Kinakailangan pa bang sundin ng mga Kristiyano ang mga batas ng Lumang Tipan?Tanong: "Kinakailangan pa bang sundin ng mga Kristiyano ang mga batas ng Lumang Tipan?"

Sagot:
Ang susi para maunawaan ang ganitong isyu ay pagkaunawa na ang Lumang Tipan ay ibinigay para sa Bansang Israel, at hindi para sa mga Kristiyano. Ang ilan sa mga Batas sa Lumang Tipan ay ginawa upang malaman ng mga Israelita kung paano sumunod sa Diyos at kung ano ang makalulugod sa Kanya (gaya halimbawa ng Sampung Utos). Ang ilan sa mga batas ay upang ipakita kung paano sumamba sa Diyos. Ang ilan din sa mga ito ay upang gawing bukod-tangi ang Bansang Israel kumpara sa ibang bansa sa mundo (Kagaya halimbawa ng batas sa pagkain at kasuotan). Walang batas sa Lumang Tipan ang naaayon pa sa atin ngayon. Noong namatay si Hesus sa krus, tinuldukan o tinapos na Niya ang mga batas sa Lumang Tipan (Roma 10:4; Galacia 3:23-25; Efeso 2:15).

Sa halip na batas ng Lumang Tipan, nasa ilalim tayo ng batas ni Kristo (Galacia 6:2) na nagsasabing, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong-puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa: ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga Propeta” (Mateo 22:37-40). Kung gagawin natin ang dalawang bagay na ito, sinusunod natin ang lahat ng bagay na gusto ni Hesus na gawin natin, “Ito ang pagmamahal sa Diyos: ang sundin ang Kanyang mga utos. At ang Kanyang mga utos ay hindi mahirap sundin” (1 Juan 5:3).

Siyam sa Sampung utos mula sa Lumang Tipan ay inulit muli sa Bagong Tipan (halos lahat maliban na lang sa pagobserba sa araw ng pagsamba). Alam na natin na kung buong-puso ang pagmamahal natin sa Diyos hindi na tayo sasamba pa sa ibang diyos o mga diyus-diyosan. Kung minamamahal natin ang ating kapwa, hindi natin sila papatayin, hindi natin sila pagsisinungalingan, hindi tayo makikiapid laban sa kanila o kukunin ang mga bagay na pag-aari nila. Dahil dito, hindi tayo nakapailalim sa batas ng Lumang Tipan. Kinakailangan nating mahalin ang Diyos at ang ating kapwa ng buong-puso. Kung gagawin natin ng tapat ang dalawang bagay na ito, ang lahat ng bagay ay lulugar sa kanilang dapat kalagyan.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Kinakailangan pa bang sundin ng mga Kristiyano ang mga batas ng Lumang Tipan?