settings icon
share icon

Wyznanie wiary

Część 1: Biblia
Wierzymy, że Biblia składająca się ze Starego i Nowego Testamentu, jest natchnionym, niezawodnym i autorytatywnym Słowem Bożym (Ew. Mateusza 5.18; 2 Tymoteusza 3.16-17). Przez wiarę uznajemy, że Biblia jest nieomylna w swoich oryginalnych tekstach, natchniona przez Boga, jak również jest ukończonym i ostatecznym autorytetem wiary i praktyki (2 Tymoteusza 3.16-17). I chociaż używając indywidualnych stylów pisarstwa ludzkich autorów, Duch Święty doskonale ich prowadził, aby spisali dokładnie to, co chciał im przekazać, bez błędów i pominięć (2 Piotra 1.21).

Część 2: Bóg
Wierzymy w jedynego Boga, który jest Stworzycielem wszystkiego (5 Ks. Mojżeszowa 6.4; Kolosan 1.16), który sam się objawił w trzech różnych Osobach- Ojcu, Synu i Duchu Świętym (2 Koryntian 13.14), a który jest jednym w istocie i chwale (Ew. Jana 10.30). Bóg jest wieczny (Psalm 90.2), nieskończony (1 Tymoteusza 1.17) i suwerenny (Psalm 93.1). Bóg jest wszechwiedzący (Psalm 139.1-6), wszechobecny (Psalm 139.7-13), wszechpotężny (Ks. Objawienia 19.6) oraz niezmienny (Ks. Malachiasza 3.6). Bóg jest święty (Ks. Izajasza 6.3), prawy (5 Ks. Mojżeszowa 32.4) oraz sprawiedliwy (2 Ks. Mojżeszowa 9.27). Bóg jest miłością (1 Jana 4.8), pełen łaski (Efezjan 2.8), miłosierny (1 Piotra 1.3) oraz dobry (Rzymian 8.28).

Cześć 3: Jezus Chrystus
Wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa. On jest wcieleniem Boga, Bogiem w postaci człowieka, ukazanym obrazem Ojca, który nie przestając być Bogiem, stał się człowiekiem, aby pokazać, kim jest Bóg i zapewnić ludzkości drogę do zbawienia (Ew. Mateusza 1.21; Ew. Jana 1.18; Kolosan 1.15).

Wierzymy, że Jezus Chrystus został poczęty z Ducha Świętego i narodził się z dziewicy Marii (Ew. Mateusza 1.23); że jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem (Ew. Jana 1.1, 14); że żył doskonałym, bezgrzesznym życiem (1 Jana 3.5); że jego nauczanie jest prawdziwe (Ew. Jana 14.6). Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za każdego człowieka (1 Jana 2.2) jako zastępcza ofiara (Ks. Izajasza 53.5-6). Uważamy, że Jego śmierć jest wystarczająca do zapewnienia zbawienia każdemu, kto przyjął Go jako Zbawiciela (Ew. Jana 1.12; Dz. Apostolskie 16.31); że nasze usprawiedliwienie oparte jest na przelanej Jego krwi (Rzymian 5.9; Efezjan 1.7); i jest to potwierdzone dosłownym, fizycznym zmartwychwstaniem (Ew. Mateusza 28.6; 1 Piotra 1.3).

Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus wstąpił do Nieba w swoim uwielbionym ciele (Dz. Apostolskie 1.9-10) i teraz siedzi po prawicy Boga Ojca jako nasz Arcykapłan, który wstawia się za nami (Rzymian 8.34; Hebrajczyków 7.25).

Część 4: Duch Święty
Wierzymy w boskość i osobowość Ducha Świętego (Dz. Apostolskie 5.3-4). On odnawia grzeszników (Tytusa 3.5) i zamieszkuje w ludziach wierzących (Rzymian 8.9). To z udziałem Ducha Świętego, Chrystus chrzci wszystkich wierzących, aby stanowili Jego ciało (1 Koryntian 12.12-14). On jest pieczęcią przez którą Ojciec zapewnia wierzącym zbawienie na dzień odkupienia (Efezjan 1.13-14). On jest Boskim Nauczycielem, który oświeca serca i umysły wierzących, gdy rozważają Słowo Boże (1 Koryntian 2.9-12).

Wierzymy, że Duch Święty jest ostatecznie suwerenny w udzielaniu darów duchowych (1 Koryntian 12.11). Wierzymy, że cudowne dary Ducha Świętego nie funkcjonują już w takim samym stopniu, w jakim występowały na wczesnym etapie rozwoju kościoła , co nie oznacza, że dzisiaj dary te są poza zasięgiem mocy Ducha Świętego (1 Koryntian 12.4-11; 2 Koryntian 12.12; Efezjan 2.20; 4.7-12).

Część 5: Anioły i demony
Wierzymy w rzeczywistość i osobowość aniołów. Wierzymy, że Bóg stworzył anioły, aby były jego sługami i posłańcami (Ks. Nehemiasza 9.6; Psalm 148.2; Hebrajczyków 1.14).

Wierzymy w istnienie i osobowość szatana i demonów. Szatan jest upadłym aniołem, który poprowadził grupę aniołów w buncie przeciwko Bogu (Ks. Izajasza 14.12-17; Ks. Ezechiela 28.12-15). On jest wielkim wrogiem Boga i człowieka, a demony są jego sługami w czynieniu zła. On wraz ze swoimi demonami zostaną ukarani na wieki w jeziorze ognia (Ew. Mateusza 25.41; Ks. Objawienia 20.10).

