha isohlwayo sethu. Emva kweentsuku ezintathu , UYesu wavuka ekufeni, waluqinisekisa uloyiso lwakhe ekufeni nasezonweni (KwabaseRoma 6:4-5). Kwakutheni ukuze enze lontot? UYesu wawuphendula loo mbuzo ngokwakhe: “Greater love has no one than this, that he lay down his life for his friends” (John 15:13). UYesu wafa ukwenzela siphile. Ukuba sibeka ithemba lethu kuYesu, wanikela ukufa kwakhe njengentlawulo yezono zethu, zonke izono zethu zixolelwe kwaye zihlanjiwe. Ukulamba kwemiphefumo yethu kuzakwaneliswa. Izibane zizakulayitwa. Sizakufikelela ebomini ebanelisayo.Sizakumazi owona mhlobo wethu kunye nomalusi olungileyo. Sizakuyazi ukuba sizakuba nobomi emva kokufa—ubomi bovuko obungunaphakade noYesu emazulwini!

“Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama uNyana wakhe ekuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwa kuye bangatshabalali, koko bafumane ubomi obungunaphakade” (UYohane 3:16).

Sowenze isigqibo ngoKristu ngenxa yento oyifunde apha? Ukuba kunjalo, nceda ucofe ku "Ndimamkele uKristu namhlanje" iqhosha elisezantsi.Buyela kwiphepha uhomeLithini icebo losindiso / indlela yosindiso?