Pumapabor ba ang Diyos / Bibliya sa diskriminasyon sa kasarian?Tanong: "Pumapabor ba ang Diyos / Bibliya sa diskriminasyon sa kasarian?"

Sagot:
Ang seksismo ay ang pagkakaroon ng diskriminasyon kadalasan laban sa mga kababaihan. Maraming sanggunian sa Bibliya tungkol sa lagay ng mga kababaihan, na kung titingnan sa makabagong pananaw ngayon ay mukhang nag didiskrimina sa mga kababaihan. Ngunit dapat nating alalahanin na kung may nabanggit na aksyon sa Bibliya hindi ito nangangahulugan na ito'y agad na nagmumungkahi nito. Inilarawan sa Bibliya na ang trato ng mga kalalakihan sa mga kababaihan ay gaya sa isang pag-aari ngunit hindi ibig sabhin nito ay sang-ayon ang Diyos dito. Nakatuon ang Bibliya sa pagbabago ng ating mga kaluluwa hindi sa lagay ng lipunan. Ito'y sapagkat alam ng Diyos na ang bagong puso ay magkakaroon ng bagong ugali at pamumuhay.

Sa panahon ng Lumang Tipan, halos lahat ng bawat kultura sa buong mundo ay pinamumunuan ng mga lalaki. Ang katayuang yaon sa kasaysayan ay malinaw - hindi lamang sa Bibliya kundi sa mga umiiral na batas sa pamamahala ng lipunan. Sa makabagong sistema ng pagpapahalaga at makamundong pananaw, ito ay tinatawag na "sexist" o diskriminasyon sa kasarian. Dinisenyo ng Diyos ang kaayusan ng lipunan, hindi ang mga tao , Siya rin ang may akda ng pagkatatag ng prinsipyo ukol sa awtoridad. Ngunit gaya ng iba, may mga ilang nahulog sa ganitong sistema. Ito ay nagresulta ng di pagkapantay-pantay ng mga kababaihan at kalalakihan sa kasaysayan. Ang mga pagtatangi at diskriminasyon na nakikita natin sa mundo ay hindi na bago sa atin. Ang mga ito ay bunga ng pagkahulog ng tao at pagkamulat sa kasalanan. Samakatuwid, maaaring sabihin na ang diskriminasyon sa kasarian ay bunga ng kasalanan. Ang progresibong pagpapahayag ng Bibliya ay may tinuturo satin ukol sa pagsugpo sa seksismo at lahat ng mga makasalanang gawa ng sangkatauhan.

Upang malaman at maunawaan natin ang mga itinakda ng Diyos na lugar ng tao pagdating sa kapangyarihan marapat lamang na sumangguni tayo sa Bibliya. Ang Bagong Tipan ay kaganapan ng Lumang Tipan, at doon makikita natin ang mga doktrina at kautusan na magtuturo ng tamang posisyon pagdating sa kapangyarihan, lunas sa kasalanan at sakit ng sanlibutan, kasama na dito ang diskriminasyon sa kasarian.

Ang krus ni Hesus ang sapat na pambalanse sa lahat. Sa Juan 3:16 ay sinasabing "sinumang sumampalataya", ipinapakita lang dito na hindi basehan ang katayuan sa lipunan, ang kapasidad ng pag-iisip, o kasarian man upang tanggapin ng Panginoon. Mayroon ding nasusulat sa Mga Taga-Galacia na nagsasabing para sa lahat ang pagkakataon na maligtas. "Dahil sa inyong pananalig kay Cristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Cristo ay pinananahanan ni Cristo. Wala nang pagkakaiba ang Judio at ang Griego, ang alipin at ang mga malaya, ang lalaki at ang babae - kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus." (Mga Taga-Galacia 3:26-28) Walang diskriminasyon sa kasarian sa krus.

Ang Bibliya ay hindi sexist sapagkat malinaw na ipinahahayag dito ang bunga ng mga kasalanan ng lahat na lalake at babae. Nakatala sa Bibliya ang lahat ng uri ng kaslaanan: pang-aalipin, pagpapasakit at pagkabigo ng mga magigiting na bayani nito. Subalit ito rin ay may binibigay na kasagutan kung ano ang mga lunas sa kasalanang laban sa Diyos at Kanyang mga kautusan upang magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Ang Lumang Tipan ay paghahanda sa pinakamataas na sakripisyo, at bawat sakripisyo dahil sa paggawa ng kasalanan, tinuturo nito ang pangangailangan ng paglapit sa Diyos. Sa Bagong Tipan, "ang kordero na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan" ay isinilang , namatay, inilibing at nabuhay na muli at umakyat sa langit at umupo sa Kanyang trono. Sa pananampalataya sa Kanya matatagpuan ang lunas sa kasalanan, at kasama dito ang kasalanan ng seksismo.

Ang ideya ng seksismo sa Bibliya ay resulta ng kakulangan ng kaalaman at pag-aaral sa Bibliya. Kung ang bawat babae at lalake sa anumang edad ay matutong sumunod sa mga itinakdang lugar ng Diyos at mamuhay ayon sa "ganito ang sinabi ng panginoon", tiyak na magkakaroon ng nakamamanghang balanse sa pagitan ng anumang kasarian. Mas mapagtutuunan ng pansin ang mga bunga ng kasalanan kaysa sa ugat nito. Ang tanging paraan upang magkaroon ng totoong pagkapantay-pantay ay ang pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. "Makikilala niyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." (Juan 8:32)

Napakahalagang maintindihan na ang palagay ng Bibliya sa iba't ibang gampanin ng lalake at babae ay hindi para magkaroon ng seksismo. Malinaw na sinasabi sa Bibliya na inaasahan ng Diyos ang lalaki na mamuno sa simbahan at tahanan. Nangangahulugan ba ito na mas mababa ang mga babae kaysa sa mga lalaki? Hindi. Nangangahulugan ba ito na mas mababa ang talino, kapasidad at pananaw nila sa mata ng Diyos? Syempre hindi! Nangangahulugan lamang ito na sa makasalanang mundong ito, kailangan lamang ng kaayusan at awtoridad. Maging ang pagkakaroon ng awtoridad ay nilikha ng Diyos para sa ating ikabubuti. Ang seksismo ay bunga lamang ng pag-abuso dito at hindi ang mismong pagkakaroon nito.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Pumapabor ba ang Diyos / Bibliya sa diskriminasyon sa kasarian?