Sino si Hesu Kristo?Tanong: "Sino si Hesu Kristo?"

Sagot:
Hindi gaya ng katanungang,"Buhay ba ang Diyos?", iilang tao lamang ang nagtatanong ng,"Sino si Hesu Kristo?" sapagkat lahat halos ay kumikilala na si Hesus ay totoong taong nabuhay at nanirahan sa sa bansang Israel dalawang libong taon na ang nakararaan. Ang pagtatalo-talo ay nagsisimula kapag ang talakayan ay patungkol sa uri ng pagkatao ni Hesus. Halos lahat ng mga pangunahing relihiyon ay nagtuturo na si Hesus ay isang propeta, magaling na mangangaral, o taong maka-Diyos. Subalit ang Banal na Kasulatan ay nagpapahayag na si Hesu Kristo ay higit pa sa isang Propeta, mabuting Guro, o taong maka-Diyos.

Sa kanyang aklat na "Mere Christianity", sinulat ni C.S.Lewis ang ganito: "Sinisikap kong pigilan ang sinuman sa pagsasabi ng ganitong kahangalan tungkol kay Hesu Kristo: 'Handa kong tanggapin na si Hesus ay isang dakila at marangal na mangangaral, ngunit hindi ko tinatanggap ang Kanyang pagpapakilala sa sarili bilang Diyos.' Iyan ang isang bagay na hindi natin nararapat sabihin. Ang isang pangkaraniwan lamang na tao na nag-aangkin ng gaya ng mga ipinahayag ni Hesus ay hindi kailan man pwedeng maging Dakilang Guro. Maaring siya'y nasisiraan ng bait - - kapantay ng pagsasabi na Siya'y gaya sa malasadong itlog -- kung di man Siya'y isang diyablo ng impiyerno. Kailangan mong mamili - Maaaring ang taong ito ay ang Anak ng Diyos, o kaya nama’y isang baliw o mas higit pa...Sabihin mo na isa Siyang hangal, duraan mo Siya at patayin o magpatirapa ka sa Kanyang paanan at tawagin siyang Panginoon at Diyos. Ngunit huwag nating palampasin ang walang kabuluhang pagtrato kay Hesus bilang isang dakilang mangangaral lamang. Ang pagpili kung paano natin kikilalanin si Hesus ayon sa ating pananaw ay isang bagay na hindi Niya pinahintulatan. Hindi iyan ang Kanyang layunin".

Kung ganoon, sino si Hesu Kristo ayon sa pagpapakilala Niya sa Kanyang sarili? Sino Siya ayon sa sinasabi ng Banal na Kasulatan? Una ay tunghayan natin ang sinabi ni Hesus sa Juan 10:30, "Ako at ang Ama ay iisa." Sa biglang tingin, tila hindi ito pag-angkin na Siya ay Diyos. Subalit suriin natin ang reaksiyon ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos"(Juan 10:33). Sa harap ng mga Hudyo, walang alinlangang inangkin ni Hesus na Siya ay Diyos. Sa sumunod na mga talata, hindi itinuwid ni Hesus ang mga Hudyo sa kanilang pagkaintindi at sinabing, "Hindi Ko inaangking Ako ay Diyos." Pinatunayan sa talatang ito na tunay na si Hesus ay Diyos nang Kanyang ideklara, "Ako at ang Diyos ay iisa"(Juan 10:30). Ang Juan 8:58 ay isa pang patunay ng pagka Diyos ni Hesu Kristo. Tumugon si Hesus, "Sinasabi Ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, 'Ako'y Ako na!"(Juan 8:58). Muling kumuha ng mga bato ang mga Hudyo at tinangkang ipukol kay Hesus. Ang pahayag ni Hesus ng Kanyang pagkakilanlan bilang "Ako ay Ako", ay tuwirang paggamit ng Pangalan ng Diyos sa Lumang Tipan (Exodo 3:14). Bakit kailangang batuhin ng mga Hudyo si Hesus kung wala Siyang sinabi na sa paniniwala nila'y pamumusong sa Pangalan ng Kataas-taasang Diyos?

