Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-inom ng alak? Kasalanan ba para sa isang Kristiyano ang uminom ng alak?Tanong: "Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-inom ng alak? Kasalanan ba para sa isang Kristiyano ang uminom ng alak?"

Sagot:
Hinihikayat ng ilang mga talata sa Bibliya ang mga tao na lumayo o umiwas sa pag-inom ng alak (Levitico 10: 9; Mga Bilang 6: 3; Deuteronomio 14: 26; 29: 6; Mga Hukom 13: 4, 7, 14; 1 Samuel 1: 15; Mga Kawikaan 20: 1; 31: 4, 6; Isaias 5: 11, 22; 24: 9; 28: 7; 29: 9; 56: 12; Mikas 2: 11; Lucas 1: 15). Gayon man, hindi kinakailangang pagbawalan ang isang Kristiyano na uminom ng serbesa, alak, o ano pa mang uri ng inumin na may alkohol. Ang mga Krisitiyano ay inuutusang umiwas sa pagpapakalasing o pagpapakalango sa alak (Efeso 5: 18). Hinahatulan ng Bibliya ang pagpapakalasing at ang epekto nito (Mga Kawikaan 23: 29-35). Inuutusan din ang mga Kristiyano na huwag pahintulutang ipa-alipin sa anumang bagay kanilang mga katawan (1 Corinto 6: 12; 2 Pedro 2: 19). Pinagbabawalan din ng Bibliya ang isang Kristiyano na gumawa ng isang bagay na maaaring makatisod sa kapwa Kristiyano o magkasala laban sa kanilang konsensiya (1 Corinto 8: 9-13). Dahil sa ganitong prinsipyo, napakahirap para sa isang Kristiyano na sabihing umiinom siya ng alak o alkohol para sa kaluwalhatian ng Diyos (1 Corinto 10: 31). Ginawang alak ni Hesus ang tubig sa Cana, Galilea. Maaaring uminom pa ng alak si Hesus sa ilang okasyon (Juan 2:1-11; Mateo 26: 29).

Sa panahon ng Bagong Tipan, ang tubig ay hindi ganoon kalinis. Kung walang modernong panlinis, ang tubig ay punong-puno ng mga bakterya at ibat-ibang klase ng mga mikrobyo ang nakakakontamina dito. Ito'y totoo sa mga bansang kabilang sa mga tinatawag na ikatlong daigdig o mga mahihirap na bansa sa ngayon. Dahilan dito, umiinom palagi ang mga tao ng alak (o inuming mula sa ubas) sapagkat malaki ang posibilidad na hindi ito kontaminado. Sa 1 Timoteo 5: 23, tinuruan ni Pablo si Timoteo na huwag lang uminom ng tubig (na maaring dahilan ng kanyang problema sa tiyan) kundi uminom din ng kaunting alak. Ang pag-gawa ng alak noong unang panahaon ay hindi gaya sa pag-gawa ng alak sa kasalukuyan. Hindi rin tamang sabihin noon ang alak ay katas lamang ng ubas na ginawang panlaban sa lamig, subalit mali ring sabihin na katulad lang iyon ng mga alak na ginagamit natin sa panahong ito. Muli, hindi kinakailangang pagbawalan ang isang Kristiyano na uminom ng serbesa, alak o ano pa mang inumin na may alkohol. Ang alkohol ay hindi likas na may bahid ng kasalanan. Ang paglalasing at pagpapakalango sa alak at adiksyon sa alkohol ang dapat iwasan ng isang Kristiyano (Efeso 5: 18; 1 Corinto 6: 12). May mga prinsipyo sa Bibliya laban sa pag inom ng alak. Dahil dito napakahirap ipagtanggol ng isang Kristiyano ang paginom ng alak. Ang pag-inom ng alak, gaano man ka-konti o karami ay hindi normal na nagbibigay lugod sa Diyos.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-inom ng alak? Kasalanan ba para sa isang Kristiyano ang uminom ng alak?