settings icon
share icon
Soru

İsa'nın farklı isimleri nelerdir ve ne anlama gelirler?

Yanıt


Kutsal Kitap'ta İsa'nın 200 ismi ve unvanı bulunur. Aşağıdakiler daha çok öne çıkanlardan bazılarıdır, İsa'nın doğasını, Üçlü Birlik Tanrı'daki konumunu ve bizim için yeryüzüne gelmesini yansıtan üç bölüm olarak organize edilmişlerdir.

Mesih'in Doğası
Baş Köşe Taşı: (Efesliler 2:20) - İsa, Kendi kilisesi olan binanın köşe taşıdır. Yahudi ile Yahudi olmayanı, erkekle kadını, tüm çağlardan ve tüm yerlerden tüm kutsalları hepsinin paylaştığı Kendisine imanla bina edilen bir tek yapıda birleştirir.

Bütün yaratılışın ilk doğanı: (Koloseliler 1:15) – Bazılarının hatalı olarak iddia ettiği gibi, Tanrı'nın yarattığı ilk şey değil, çünkü 16'cı ayet her şeyin Mesih aracılığıyla ve Mesih için yaratıldığını söyler. Bunun yerine anlamı, Mesih'in her şeyin ilk doğanı safını ve önceliğini taşıdığıdır, evrendeki en yüceltilmiş saf O'nunkidir, O herkesten üstündür ve her şeyin başıdır.

Kilisenin Başı: (Efesliler 1:22; 4:15; 5:23) –İsa'nın kendileri uğruna öldüğü ve kurtuluş için sadece O'na iman eden kişilerden oluşan Kilise'nin tek üstün ve egemen yöneticisi bir kral ya da bir papa değil, İsa Mesih'tir.

Kutsal Olan: (Elçilerin İşleri 3:14; Mezmur 16:10) – Mesih hem tanrısal, hem de insansal doğasında kutsaldır ve halkı için bir kutsallık kaynağıdır. O'nun ölümüyle bizler Tanrı'nın önünde kutsal ve pak kılındık.

Yargıç: (Elçilerin İşleri 10:42; 2.Timoteos 4:8) – Rab İsa, Tanrı tarafından dünyayı yargılaması ve sonsuzluğun ödüllerini dağıtması üzere atanmıştı.

Kralların Kralı ve rablerin Rabbi: (1. Timoteos 6:15; Vahiy 19:16) – İsa, yeryüzündeki tüm yetkiler, tüm krallar ve yöneticiler üzerinde egemenlik sahibidir ve kimse O'nu amaçlarını yerine getirmekten alıkoyamaz. O onları, Kendisini hoşnut eden biçimde yönlendirir.

Dünyanın Işığı: (Yuhanna 8:12) – İsa, günahla karanlıklaşmış bir dünyaya geldi ve işi ve sözleri aracılığıyla yaşam ve gerçek ışığını saçtı. O'na güvenenlerin gözleri O'nun tarafından açılmıştır ve ışıkta yürürler.

Esenlik Önderi: (Yeşaya 9:6) – İsa dünyaya, savaşın olmaması anlamında bir barış değil, günah yüzünden birbirinden ayrılan Tanrı ve insan arasında bir barış getirmeye gelmiştir. Günahkârları kutsal bir Tanrı ile barıştırmak için ölmüştür.

Tanrı'nın Oğlu: (Luka 1:35; Yuhanna 1:49) – İsa, Baba'nın biricik Oğludur"(Yuhanna 1:14). İncil'de 42 kez geçen "Tanrı Oğlu" sözü, Mesih'in tanrılığını onaylar.

İnsanoğlu: (Yuhanna 5:27) – "Tanrı Oğlu" sözüyle tezat olarak kullanılan bu söz, Mesih'in tanrılığının yanı sıra var olan insanlığını onaylar.

Söz: (Yuhanna 1:1; 1. Yuhanna 5:7-8) – Söz, bir şeyi söylediğinde gerçekleşen ve ilk yaratılışta her şeyi sözüyle var eden, Üçlü Birlik Tanrı'nın ikinci Kişiliğidir. Başlangıçta Tanrı ile birlikteydi ve Tanrı'dır ve her şey O'nun aracılığıyla yaratılmıştır.

Tanrı'nın Sözü: (Vahiy 19:12-13) – Bu Mesih'e verilen ve Kendisinden başka kimsenin bilmediği isimdir. O'nun ilahi kişiliğinin sırrını simgeler.

Yaşam Sözü: (1. Yuhanna 1:1) – İsa sadece sonsuz yaşama götüren sözleri söylemekle kalmadı, bu ayete göre, O Kendi sağladığı sevinç dolu sonsuz yaşam ve doygunluğu veren yaşam sözlerini ta Kendisidir.

Üçlü Birlik'teki konumu
Alfa ve Omega: (Vahiy 1:8; 22:13) – İsa Kendisinin her şeyin başlangıcı ve sonu olduğunu bildirmiştir ki bu sözler sadece gerçek Tanrı için söylenir. Bu sonsuzluk sözü sadece Tanrı için doğru olabilir.

İmmanuel: (Yeşaya 9:6; Matta 1:23) – "Tanrı bizimledir" anlamına gelir. Hem Yeşaya, hem de Matta, Beytlehem'de doğacak olan Mesih'in, halkı arasında yaşamak için yeryüzüne insan biçiminde gelen Tanrı'nın Kendisi olacağını onaylar.