Ito ang sinasabi sa Juan 1:1: "Ang Salita ay Diyos." At sa Juan 1:14 naman ay ito ang sinabi, "Ang Salita ay nagkatawang tao." Ito'y maliwanag na indikasyon na si Hesus ay Diyos sa anyong laman. Ang alagad na si Tomas ay nagpahayag tungkol kay Hesus ng ganito, "Aking Panginoon at aking Diyos"(Juan 20:28). Si Tomas ay hindi nagkamali dahil hindi siya sinaway o iwinasto man ni Hesus. Si apostol Pablo ay naglarawan kay Hesus ng ganito, "...ang ating Dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Hesu Kristo..."(Tito 2:13). Gayon din ang sinabi ni apostol Pedro, "...ang ating Diyos at Tagapagligtas na si Hesu Kristo"(2 Pedro 1:1). Ang Diyos Ama ay nagpatotoo rin sa pagiging Diyos ni Hesus, "Ang Iyong Trono, O Diyos ay mananatili magpakailan man, at ang Katuwiran ay mangingibabaw sa Iyong Kaharian."(Awit 45:6). Ang mga hula ng mga propeta sa Lumang Tipan ay nagpahayag ng pagiging Diyos ni Hesus, "Para sa atin, isang sanggol na lalaki ang isisilang, at Siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang Tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang Prinsipe ng Kapayapaan"(Isaias 9:6).

Kaya nga't tulad ng pangangatuwiran ni C.S.Lewis, ang pagtitiwala kay Hesus bilang isang mabuting Guro lamang ay isang bagay na hindi dapat ipagwalang bahala. Bagkus, maliwanag at walang pangingiming inangkin ni Hesu Kristo na Siya ay Diyos. Kung hindi Siya Diyos, Siya ay sinungaling, samakatuwid hindi Siya Propeta, hindi mabuting Guro, at lalong hindi maka-Diyos. Sa kanilang pagnanais na ilayo ang mga tao sa katotohanan patungkol sa mga pahayag ni Hesus sa Kanyang sarili, itinuturo ng mga modernong "iskolar" na ang "tunay na Hesus sa kasaysayan" ay hindi inangkin ang maraming hula at pagpapakilala sa Banal na Kasulatan patungkol sa Kanyang katangian. Sino tayo para mangatuwiran tungkol sa mga salitang pinahayag ni Hesus, at sa mga salitang hindi Niya sinabi ngunit di umano ay nakasulat? Papaano mangyayari na ang mga modernong "iskolar" na halos dalawang libong taon ang agwat sa kapanahunan ni Hesus ay magkakaroon ng mas malawak na pananaw at kaalaman kay sa mismong mga tagasunod at kasama-sama Niya na naglingkod sa kanya at tinuruan din Niya (Juan 14:26).

Bakit ba napakahalaga ang katanungan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan kay Hesu Kristo? Bakit makabuluhan na tiyakin kung si Hesus nga ba ay tunay na Diyos o hindi? Ang pinakamahalagang kadahilanan kung bakit kailangang tanggapin na si Hesus ay Diyos ay sapagkat, kung karaniwang tao lamang Siya, ang kamatayan Niya ay hindi magiging sapat na kabayaran upang tubusin ang kasalanan ng buong sangkatauhan (1 Juan 2:2). Tanging Diyos lamang ang mayroong lubos na kakayahan upang mabayaran at iligtas ang tao sa walang hanggang kaparusahang dulot ng kasalanan (Roma 5:8; 2 Corinto 5:21). Kailangang Diyos si Hesus upang maging ganap ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kinakailangan din na maging tao si Hesus upang danasin ang kamatayan na siyang kabayaran ng kasalanan (Roma 6:23). Ang kaligtasan ay matatamo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo! Ang pananampalataya sa pagka-Diyos ni Hesus ang tanging daan tungo sa kaligtasan.

Ang pagka-Diyos ni Hesus ang siyang dahilan kung kaya’t buong katwiran Niyang ipinahayag, "Ako ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan Ko." (Juan 14:6)


Bumalik sa Tagalog Home Page

Sino si Hesu Kristo?