settings icon
share icon
Fehu’i

Ma’u ‘a e fakamolemole? ‘E fefee nai ‘a ‘eku ma’u ‘a e fakamolemole mei he ‘Otua?

Tali


Ngaue 13:38 ‘Oku pehee, “Koia ai, ke mahino kiate kimoutolu kainga matu’a, ko e me’a ‘ia Sisu, kuo fakahoko atu ai kiate kimoutolu ‘a e fakamolemole.”

Ko e ha ‘a e fakamolemole pea ko e ha nai e ‘uhinga te u fiema’u ai ia?

Ko e fo’I lea koia ko e”fakamolemole” ‘oku ‘uhinga ia ko hono fakama’a, ko hono tali, pea ko hono kaneseli ‘a e mo’ua. ‘I he taimi ‘oku tau faihala ai ki ha taha, ‘oku tau kole leva ‘a ‘enau fakamolemole ka e malava ke to e hoko atu ‘a e feohi mo e tokotaha koia. Ko e fakamolemole ia ‘oku ‘ikai foaki pe koe ‘uhii ko e tokotaha koia ‘oku taau ke fakamolemole’i. ‘Oku ‘ikai ke ‘iai ha taha ia ‘oku taau mo e fakamolemole. Ko e fakamolemole ia ko e fo’I to’onga ‘ofa ia, meesi, pea mo e kelesi. Ko e fakamolemole ia ko e fo’I fakakaukau ia kuo fakahoko ke ‘oua na’a te pupuke ai pe ha fa’ahinga me’a ‘oku ‘ikai sai fekau’aki mo ha taha kehe, neongo aipe pe ko e ha e me’a ne nau fai atu kiate koe.

‘Oku fakaha mai ‘e he tohitapu ‘oku tau fiema’u kotoa ‘a e fakamolemole mei he ‘Otua. Kuo tau fai angahala hono kotoa. Koheleti 7:20 ‘oku ha ai, “Seuke, ko e me’a ki he tangata, ‘oku ‘ikai ha ma’oni’oni ‘I mamani, ‘aia ‘oku ne fai lelei, ‘o ‘ikai angahala.” 1 Sione 1:8 ‘oku pehee mai, “Kapau leva ‘oku tau tala ‘e kitautolu ia ‘oku ‘ikai ke ‘iai ha’atau angahala, ‘oku tau kakaa’I pe kitautolu pea ‘oku ‘ikai ke ma’u ‘a e mo’oni ‘iate kitautolu.” Ko e ‘u angahala kotoa pe ia, ko e talangata’a mo’oni pe ia ki he ‘’Otua (Saame 51:4). Ko hono ola leva, ‘oku tau fu’u fiema’u ‘aupito ‘a e fai fakamolemole ‘a e ‘Otua. Kapau leva ‘e ‘ikai ke fakamolemole’I ‘a ‘etau ngaahi angahala, te tau fakamoleki pe hotau taimi ‘I ‘Itaniti ‘I he fekuki mo e nunu’a ‘o ‘etau ngaahi angahala (Matiu 25:46; Sione 3:36).

Fakamolemole – ‘E anga fefee ‘eku ma’u ia?

Fakafeta’i,Ko e ‘Otua ‘oku ‘ofa mo fa’a fai meesi – ‘one hoifua pe ke fakamolemole’I kitautolu mo ‘etau ngaahi angahala! 2 Pita 3:9 ‘oku ne fakaha mai kia kitautolu ‘o pehee, “…Tala’ehai ko ‘ene fai tuai ‘a e ‘eiki ‘I he’ene tala’ofa, ‘o hangee ko e lau tuai ‘e he ni’ihi, ka ko ‘ene angamokomoko pe kiate kinautolu, mo e ‘ikai te ne finangalo ke ‘auha ha taha, ka ke a’usia ‘a e fakatomala ‘e he kakai kotoa pe.” ‘Oku hoifua ‘a e ‘Otua ke fakamolemole’I kitautolu, pea ‘oku ne fai ‘a hotau fakamolemole’i.

Ko e tautea totonu pe ki he’etau ngaahi angahala ko e mate. ‘I he ‘uluaki konga ‘o e ‘ipiseli ‘a Paula ki he kakai Loma 6:23 ‘Oku ha ai ‘o pehee, “He ko e tokonaki ‘o e angahala ko e mate…” Ko e mate ta’engata ‘a ‘etau tokonaki koe ‘uhi ko ‘etau ngaahi angahala. Ka koe palani haohaoa ‘a e ‘Otua, ke hoko ko e tangata – Sisu Kalaisi (Sione 1:1,14). Ne pekia ‘a Sisu ‘I he kolosi, ‘one fua ‘a e tautea ne tuha mo kitautolu - mate. 2 Kolinito 5:21 ‘oku ne ako’I mai ki tautolu ‘o pehee, “ Na’a ne ngaohi ko e koto angahala ‘a e toko taha ko ia na’e ‘ikai te ne ongona ha angahala, ko e ‘uhiaa ko kitautolu; ko e ‘uhi ke tau hoko ai ‘iate ia ko e koto ma’oni’oni faka’otua.” “Ne pekia ‘a Sisu ‘I he kolosi, ‘o ne fua ‘a e tautea ne tonu ke tau fua! He Ko e ‘Otua, ‘I he pekia ‘a Sisu ‘o ne ‘omi ai ‘a e fakamolemole ki he ngaahi angahala ‘a e kakai kotoa pe ‘o mamani. 1 Sione 2:2 ‘oku pehee, Pea ko e fakatupuhoifua’anga foki ia ko e ‘uhi ko ‘etau ngaahi hia; pea tala’ehai ko e ‘uhi ko e ngaahi hia ‘atautolu pe, ka ko e ‘uhi foki ko e ngaahi hia ‘a mamani katoa.” Ne toetu’u ‘a Sisu mei he Pekia, ‘o fakae’a ‘a ‘ene ikuna’I ‘a e mate mo e angahala. (1 Kolinito 15:1-28). Fakafeta’I ‘Eiki, ko e ‘uhii ko e pekia mo e toetu’u ‘a Sisu Kalaisi, ‘I he konga hono ua ‘o e tohi ‘a Loma 6:23 ‘oku mo’oni, “…ka ko e me’a’ofa ‘a e ‘Otua ko e mo’ui ta’engata tu’u ‘ia Kalaisi Sisu ko hotau ‘Eiki.”

