Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbibigay ng ika-pu ng mga Kristiyano? 

Tanong: "Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbibigay ng ika-pu ng mga Kristiyano?"

Sagot:
Ang pagbibigay ng ikapu ay isang isyu para sa mga Kristiyano at marami ang nahihirapang sundin ito. Sa ilang mga Iglesya, sobrang nabibigyan ng diin ang pagbibigay ng ikapu. Marami ding mga Kristiyano ang hindi sumusunod sa itinuturo ng Bibliya tungkol sa pagbibigay ng kaloob para sa Panginoon. Ang pagbibigay ng kaloob o ikapu ay nararapat na ibigay ng may kasiyahan at pagpupuri sa Diyos. Ang nakalulungkot, hindi na ganito ang sitwasyon sa mga Iglesya sa ngayon. Ang pagbibigay ng ikapu ay konsepto na nagmula sa Lumang Tipan. Ang ikapu ay hinihingi ng Kautusan kung saan ang lahat ng mga Israelita ay kinakailangang magbigay ng sampung porsiyento ng lahat ng kanilang kinikita o tinatangkilik sa Tabernakulo o Templo (Levitico 27: 30; Mga Bilang 18: 26; Deuteronomio 14: 24; 2 Cronica 31: 5).

Nauunawaan ng iba na ang pagbibigay ng ikapu sa Lumang Tipan ay isang paraan ng pagbabayad ng buwis para matugunan ang mga pangangailangan ng mga saserdote at Levita sa sistemang sakripisyal. Hindi naman makikita o ipinaguutos sa Bagong Tipan na kailangang sumunod ang mga Kristiyano sa legalistikong sistema ng pagbibigay ng ikapu. Sinabi ni Pablo na ang mga mananampalataya ay nararapat magtabi ng bahagi ng kanyang kinikita bilang pagsuporta sa gawain ng iglesia (1 Corinto 16: 1-2). Hindi itinatakda ng Bagong Tipan ang tiyak na porsiyento ng kita na dapat itabi, sa halip sinasabi lamang nito ang “halagang makakaya” (1 Corinto 16:2). Kinuha ng Iglesyang Kristiyano ang numero na sampung porsiyento mula sa nakasulat na ika-sampu sa Lumang Tipan at ipinatupad ito bilang “inirerekomendang pinakamababang” kaloob sa Iglesya ng mga Kristiyano. Gayon man, hindi dapat na isang obligasyon lamang na pagbibigay ng ikapu. Dapat magbigay ang mga Kristiyano ng naaayon sa kanilang makakaya o “halagang makakaya.” Ang ibig sabihin, ang isang Kristyano ay maaring magbigay ng higit pa sa ikapu, at kung minsan din naman ay makakapagbigay siya ng mas mababa sa ikapu.

Ang lahat ay naka depende sa kakayahan ng isang Kristiyano at sa mga pangangailangan ng Iglesya. Ang lahat ng mga Kristiyano ay nararapat na taus-pusong manalangin at hanapin ang kalooban ng Diyos kung makikilahok ba siya sa pagbibigay ng ikapu o higit pa rito o kung magkano ang kanyang ibibigay para sa gawain ng Panginoon (Santiago 1: 5). “Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob” (2 Corinto 9:7).


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbibigay ng ika-pu ng mga Kristiyano?