settings icon
share icon
Soru

Meshedilmişlik nedir? Meshedilmiş olmak ne anlama gelir?

Yanıt


Kutsal Kitap’ta, yağla meshetmek, dinî törenlerde yapılan bir şeydir ve hazırlanmak (Rut 3:3; Matta 6:17), ferahlamak (Luka 7:46), tıbbi bakımlar (Luka 10:34) ve gömme gelenekleri (Markos 16:1) için kullanılır.

Eski Antlaşma’da törensel meshetme, sürme, ovma ya da kutsal yağı birisinin başına (ya da bir objenin üzerine) dökme gibi fiziksel eylemler, Tanrı’nın o kişiyi (ya da objeyi) belirli bir kutsal amaç için seçtiğinin dışsal bir simgesiydi.

İbranicemashach terimi, “yağla meshetmek ya da üzerine yağ sürmek” anlamına geliyordu.

Dinsel meshediş için kullanılan yağ, Rab tarafından belirli kurallarla bildirilmiş özel bir formüle göre güzel baharatlarla dikkatle karıştırılmış bir yağ idi (Mısır’dan Çıkış 30:22-32).

Bu yağı herhangi başka bir amaç için kullanmak, toplumun “dışına atılmak” cezasını taşıyan ciddi bir suçtu (Mısır’dan Çıkış 30:33).

Krallar, kâhinler ve peygamberler, daha derin bir ruhsal gerçekliği simgelemek üzere, yani Tanrı’nın varlığının kendileriyle birlikte olduğu ve Tanrı’nın kayırısının onların üzerinde olduğunu simgelemek için, dışsal olarak yağla meshedilirdiler (Mezmur 20:6; 28:8).

Davut daha genç bir çobanken, Tanrı Samuel’e, onu İsrail üzerine kral olarak meshetmesini söylemişti (1. Samuel 16:3).

O günden sonra, Rab’bin Ruhu Davut’un hayatı üzerinde güçlü bir şekilde kaldı (1. Samuel 16:13; Mezmur 89:20).

Davut’un zamanından yüzyıllar önce, Rab Musa’ya Harun ve oğullarını kâhinler olarak hizmet etmeleri üzere tahsis ve takdis etmesi talimatını vermişti (Mısır’dan Çıkış 28:41; 30:30; Levililer 8:30; 10:7).

Tanrı onların sunularını yakıp kül eden huzurunun ateşli görkemiyle onların kâhinsel hizmetinin gerçek olduğunu kanıtlamıştı.

Tanrı’nın Konutu’nun kendisi dahil olmak üzere kutsal öğeler de meshedilerek tapınma ve kurbansal törenlerde kullanılmak üzere ayrılmış ve kutsanmışlardı (Yaratılış 28:18; Mısır’dan Çıkış 30:26–29; 40:9–11).

Kutsal Kitap, Rab’bin İlyas’a kendisinden sonra gelecek peygamber olarak Elişa’yı meshetmesini buyurduğu zaman olduğu gibi bir peygamberin meshine dair harfî bir kaynak içerir (1. Krallar 19:16).

Peygamberlerin çağrılarını yerine getirmek için Kutsal Ruh tarafından güçlendirilip korunduklarını belirtmek için meshedilmeyle ilgili metaforik kaynaklar da içerir (1. Tarihler 16:22; Mezmur 105:15).

Başı yağla meshetmek de antik zamanlarda saygın misafirlere gösterilen bir misafirperverlik geleneğiydi.

Mezmur 23:5’de, Kral Davut kendisini Rab’bin sofrasında saygın bir misafir olarak resmeder.

Yemeğe gelen misafiri yağla meshetmek uygulaması Müjdeler’de tekrar ortaya çıkmaktadır (Luka 7:46; Markos 14:3–9; Yuhanna 12:3).

Yeni Antlaşma olan İncil’de, İsa Mesih Kendisinin bizim meshedilmiş Kralımız, Kâhinimiz ve Peygamberimiz olduğunu bildirir.

O, Tanrı’nın Kutsal ve seçilmiş Oğlu, Mesih’tir.

Hatta Mesih sözcüğü aslında “meshedilmiş olan” anlamına gelir ve İbranice’de “meshedilmiş” anlamına gelen sözcükten türemiştir.

Mesih (Yunanca:

Christos) “meshedilmiş olan” anlamına gelir.

İsa, hizmetinin başında şöyle bildirmişti: “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti .

.

Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak... için Beni gönderdi” (Luka 4:18, Yeşaya 61:1 ile karşılaştırın).

İsa Mesih, Meshedilmiş Olan, seçilmiş Mesih olarak Eski Antlaşma peygamberliğini yerine getirmiştir (Luka 4:21).

Meshedilmişliğini, gerçekleştirdiği mucizeler ve dünyanın Kurtarıcısı olarak kurban ettiği hayatıyla kanıtlamıştır (Elçilerin İşleri 10:38).

Bir anlamda günümüzdeki Hristiyanlar da meshedilmişlerdir.