Ben'im: (Yuhanna 8:58, Mısır'dan Çıkış 3:14) – İsa Kendisine bu unvanı verdiğinde Yahudiler küfür ettiği için O'nu taşlamaya kalktılar.my. Kendisinin sonsuz Tanrı, Eski Antlaşma'daki değişmez Rab olduğunu bildirdiğini anlamışlardı.

Her Şeyin Rabbi: (Elçilerin İşleri 10:36) – İsa, bütün dünyanın ve dünyadaki her şeyin, dünyadaki tüm ulusların ve özellikle de Tanrı'nı seçtiği halkın, Yahudiler kadar Yahudi olmayanların da egemen yöneticisidir.

Gerçek Tanrı: (1. Yuhanna 5:20) – Bu İsa'nın gerçek Tanrı olarak sadece tanrısal olmakla kalmayıp Tanrı'nın ta kendisi olduğunun doğrudan onayıdır. Kutsal Kitap sadece bir tek Tanrı olduğunu öğrettiğinden bu, O'nun Üçlü Birlik Tanrı'nın bir parçası olarak doğasını açıklamaktadır.

Yeryüzündeki İşi
İmanımızın Öncüsü ve Tamamlayıcısı: (İbraniler 12:2) – Kurtuluş, onun Tanrı'nın bir armağanı olduğuna imanla gerçekleşir (Efesliler 2:8-9) ve İsa da imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısıdır. O baştan sona, bizi kurtaran imanın kaynağı ve devam ettiricisidir.

Yaşam Ekmeği: (Yuhanna 6:35; 6:48) – Ekmek yaşamı fiziksel bakımdan devam ettirdiği gibi, İsa da bize sonsuz yaşam veren ve onu devam ettiren Ekmek'tir. Tanrı, halkını doyurmak için çölde man sağlamıştı ve bizim için bölünen vücudu aracılığıyla bize sonsuz yaşam vermesi için İsa'yı sağlamıştır.

Güvey: (Matta 9:15) – Mesih'in Güvey ve Kilise'nin de O'nun Gelini olması resmi, O'nunla özel ilişkimizi ortaya koyar. Birbirimizle bozulamayacak bir lütuf antlaşmasıyla bağlıyız.

Kurtarıcı: (Romalılar 11:26) – Tıpkı İsrailliler'in Tanrı'nın kendilerini Mısır'daki kölelikten kurtarmasına ihtiyaçları olduğu gibi, Mesih de bizim günaha kölelikten Kurtarıcımız'dır.

İyi Çoban: (Yuhanna 10:11,14) – Kutsal Kitap zamanlarında, iyi bir çoban koyunlarını yırtıcı hayvanlardan korumak için kendi hayatını tehlikeye atardı. İsa, koyunları için hayatını vermiştir ve bizimle ilgilenir, bize bakar ve bizi besler.

Baş Kâhin: (İbraniler 2:17) – Yahudi baş kâhin, halkın günahları için kefaret sunmak amacıyla yılda bir kez tapınağa girerdi. Rab İsa, çarmıhta bu işlevi bir kerede ve her zaman için gerçekleştirdi.

Tanrı'nın Kuzusu: (Yuhanna 1:29) – Tanrı'nın yasası, günaha kefaret olarak lekesiz bir Kuzu'nun kurban edilmesini buyuruyordu. İsa, boğazlanmaya götürülen o Kuzu oldu, çektiği acılarda sabrını ve Kendisine ait olanlar için ölmeye hazır olduğunu gösterdi.

Aracı: (1.Timoteos 2:5) – Bir aracı, iki tarafı barıştırmak için aracılık eder. Mesih, insanlarla Tanrı'yı barıştıran tek Aracı'dır. Meryem'e ya da kutsallara dua etmek putperestliktir çünkü Mesih'in en önemli rolünü es geçer ve Aracı rolünü başka birine verir.

Kaya: (1. Korintliler10:4) – Çölde yaşam veren su Musa'nın vurduğu kayadan aktığı gibi, İsa da sonsuz yaşamın diri sularının aktığı Kaya'dır. O, ruhsal evlerimizi hiçbir fırtınanın sarsmaması için üzerine bina ettiğimiz Kaya'dır.

Diriliş ve Yaşam: (Yuhanna 11:25) – İsa tıpkı Kendisi ölümden dirildiği gibi, günahkârları da sonsuz hayata diriltme gücüne sahiptir. Günahımız O'nunla birlikte gömüldü ve bizler yaşam yeniliği ile dirildik.

Kurtarıcı: (Matta 1:21; Luka 2:11) – İsa, insanlar için ölerek, onları Kendi gücüye yenilemek için Kutsal Ruh'u vererek, ruhsal düşmanlarını yenmelerini sağlayarak, sıkıntılarda ve ölümde onları kuvvetlendirerek ve son günde onları dirilterek onları kurtarır.

Gerçek Asma: (Yuhanna 15:1) – Gerçek Asma, tüm dallara (inanlılara) Ruh'un meyvesini oluşturmaları için gereken her şeyi, yani kurtuluşun diri suyunu ve Söz'den beslenme, sağlar.

Yol, Gerçek, Yaşam: (Yuhanna 14:6) – İsa, Tanrı'ya götüren tek yoldur, yalanlar dolu dünyada tek Gerçek'tir ve sonsuz yaşamın tek kaynağıdır. Bu üç özelliğe de hem dünyasal, hem de sonsuz anlamda sahiptir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İsa'nın farklı isimleri nelerdir ve ne anlama gelirler?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries