Ano ang ibig sabihin ng pagtanggap kay Hesus bilang Sariling Tagapagligtas?Tanong: "Ano ang ibig sabihin ng pagtanggap kay Hesus bilang Sariling Tagapagligtas?"

Sagot:
Tinanggap mo na ba si Hesu Kristo bilang sarili mong Tagapagligtas? Bago ka sumagot, hayaan mong ipaliwanag ko muna ang tanong. Para maunawaan mong mabuti ang tanong na ito, kailangang maunawaan mo muna ang mga salitang "Hesu Kristo", "sarili", at "tagapagligtas."

Sino si Hesu Kristo? Maraming tao ang nagsasabing si Hesu Kristo ay isang mabuting tao, dakilang guro, at propeta ng Diyos. Totoo ang lahat ng ito, ngunit hindi ito sapat na paliwanag kung sino siya talaga. Sinasabi ng Biblia na si Hesus ay Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos ay naging isang tao (Juan 1:1, 14). Naparito ang Diyos sa mundo upang tayo ay turuan, ituwid, patawarin, pagalingin at higit sa lahat upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Tinanggap mo na ba sa iyong puso ang Hesus na ito?

Ano ang ibig sabihin ng tagapagligtas at bakit kailangan natin ang tagapagligtas? Sinasabi sa Roma 3:10-18, na lahat tayo ay nagkasala at nakagawa ng kasamaan kung kaya nararapat lamang na danasin natin ang galit ng Panginoon. Ang tanging karapatdapat na parusa para sa kasalanan laban sa walang hanggang Diyos ay ang walang hanggang kaparusahan (Roma 6:23; Pahayag 20:11-15). Dahil dito, kailangan natin ng isang tagapagligtas!

Naparito si Hesu Kristo sa mundo at namatay para sa atin. Ang kamatayan ni Hesus, bilang Diyos na nagkatawang tao, ay isang walang hanggang kabayaran para sa ating mga kasalanan (2 Corinto 5:21; Roma 5:8). Tiniis ni Hesus ang parusa na para sana sa atin nang sa gayon ay hindi na tayo maparusahan. Ang muling pagkabuhay ni Hesus mula sa mga patay ay nagpapatunay na ang kanyang kamatayan ay sapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kaya nga si Hesus lamang ang natatanging tagapagligtas nating lahat (Juan 14:6; Mga Gawa 4:12). Ikaw ba'y nagtitiwala kay Hesus bilang iyong tagapagligtas?

Si Hesus ba ang iyong tagapagligtas? Inaakala ng maraming tao na ang pagiging Kristyano ay ang pagdalo sa simbahan, pagsasagawa ng mga ritwal, at ang hindi paggawa ng masama o kasalanan. Hindi ganyan ang Kristyano. Ang tunay na kristyano ay ang pagkakaroon ng isang mabuting relasyon kay Hesu Kristo. Ang pagtanggap kay Kristo bilang sariling tagapaligtas ay nangangahulugan ng pagsampalataya at pagtitiwala sa kanya. Walang sinumang maliligtas dahil sa pananampalataya ng iba, at wala ring sinumang mapapatawad dahil lamang sa kanyang mabubuting gawa. Ang tanging paraan para maligtas ay ang pagtanggap natin kay Hesu Kristo bilang sariling tagapagligtas, at ang pagtitiwala na ang kanyang kamatayan sa krus ay siyang kabayaran sa ating mga kasalanan, at ang kanyang muling pagkabuhay ang katiyakan na tayo ay may buhay na walang hanggan (Juan 3:16).

Kung nais mong tanggapin si Hesu Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas, narito ang isang panalangin na maaari mong ipanalangin sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya ng buong puso, "O Diyos, inaamin kung nagkasala ako laban sa iyo at nararapat lamang na ako'y Iyong parusahan. Ngunit inako ni Hesus ang aking kasalanan at tiniis ang parusa na ako ang dapat dumanas. Nagtitiwala ako na sa aking pagsampalataya sa kanya ay mapapatawad mo ako. Pinagsisihan ko at tinatalikuran ang aking mga kasalanan at magtitiwala ako kay Hesus para sa aking kaligtasan. Salamat po sa iyong kahanga-hangang biyaya at kapatawaran. Salamat din sa buhay na walang hanggan. Amen!"

Dahil sa iyong mga nabasa dito, ikaw ba ay nagsisisi na sa iyong mga kasalanan at gumawa ng desisyon upang tanggapin si Kristo? Kung Oo, I-Klick ang "Tinanggap ko si Kristo ngayon" sa kahon sa ibaba.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang ibig sabihin ng pagtanggap kay Hesus bilang Sariling Tagapagligtas?