İnanlılar, İsa Mesih aracılığıyla, “Kutsal Olan tarafından meshedilmişlerdir” (1. Yuhanna 2:20).

Bu meshedilme dışsal bir törenle değil, Kutsal Ruh armağanından pay alarak dışavurulur (Romalılar 8:11).

Kurtuluş anında, Kutsal Ruh inanlıların içinde yaşamaya başlar ve onları, Meshedilmiş Olan Mesih’le birleştirir.

Bunun sonucu olarak, bizler O’nun meshedilmişliğinden pay alırız (2. Korintliler 1:21–22).

Bir alime göre, meshedilme, “Kutsal Ruh’un, Tanrı için kâhinler ve krallar olan Hristiyanlar üzerindeki kutsallaştırıcı etkilerini dışavurur” (Smith, W., “Anointing,” Smith’s Bible Dictionary, revised ed., Thomas Nelson, 2004).

Yeni Antlaşma, yağla meshetmeyi iyileştirme ve dua ile de bağlantılar.

İsa öğrencileri müjdeyi bildirmek üzere gönderdiğinde, “Birçok cin kovdular; birçok hastayı, üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler” (Markos 6:13).

Yakup inanlılara hasta olduklarında, iyileşmeleri için şöyle demişti: “İçinizden biri hasta mı, kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın; Rab’bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler” (Yakup 5:14).

Karizmatik dinî çevrelerdekiler “meshedilmek”ten Hristiyanlar’ın arayabilecekleri ve aramaları gereken bir şey olarak söz ederler.

“Meshedilmiş” vaizler, vaazlar, hizmetler, ilahiler, vb.dan söz etmeleri ve diğerlerine “meshinin kilidini aç” ya da “meshedilmişliğinde yürü” öğüdü vermeleri yaygındır.

Buradaki düşünce, meshedilmişliğin Tanrı’nın gücünün, meshedilmiş olan aracılığıyla bir işin başarılması için dökülüşüdür.

Karizmatikler, çeşitli türde bireysel meshedilmeler olduğu gibi, kurumsal meshedilmeler de olduğunu söyler: beş kat meshedilme; elçisel meshedilme ve kadınlar için, Rut meshedilmesi, Debora meshedilmesi, Anna meshedilmesi vs. Hatta bazıları, müzik aletleri üzerinde var olan, “Davutsal meshedilme”den söz ederler: Onların söylediğine göre, “meshedilmiş” müzik aletlerini, cinleri kovmak ve tapınmayı daha önce hiç olmadığı kadar daha yüksek bir düzeye çıkartmak için, Tanrı’nın Kendisi çalar.

Özel meshedilmelerin bir insanın ruhsal armağanını “daha yüksek bir düzeye” çıkartmasına izin verdiği söylenir.

Karizmatikler özel meshedilmelerin “kişinin imanını serbest bırakmasıyla” alındığını söyler.

Karizmatiklerin meshedilme konusunda öğrettiklerinin çoğu, Kutsal Yazılar’da var olan şeylerin ötesine gider.

Birçok Karizmatik, belirtiler ve harikalara olan açlıklarında, hep yeni ve daha heyecan verici deneyimler arar ve bu da daha Ruh’un daha çok dökülmeleri, daha çok ruhsal vaftizler ve daha çok meshedilmeler gerektirir.

Ama Kutsal Kitap tıpkı bir tek vaftize işaret ettiği gibi Ruh’un da bir tek meshetmesinden söz eder:

“Size gelince, O’ndan aldığınız mesh sizde kalır” (1. Yuhanna 2:27; ayrıca bkz. 2. Timoteos 1:14).

Aynı ayetler, İblis’in inanlının meshini bir şekilde “çalabileceği” şeklindeki bir başka yanlış anlamayı da yalanlar.

Almış olduğumuz meshi kaybetme endişesi duymamamız lazımdır çünkü Kutsal Yazılar onun bizde kaldığını söyler.

Ruh’un meshiyle ilgili bir başka yanlış öğreti de, “Mimshach meshidir.”

Mimshach, mashach (“meshetmek”) ile bağlantılı bir İbranice sözcüktür ve sadece meshedilmenin “koruyucu” olduğunun söylendiği Hezekiel 28:14’de bulunur.

Word of Faith kampındaki bazılarına göre, düşmesinden önce Lusifer’e verilmiş olan Mimshach meshi şimdi inanlılara açıktır.

Bu meshi almak kişinin dokunduğu her şeyin artmasına ve genişlemesine yol açar ve meshedilmiş kişi daha yüksek düzeylerde başarı, maddi kazanç, sağlık ve güç kazanır.

İnanlılar yeni bir meshin peşinden gitmektense, Kutsal Ruh armağanına zaten  sahip olduklarını hatırlamalıdırlar.

Kutsal Ruh kısmî olarak verilmez, porsiyonlar ya da dozlar halinde gelmez ve kişiden geri alınmaz.

2. Petrus’ta şu vaade sahibiz: “Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi” (2. Petrus 1:3).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Meshedilmişlik nedir? Meshedilmiş olmak ne anlama gelir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries