Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa rasismo, pagtatangi at diskriminasyon? 

Tanong: "Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa rasismo, pagtatangi at diskriminasyon?"

Sagot:
Dapat maunawaan natin na mayroon lamang iisang lahi - ang lahi ng tao. Ang lahing Caucasians, Africans, Asians, Arabs, Jews, at iba ay hindi maituturing na magkakaibang lahi. Sa halip, sila ay magkakaibang grupo ng lahi ng tao. Ang lahat ng tao ay mayroong magkakahalintulad na pisikal na katangian ( na mayroong maliit na pagkakaiba-iba). Pero ang pinakamahalaga, ang lahat ng tao ay nilalang ng naaayon sa wangis ng Diyos (Genesis 1:26-27). Iniibig ng Diyos ang buong Sanlibutan (Juan 3:16). Ibinigay ni Hesus ang Kanyang buhay para sa lahat ng tao sa mundo (1 Juan2:2). Ang salitang "buong mundo" ay nangangahulugang lahat ng tao anumang grupo ang pinagmulan nito.

Ang Diyos ay walang itinatangi (Deuteronomio 10:17; Mga Gawa 10:34; Roma 2:11; Efeso 6:9), at nararapat lamang na tayo ay wala ring itinatangi. Inilalarawan ng aklat ng Santiago 2:4 ang sinuman na nagpapakita ng pagtatangi bilang "hukom na may masamang pagiisip". Nararapat lamang na mahalin natin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili (Santiago 2:8). Sa Lumang Tipan, hinati ng Diyos ang sangkatauhan sa dalawang grupo: Hudyo at Hentil. Ang intensiyon ng Diyos ay upang ang mga Hudyo ay magsilbing kaharian ng mga saserdote, na siyang nagmiministeryo sa mga Hentil. Subalit, karamihan sa mga Hudyo ay naging mapagmataas dahil sa kanilang kalagayan at inalipusta ang mga Hentil. Binigyang katapusan ito ni Hesu Kristo, at sinira ang pader sa pagitan ng mga hudyo at mga hentil (Efeso 2:14). Ang lahat ng uri ng rasismo, pagtatangi at diskriminasyon ay isang malaking insulto sa ginawa ni Kristo sa krus.

Inutusan tayo ni Hesus na ibigin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig Niya sa atin (Juan 13:34). Kung ang Diyos ay walang itinatangi, at minamahal tayo ng lubusan, nangangahulugan lamang na ibigin din natin ang ating kapwa kagaya ng pag-ibig na ibinigay ni Kristo sa atin. Itinuturo ni Hesus sa huling kabanata ng Mateo 25 na ang anumang ginagawa natin sa ating kapwa, ay ginagawa rin natin sa Kanya. Kung hinahamak natin ang tao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos; sinasaktan natin ang isang taong iniibig ng Diyos at pinaghandugan ni Hesus ng Kanyang buhay.

Ang rasismo o racism ay patuloy na bumabagabag sa sangkatauhan sa nakalipas na ilang libong taon. Mga kapatid, anumang grupo ng tao ang iyong pinagmulan, hindi nararapat ito! Sa mga biktima ng rasismo, pagtatangi at diskriminasyon-nararapat lamang magpatawad kayo. Sinasabi ng aklat ng Efeso 4: 32, "At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo."

Pwede mo bang isipin na hindi karapatdapat sa iyong kapatawaran ang umaalipusta sa inyo, subalit karapatdapat ka sa pagpapatawad ng Diyos? Sa mga patuloy na nagsasagawa ng rasismo, pagtatangi at diskriminasyon-nararapat lamang na pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at"ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Diyos." (Roma 6:13). Sana ay lubusang maunawaan at ganapin ng mga mananampalataya ang Galacia 3: 28, "Walang magiging Hudyo o Griyego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalake o babae man; sapagka't kayong lahat ay iisa kay Kristo Hesus."


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa rasismo, pagtatangi at diskriminasyon?