Ang pananampalataya sa Dios at ang siyensiya ba ay magkasalungat? 

Tanong: "Ang pananampalataya sa Dios at ang siyensiya ba ay magkasalungat?"

Sagot:
Ang salitang siyensiya ay nangangahulugan ng "pagmamasid, pagkikilanlan, pagsasalarawan, mapagsiyasat na pagsubok at masapantahang pagpapaliwanag ng mga pangyayari." Ang siyensiya (agham) ay isang pamamaraan na maaring gamitin ng tao upang magkaroon ng mas malawak na pang-unawa sa sandaigdigan. Ito ay paghahanap ng kasagutan sa mga katanungan sa pamamagitan ng pagmamasid. Ang mga pagsulong sa siyensya ay nagpapakita ng kung hanggang saan na ang naabot ng lohika at likhang-isip ng tao. Gayunman, ang paniniwala ng Kristiano sa siyensiya ay hindi dapat kahalintulad ng ating paniniwala sa Diyos. Ang Kristiano ay maaring may paniniwala sa Diyos at may paggalang sa siyensiya, hangga't isinasa alang-alang natin kung ano ang perpekto at kung ano ang may kapintasan.

Ang paniniwala sa Diyos ay paniniwala ng isang taong may pananampalataya. Tayo ay nananampalataya sa Kanyang Anak para sa ating kaligtasan, nananampalataya sa Kanyang Salita para sa kanyang pagtuturo, at nananampalataya sa Kanyang Banal na Espiritu para sa Kanyang paggabay. Ang ating pananampalataya sa Dios ay kinakailangang ganap, simula nang inilagak natin ang ating pananampalataya sa Diyos, tayo ay umaasa sa isang walang kapintasan, banal, makapangyarihan, at pinakamarunong na Manlilikha. Ang ating paniniwala sa siyensiya ay hanggang sa isip lamang at wala nang iba. Maari tayong tumingin sa siyensiya na makagagawa ng maraming dakilang bagay, subalit maari din nating tingnan ang siyensiya na makagawa ng marami at malaking mga pagkakamali. Kung tayo ay maglalagak ng pananampalataya sa siyensiya, tayo ay umaasa sa may kapintasan, makasalanan at may hanganang gawa ng mga tao. Sa buong kasaysayan ng mundo ang siyensay ay dumaan sa napakaraming mga pagkakamali tungkol sa maraming mga bagay, tulad ng hugis ng mundo, ang kakayahang makalipad, ang bakuna, ang pagsasalin ng dugo at kahit ang pagpaparami. Ang Dios kailanman ay hindi nagkakamali samantalang ang siyensya ay laging nagkakamali.

Ang katotohanan ay hindi kinatatakutan kaya walang dahilan upang ang Kristiano ay matakot sa siyensiya. Ang patuloy na pag-aaral tungkol sa pamamaraan kung paano nilikha ng Diyos ang sandaigdigan ay makatutulong sa sangkatauhan upang pahalagahan ang mga kahanga hangang nilikha ng Diyos. Ang pagpapalawak ng ating kaalaman ay tumutulong upang malabanan ang mga karamdaman, ang kamangmangan at ang pagkakamali ng pang-unawa. Gayun pa man, may panganib kapag ang mga dalubhasa sa siyensiya ay inilagak ang kanilang pananampalataya sa makataong lohika ng higit sa kanilang pananampalataya sa Manlilikha. Ang mga taong ito ay walang pinagkaiba sa mga nakatuklas ng hidwang pananampalataya: itinuro nila na ang panananampalataya ay sa tao at maghahanap ng mga katunayan upang ipagtanggol ang kanilang pananampalataya.

Gayunpaman, maraming mga dalubhasa sa siyensiya, kahit ang mga tumatangging maniwala sa Diyos, ay umaamin sa kakulangan ng siyensya na unawain ang sandaigdigan. Inaamin nila na ang Dios o ni ang Biblia ay kayang mapatunayan o hindi mapatunayan ng siyensiya, tulad din ng kanilang mga teorya na pagkatapos ay hindi rin mapatunayan o di-mapatunayan kadalasan. Ang siyensiya ay nararapat na maging isang walang institusyon na walang kinikilingan, na naghahanap lamang ng katotohanan at hindi ang nagpapalawig ng isang programa.

Ang karamihan ng pagaaral sa siyensiya ay nakatuon sa katotohanan at sa mga gawa ng Dios. Ayon sa Awit 19:1, "Ang kaluwalhatian ng Dios ay ipinahayag ng kalangitan! Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinakita ng kalawakan." Habang ang makabagong siyensiya ay nakakatuklas pa patungkol sa mga bagay sa sandaigdigan, mas makakakita tayo ng mga katibayan patungkol sa paglikha. Ang nakakamanghang masalimuot at pagdami ng DNA, ang pagkaka-ugnay ng mga batas ng "physics," at ang lubos na pagkakatugma ng mga kalagayan at ng mga kemikal dito sa mundo ay nagpapatatag sa mensahe ng Biblia. Ang isang Kristiano ay pwedeng kilalanin ang siyensiya sa pagsasaliksik ng katotohanan, subalit dapat niyang tanggihan ang "mga pari ng siyensiya" na nagpapahalaga sa makataong kaalaman ng higit sa Diyos.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ang pananampalataya sa Dios at ang siyensiya ba ay magkasalungat?