settings icon
share icon
Fehu’i

Ke ma’u ‘a e Mo’ui Ta’engata?

Tali


‘Oku fakaha mai ‘e he tohitapu ‘a e hala mahino ke ma’u ai ‘a e mo’ui Ta’engata. ‘Uluaki, kuopau ke tau fakatokanga’I kuo tau faihala ki he ‘Otua: “He kuo fai angahala kotoa pe, pea ‘oku ‘ikai te nau a’usia ‘a e hoifua ‘a e ‘Otua”(Loma 3:23) Kuo tau ‘osi fai kotoa ‘a e ‘uuni me’a ‘oku ‘ikai hoifua kiai ‘a e ‘Otua, pea ‘oku tuha ai mo taau ke tautea kitautolu. Ko e ‘uhii ko ‘enau ngaahi angahala ‘oku totu’a ‘a ‘ene fehangahangai mo e ‘Otua malohi mo ta’engata, ko hotau tuha pe ko e tautea ta’engata. “Ko e totongi ‘o e angahala ko e mate, ka ko e me’a’ofa ‘a e ‘Otua ko e mo’ui ta’engata ‘o fou ‘ia Sisu Kalaisi ko hotau ‘eiki” (Loma 6:23).

Kai kehe,Ko Sisu Kalaisi, ‘aia ‘oku ‘ikai te ne momo’I fai ha angahala (1 Pita 2:22), na’e hoko ‘a e ‘alo pele ‘o e ‘Otua ‘o Tangata (Sione 1:1,14) pea ne pekia ke totongi ‘etau hia. " Ko e fakaha mai ia ‘e he ‘Otua ‘a ‘ene ‘ofa kia kitautolu: lolotonga ‘etau kei hoko ko e kau angahala, Kuo pekia ‘a Kalaisi ia ma’a kitautolu" (Loma 5:8). Ne pekia ‘a Sisu Kalaisi ‘I he kolosi (Sione 19:31-42), ‘o ne fua ‘eia ‘a e tautea na’e totonu mo taau ke fai mai kia kitaua (2 Kolinito 5:21). ‘Aho ‘e tolu mei ai, na’a ne toetu’u mei he pekia (1 Kolinito 15:1-4),ke fakamo’oni’I ‘a ‘ene ikuna’I koia ‘a e angahala pea mo e mate. " Ko e ‘uhi ko e lahi ‘a ‘ene fai meesi, na’a ne ‘omi ai ‘a e fanau’I fo’ou kia kitautolu mo e ‘amanaki mo’ui ‘o fou ‘I he toetu’u ‘a Sisu Kalaisi mei he pekia" (1 Pita 1:3).

’I he tui, ‘Oku totonu leva ke fulihi ‘a e tu’unga fakakaukau hotau ‘atamai fekau’aki mo Kalaisi-ko hai ia, ko e ha e me’a na’a ne fai, pea ko e ha hono ‘uhinga – ko e malu’I mo e fakahaofi (Ngaue 3:19). Kapau ‘e ‘oatu ‘etau falala kiate ia, ‘o tui ko ‘ene pekia ‘I he kolosi ke totongi’aki ‘a ‘enau ngaahi angahala, ‘e fakamolemole’I leva kitautolu, pea te tau ma’u leva ‘a e palomesi koia ‘o e mo’ui ta’engata ‘I Hevani. “He na’e ‘ofa pehee ‘a e ‘Otua ki mamani, koia na’a ne foaki hono ‘Alo tofu-pe-taha-ne-fakatupu, koe ‘uhi koia kotoa pe ‘oku tui pikitai kiate ia ke ‘oua tene ‘auha, ka e ma’u ‘a e mo’ui ta’engata. " (Sione 3:16). "Kapau te ke vete’aki ho ngutu, ‘Sisu ko e ‘Eiki’ pea ke tui ‘I ho loto na’e fokotu’u ‘e he ‘Otua ia mei he mate, ‘e fakahaofi koe" (Loma 10:9). Ko e tui tokotaha pe ‘a ‘ete tui ki he ngaue kakato na’e fakahoko ‘e Kalaisi ‘I he kolosi ‘aia ko e hala mo’oni pe ia ki he mo’ui ta’engata! " He ko e kelesi pe na’e hoko ai ho fakamo’ui, Fou ‘I he tui – ‘o ‘ikai kia koe, ka ko e me’a’ofa ia ‘a e ‘Otua- ‘o ‘ikai ko ha ngaue ne fai – ko e ‘uhii ke ‘oua na’a polepole ai ha taha" (Efeso 2:8-9).

“Kapau leva ‘oku ke fiema’u ke ke tali ‘a Sisu Kalaisi ko ho fakamo’ui ia, ko eni ‘a e taha ‘o e ngaahi lotu fakataataa. Manatu’iange, ko ‘ete fai ‘a e lotu ko eni pe ko ha to e lotu ange pe ‘e ‘ikai fakahaofi ai kita ia. Ka ko e tui pe kia Kalaisi te ne fakahaofi koe mei he angahala. Ko e lotu ia ko eni, ko e founga pe ia ke ke fakaha ai ki he ‘Otua ho’o tui kiate ia pea mo fakamalo kiate ia ‘I hono malu’I mo fakahaofi koe. “ ‘Eiki, kuo u ‘ilo pe kuou fai angahala kiate koe pea ‘oku tuha mo taau ke tautea’I au. Ka kuo to’o ‘e Sisu Kalaisi ‘a e tautea ne totonu ke u ma’u ko e ‘uhi ka e fakafou ‘I he tui kiate ia, ke fai ai ‘a hoku fakamolemole’i. ‘Oku ou falala kiate koe pea mo ho’o malu’i. Malo ‘Eiki ‘a e ‘omi ho’o kelesi ma’ongo’onga pea mo ho’o fakamolemole – ko e me’a’ofa ia ‘o e mo’ui Ta’engata ‘Emeni!”

Kuo ke fai nai ha’o fakakaukau fekau’aki mo Kalaisi ko e ‘uhi pe ko e me’a koia kuo ke lau ‘I heni, Kapau leva koia, pea ke kataki mu’a ‘o lomi’i ‘a e fo’I me’a lomi ko ena ‘I lalo ‘oku pehee “Kuo u tali ‘a Sisu ‘i he ‘aho ni.”

EnglishFoki ki he peesi mu’a Faka-Tonga

Ke ma’u ‘a e Mo’ui Ta’engata?
© Copyright Got Questions Ministries