Kinukunsinti ba ng Bibliya ang pang-aalipin? 

Tanong: "Kinukunsinti ba ng Bibliya ang pang-aalipin?"

Sagot:
Kadalasang tinitingnan natin ang pang-aalipin bilang bahagi na ng nakaraan. Ngunit tinatayang higit sa 12 milyong tao ngayon sa mundo ang nakararanas ng pang-aalipin: sapilitang paggawa, prostitusyon, at iba pa. Para sa mga nakalaya na sa pagkaalipin sa kasalanan, ang mga mananampalataya ni Hesus ay nararapat lang na manguna sa pagsugpo sa pang-aalipin sa ating mundo ngayon.Ngunit bakit nga ba tila walang isinasaad na matinding paglaban ang Bibliya ukol sa pang-aalipin at sa halip ay tahasang pinapayagan ang pagkakaroon ng alipin?

Ang Bibliya ay hindi kinokondena ang pagkakaroon ng alipin. Ito ay nagsasaad ng mga panuntunan ukol sa kung paano dapat tratuhin ang mga alipin (Deuteronomio15:12-15; Mga Taga-Efeso 6:9; Mga Taga-Colosas 4:1), ngunit hindi ipinagbabawal sa kabuuan. Sa marami, ito ay nakikita bilang pagkunsinti ng Bibliya sa lahat ng uri ang pang-aalipin. Ang hindi nila nauunawaan ay ang uri ng pang-aalipin noong panahong sinulat ang Bibliya ay malaki na ang kaibahan sa uri ng pang-aalipin nitong daantaong nakalipas sa iba't ibang panig ng mundo.

Ang pang-aalipin na binabanggit sa Bibliya ay hindi lamang nakabatay sa lahi. Ang mga tao ay hindi nagiging alipin dahil sa kanilang pinagmulan at kulay ng balat. Noong panahong yaon, ang pagiging alipin ay batay sa katayuan sa lipunan. Ipinagbibili nila ang kanilang sarili bilang pambayad utang o upang maitustos sa kanilang pamilya.Sa panahon ng Bagong Tipan,maging ang mga duktor, abugado o pulitiko ay naging alipin din. May mga taong pinipiling maging alipin upang makuha ang kanilang mga pangangailangan mula sa kanilang amo.

Ang pang-aalipin sa mga nakalipas na taon ay base lamang sa kulay ng kanilang balat. Sa Estados Unidos, ang mga itim ay naging alipin dahil sa kanilang kulay; marami sa nagmamay-ari ng mga alipin ay naniniwalang mas mababang uri ng tao ang mga maiitim. Ang Bibliya ay tahasang kumokondena sa pang-aalipin batay sa lahing pinagmulan.Tulad na lamang ng pang-aaliping naranasan ng mga Hebreo sa mga taga- Ehipto.Ang mga hebreo ay naging alipin, hindi sa kanilang kagustuhan ngunit dahil sila ay mga Hebreo.(Exodo 13:14). Ang mga salot na binuhos ng Diyos sa Ehipto ay pagpapakita lamang sa damdamin ng Diyos ukol sa pang-aalipin dahil sa lahi(Exodo 7-11).Oo, pinapayagan ng Bibliya ang ibang uri ng pang-aalipin. Gayon din naman, hindi pinahihintulutan ang ibang uri nito.

Ang mahalagang tandaan , malaki ang kaibahan ng pang-aalipin na pinapayagan sa Bibliya kumpara sa pang-aaliping nakabatay sa lahi na malaking suliraning hinaharap ng ating mundo nitong mga nakalipas na taon hanggang sa kasalukuyan.

Bukod pa dito, parehong kinokondena ng Luma at Bagong Tipan ang "pagnanakaw ng tao" tulad ng nangyari sa Africa noong 19th century. Sila ay tinipon upang ipagbili at maging alipin sa tinawag na "New World" upang magtrabaho sa mga plantasyon at bukid. Ang gawaing ito ay kasuklam-suklam sa Diyos. Sa katunayan, ang parusa ayon sa Kautusan ni Moises ay kamatayan;

"At ang magnakaw ng isang tao, at ipagbili, o masumpungan sa kaniyang kamay, ay papataying walang pagsala." (Exodo 21:16). Gayon din, ayon sa Bagong Tipan, ang mga ito ay kabilang sa mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos, mga lapastangan sa Diyos at walang hilig sa kabanalan, mga mamamatay-tao at pumapatay ng sariling ama o ina, sa mga mahihilig sa kahalayan at nakikiapid sa kapwa lalaki, sa mga sinungaling at saksing hindi nagsasabi ng totoo. (1 Timoteo1:8-10).

Ating tatandaan na ang pinakamahalagang layunin ng Bibliya ay ituro ang tungkol sa kaligtasan, at hindi upang baguhin ang lipunan. Bagamat madalas, ang Bibliya ay pumapaksa ng iba't ibang aspeto ng buhay ng tao mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bahagi nito.Kung ang isang tao ay makaranas ng pag-ibig, awa at biyaya ng Diyos , babaguhin ng Diyos ang kanyang kaluluwa, ang pag-iisip at pagkilos nito.Ang isang taong nakasumpong mula sa Diyos ng biyaya ng kaligtasan at kalayaan sa kasalanan matapos siyang baguhin ng Diyos ay malalamang mali ang pang-aalipin.Ang taong tunay na nakaranas ng grasya ng Diyos ay magiging mapagmahal sa kanyang kapwa. Ito ang hatol ng Bibliya upang wakasan ang pang-aalipin.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Kinukunsinti ba ng Bibliya ang pang-aalipin?