Ano ba ang pamumusong sa Banal na Espiritu?

Tanong: "Ano ba ang pamumusong sa Banal na Espiritu?"

Sagot:
Ang "pamumusong laban sa Espiritu" sa Bagong Tipan ay nabanggit sa aklat ng Marcos 3: 22-30 at sa Mateo 12: 22-32. ang salitang pamumusong ay maaaring ilarawan bilang "pagpapakita ng kawalan ng paggalang." Mailalapat ang naturang kasalanan sa mga kasalanan gaya ng pagmura sa Diyos, pagbibintang sa Diyos sa paggawa ng isang bagay na hindi naman Niya ginawa. Ito rin ay pagbibintang sa isang makasalanang gawain sa Diyos, o hindi pagkilala na Siya ang pinagmumulan ng mga magagandang bagay na dapat sana'y ipinagpapasalamat natin sa Kanya. Gayon man, ang tinatawag na "pamumusong sa Banal na Espiritu" ay partikular na tinalakay sa aklat ng Mateo. Sa Mateo 12: 31-32, matapos masaksihan ng mga Pariseo ang mga himalang ginagawa ni Hesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sinabi nilang ang Panginoong Hesu Kristo ay sinasapian ni "Beelzebub" (Mateo 12: 24). Sa aklat ng Marcos 3: 30 partikular na tinukoy ni Hesus kung ano tawag sa kanilang nagawa at sinabi Niya na ang kasalanang ito ay "pamumusong sa Banal na Espiritu."

Ang pamumusong ay tumutukoy sa pag-akusa ng isang tao na si Hesu Kristo ay sinasapian ng demonyo sa halip na puspos ng Banal na Espiritu. Mayroon pang ilang mga kasalanan na sinsabi na pamumusong sa Banal na Espiritu, at ito ay hindi mapapatawad na kasalanan. Ang pamumusong sa Banal na Espiritu ay hindi na magagawa sa ngayon. Si Hesu Kristo ay wala na sa Mundo. Sa halip Siya ay nakaupo na sa kanan ng Diyos. Wala ng sinuman ang makakasaksi pa kay Hesu Kristo na gumagawa ng mga himala at pagkatapos sasabihing ang kapangyarihan na iyon ay mula kay satanas sa halip na sabihing mula sa Espiritu. Kahit na wala nang pamumusong sa Banal na Espiritu sa ngayon, dapat nating isaisip na mayroong hindi mapapatawad na uri ng pamumuhay"ito ay ang katayuan ng patuloy na hindi pananampalataya sa Diyos. Walang kapatawaran para sa taong namatay na hindi na nanampalataya. Ang patuloy na pagbabalewala sa kombiksyon ng Banal na Espiritu para pagtiwalaan si Hesus ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Alalahanin ang sinasabi sa aklat ng Juan 3: 16, "Ito ay sapagkat sa ganitong paraan inibig ng Diyos ang sanlibutan kaya ipinagkaloob Niya ang Kaniyang bugtong na Anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kaniya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang tanging kalagayan na hindi mapapatawad ay kung ang isang tao ay hindi napapabilang sa "taong hindi sumasampalataya sa Kanya."


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ba ang pamumusong sa Banal na Espiritu?