’Oku ke fiema’u ke fakamolemole’I ‘a ho’o ngaahi angahala? ‘Oku ‘iai ha fa’ahinga ongo ‘iate koe ‘o e halaia mo e tautea, ka ‘oku ke fiu koe hono feinga’I ke mavahe meiate koe? ‘Oku ‘ataa ‘aupito ke fai hano fakamolemole’I ‘etau ngaahi angahala, kapau ‘e tuku kakato ho’o tui kia Sisu Kalaisi ko hotau fakamo’ui. ‘Efeso 1:7 ‘oku pehee, “ ‘A ia ‘I he’etau ‘iate ia, ‘oku tau ma’u ni ‘a e huhu’I, ko e me’a ‘I hono ta’ata’a, ko e fakamolemole ‘o ‘etau angahala, ‘o fakatatau ki he mohume’a ‘o ‘ene kelesi.” Ne totongi ‘e Sisu ‘a ‘etau mo’ua ma’a kitautolu, ko e ‘uhi ka e malava ke fakamolemole’I kitautolu. Ko e me’a pe te ke fai, ko ho’o kole ki he ‘Otua ke fakamolemole’I koe ‘o fakafou ‘ia Sisu, ‘oke tui na’e pekia ‘a Sisu ke totongi ‘a ho fakamolemole’I – pea te ne fakamolemole’I koe! Sione 3:16-17 ‘oku ha ai ‘a e fekau faka’ofo’ofa ko eni, “He na’e ‘ofa pehee ‘a e ‘Otua ki mamani, ko ia na’a ne foaki hono ‘Alo tofu-pe-taha-ne-fakatupu, ko e ‘uhi koia kotoa pe ‘oku tui pikitai kaite ia ke ‘oua na’a ‘auha, ka e ma’u ‘a e mo’ui ta’engata.”

Fakamolemole – ‘oku faingofua pehee pe ia?

‘Io ‘oku faingofua pehee pe ia! ‘E ‘ikai lava ke ke tokonaki mai koe ‘a e fakamolemole mei he ‘Otua. ‘E ‘ikai lava ke ke fakatau mai ‘e koe ‘a ho’o fakamolemole. Te ke ma’u pe ia ‘e koe, ‘aki pe ho’o tui, ‘o fou makatu’unga ‘I he kelesi mo e meesi ‘a e ‘Otua, ko e ki’I lotu eni ke ke lotu’aki. ‘I ho’o fai ‘a e ki’I lotu ko eni, pe ko ha to e lotu ange pe ‘e ‘ikai fakahaofi koe ia ai. Ko e tui pe kia Sisu Kalaisi ‘e malava ke ke ma’u ai ‘a e fakamolemole ‘a ho’o ngaahi angahala. Ko e lotu ko eni ia, ko e founga pe ia ke ke fakahaa’I ai ki he ‘Otua ‘a ho’o tui kiate ia pea mo fakamalo kiate ia ‘I hono fakamolemole’I koe. “’Eiki, ‘oku ou ‘ilo fakapapau kuo fai angahala ki he ‘afio na pea ‘oku tuha mo taau ke tautea’I au. Ka kuo fua ‘e Sisu Kalaisi ‘a e tautea te tonu ke u fua pea ko e ‘uhii ko ‘eku tui kiate ia, ‘e malava ai ke fai ‘a hoku fakamolemole’i. ‘Oku ou tekaki atu ‘eku falala kiate koe ke fai ‘a hoku fakahaofi. Malo ma’u kelesi fungani pea mo hono fai ‘a hoku fakamolemole’I ‘Emeni!"

Kuó ke fai nai ha’o fakakaukau fekau’aki mo Kalaisi koe’uhi pë ko e me’a ko ia kuó ke lau/? Kapau leva ko ia, peá ke kataki mu’a ‘o lomi’i ‘a e fo’i me’a lomi ko ena ‘i lalo ‘oku pehë “Kuó u tali ‘a Sïsü ‘i he ‘ahó ni.”

EnglishFoki ki he peesi mu’a Faka-Tonga

Ma’u ‘a e fakamolemole? ‘E fefee nai ‘a ‘eku ma’u ‘a e fakamolemole mei he ‘Otua?
© Copyright Got Questions Ministries