Część 6: Ludzkość
Wierzymy, że ludzkość przyszła na świat poprzez bezpośrednie stworzenie Boga, i że człowiek jest wyjątkowo uczyniony na obraz i podobieństwo Boga (1 Ks. Mojżeszowa 1.26-27). Wierzymy, że cała ludzkość, z powodu upadku Adama, odziedziczyła grzeszną naturę, że wszyscy ludzie decydują się grzeszyć (Rzymian 3.23) i że wszystkie grzechy niezmiernie obrażają Boga (Rzymian 6.23). Ludzkość jest całkowicie niezdolna do uleczenia tego upadłego stanu (Efezjan 2.1-5, 12).

Część 7: Zbawienie
Wierzymy, że zbawienie jest darem Bożej łaski poprzez wiarę w ukończone dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu (Efezjan 2.8-9). Śmierć Chrystusa dokonała w pełni usprawiedliwienia przez wiarę i odkupienie z grzechów. Chrystus umarł zamiast nas (Rzymian 5.8-9) i poniósł nasze grzechy na swoim ciele (1 Piotra 2.24). Trzeciego dnia po swojej śmierci, Jezus fizycznie powstał z martwych, ukazując swoje zwycięstwo nad grzechem i śmiercią (Rzymian 14.9).

Wierzymy, że zbawienie otrzymywane jest jedynie z łaski, jedynie przez wiarę w Chrystusa. Dobre uczynki i posłuszeństwo są rezultatem zbawienia, a nie wymogiem zbawienia. Z powodu wspaniałości, wystarczalności i doskonałości ofiary Chrystusa, wszyscy ci, którzy prawdziwie przyjęli Chrystusa jako Zbawiciela są na wieki zabezpieczeni zbawieniem, utrzymywani Bożą mocą, bezpieczni i zapieczętowani na wieki w Chrystusie (Ew. Jana 6.37-40; 10.27-30; Rzymian 8.1, 38-39; Efezjan 1.13-14; 1 Piotra 1.5; Judy 24). Podobnie jak zbawienie nie może być osiągnięte dobrymi uczynkami, tak też nie są one potrzebne, aby zbawienie utrzymać. Dobre uczynki i odmienione życie są nieuniknionymi skutkami zbawienia (Jakuba 2).

Część 8: Kościół
Wierzymy, że Kościół, Ciało Chrystusa, jest duchowym organizmem składającym się ze wszystkich wierzących w obecnym wieku (1 Koryntian 12.12-14; 2 Koryntian 11.2; Efezjan 1.22-23, 5.25-27). Wierzymy w dwa obrzędy: chrzest wodny wierzącego, poprzez zanurzenie jako świadectwo wobec Chrystusa i utożsamienie z nim; Wieczerzę Pańską, jako wspominanie śmierci Chrystusa i przelanej Jego krwi (Ew. Mateusza 28.19-20; Dz. Apostolskie 2.41-42, 18.8; 1 Koryntian 11.23-26). Poprzez kościół, wierzący są nauczani tego, jak być posłusznymi Panu i składać świadectwo swojej wiary w Chrystusa jako Zbawiciela oraz czcić Go prowadząc bogobojne życie. Wierzymy w Wielkie Posłannictwo jako podstawową misję Kościoła. Obowiązkiem wszystkich wierzących jest zwiastowanie ewangelii, słowem i życiem, zgodnie z prawdami Słowa Bożego. Ewangelia łaski Bożej ma być zwiastowana całemu światu (Ew. Mateusza 28.19-20; Dz. Apostolskie 1.8; 2 Koryntian 5.19-20).

Część 9: Rzeczy ostateczne
Wierzymy w błogosławioną nadzieję (Tytusa 2.13), osobiste i bliskie przyjście Pana Jezusa Chrystusa, aby pochwycić swoich świętych (1 Tesaloniczan 4.13-18). Wierzymy w widoczny i cielesny powrót Chrystusa na ziemię ze swoimi świętymi, aby ustanowić Jego tysiącletnie królestwo (Ks. Zachariasza 14.4-11; 1 Tesaloniczan 3.13; Ks. Objawienia 3.10, 19.11-16, 20.1-6). Wierzymy w fizyczne zmartwychwstanie wszystkich ciał- świętych do wiecznej radości i błogości Nowej Ziemi oraz potępionych na wieczną karę w jeziorze ognistym (Ew. Mateusza 25.46; Ew. Jana 5.28-29; Ks. Objawienia 20.5-6, 12-13).

Wierzymy, że dusze wierzących w chwili śmierci są oddzielone od ciała i obecnie przebywają z Panem, gdzie czekają na swoje zmartwychwstanie, kiedy duch, dusza i ciało zostaną zjednoczone, aby na zawsze być uwielbionymi z Panem (Ew. Łukasza 23.43; 2 Koryntian 5.8; Filipian 1.23, 3.21; 1 Tesaloniczan 4.16-17). Wierzymy, że dusze niewierzących w chwili śmierci pozostają w świadomej rozpaczy aż do zmartwychwstania, kiedy ze zjednoczoną duszą i ciałem, pojawią się na sądzie Wielkiego Białego Tronu i zostaną wrzuceni do Jeziora Ognia, aby ponieść wieczną karę (Ew. Mateusza 25.41-46; Ew. Marka 9.43-48; Ew. Łukasza 16.19-26; 2 Tesaloniczan 1.7-9; Ks. Objawienia 20.11-15).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Wyszukaj GotQuestions.org Polski
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries