settings icon
share icon
Fehu’i

ʻOku fēfē ʻeku fakafenāpasi ki he ʻOtuá?

Tali


Ke ke lava ʻo “fakafēnapasi” ki he ʻOtuá, kuo pau ke tau tomuʻa mahinoʻi ʻa e meʻa ʻoku “fehalāakí.” Ko e talí ko e angahalá. “ʻOku ʻikai ha toko taha ʻoku fai lelei, ʻoku ʻikai ʻaupito ha taha” (Saame 14:3). Kuo tau angatuʻu ki he ngaahi fekau ʻa e ʻOtuá; ʻoku tau “hangē ko e fanga sipi; kuo tau afe taki taha kotoa pē ki hono hala” (ʻĪsaia 53:6).

Ko e ongoongo fakamamahí ko e tauteá ko e mate. “Ko e laumālie ʻoku angahalá ʻe mate ia” (ʻIsikeli 18:4). Ko e ongoongo leleí, kuo hanga ʻe ha ʻOtua ʻofa ʻo kaufakiʻi kitautolu kae lava ke fakamoʻui kitautolu. Naʻe fakahā ʻe Sīsū ko ʻEne taumuʻá “ke kumi mo fakamoʻui ʻa ia kuo molé” (Luke 19:10), pea naʻá Ne folofola kuo kakato ʻEne taumuʻá ʻi he taimi naʻá Ne pekia ai ʻi he kolosí ʻi he ngaahi lea, “Ko hono ngatá ia!” (Sione 19:30).

ʻOku kamata hono maʻu ha vā feituʻutaki mo e ʻOtuá ʻaki hono fakahaaʻi hoʻo angahalá. ʻOku hoko mai ai hano vete ʻo hoʻo ngaahi angahalá ki he ʻOtuá ʻi he loto fakatōkilalo (ʻĪsaia 57:15) pea mo ha fakapapau ke siʻaki ʻa e angahalá. “He ʻoku tui ʻa e tangatá ʻaki ʻa e loto ki he fakatonuhiá; pea ʻoku fakahā ʻaki ʻa e ngutú ʻa e fakamoʻuí” (Loma 10:10).

Kuo pau ke ʻalu fakataha ʻa e fakatomala ko ʻení mo e tuí – tautautefito ki hoʻo tui ʻoku fakataauʻi ʻe he pekia feilaulau ʻa Sīsuú mo ʻEne toetuʻu fakaofó ke Ne hoko ko ho Fakamoʻuí. “Koeʻuhí kapau te ke fakahā ʻaki ho ngutú ʻa e, ‘ʻEiki ko Sīsuú,’ peá ke tui ʻi ho lotó kuo fokotuʻu ia ʻe he ʻOtuá mei he maté, ʻe fakamoʻui koe” (Loma 10:9). ʻOku fakamatala ha ngaahi veesi folofola kehe kau ki he mahuʻinga ʻo e tuí, ʻo hangē ko e Sione 20:27; Ngāue 16:31; Kalētia 2:16; 3:11, 26; mo e ʻEfesō 2:8.

Ko e fakafenāpasi ki he ʻOtuá ʻoku fekauʻaki ia mo hoʻo tali ki he meʻa kuo fakahoko ʻe he ʻOtuá maʻaú. Naʻá Ne fekauʻi mai ʻa e Fakamoʻuí, naʻá Ne ʻomi ʻa e feilaulaú ke toʻo ʻetau angahalá (Sione 1:29), pea ʻokú Ne ʻoatu ʻa e talaʻofa: “Ko ia ʻe ui ki e huafa ʻo e ʻEikí, ʻe fakamoʻui ia” (Ngāue 2:21).

Ko ha fakatātā fakaʻofoʻofa ʻo e fakatomalá mo e fakamolemolé ʻa e talanoa fakatātā ʻo e foha maumau koloá (Luke 15:11-32). Naʻe maumauʻi ʻe he foha siʻisiʻí e meʻaʻofa ʻa ʻene tamaí ʻi he angahalá (veesi 13). ʻI he taimi naʻá ne fakahaaʻi ai ʻene ngāue halá, naʻá ne fili ke foki ki ʻapi (veesi 18). Naʻá ne pehē he ʻikai toe lau ia ko ha foha (veesi 19), ka naʻe ʻikai pehē. Naʻe ʻofa ʻa e tamaí ʻi he angatuʻu kuo fokí ʻo lahi ange ʻi ha toe taimi kimuʻa (veesi 20). Naʻe fakamolemoleʻi ʻa e meʻa kotoa, pea kamata ha fakafiefia (veesi 24). ʻOku lelei ʻa e ʻOtuá ʻi hono tauhi ʻEne ngaahi talaʻofá, ʻo kau ai ʻa e talaʻofa ke fakamolemoleʻí. “ʻOku ofi ʻa Sihova kiate kinautolu ʻoku loto mafesí; ʻokú ne fakamoʻui ʻa kinautolu mei heʻenau ngaahi mamahi kotoa pē” (Saame 34:18).

Kapau ʻokú ke fie fakafenāpasi ki he ʻOtuá, ko ha sīpinga lotu ʻeni. Manatuʻi, he ʻikai fakamoʻui koe hono fakahoko ʻo e lotú ni pe ko ha toe lotu pē. Ko e falala pē kia Kalaisí te ne fakamoʻui koe mei he angahalá. Ko e lotú ni ko ha founga ia hono fakahaaʻi ki he ʻOtuá hoʻo tui kiate Ia mo fakamālō kiate Ia hono foaki atu ho fakamoʻuí. “ʻE ʻOtua, ʻoku ou ʻilo kuó u angahala ki he ʻAfioná pea ʻoku taau mo au ʻa e tauteá. Ka naʻe fua ʻe Sīsū Kalaisi ʻa e tautea naʻe ʻoʻokú koeʻuhí ke fakamolemoleʻi au ʻo fakafou ʻi heʻeku tui kiate Iá. ʻOku ou tekaki hake ʻeku falalá kiate Koe ki ha fakamoʻui. Fakafetaʻi ʻi Hoʻo ʻaloʻofá mo e fakamolemolé – ko e meʻaʻofa ʻo e moʻui taʻengatá! ʻĒmeni!”

Kuó ke fai nai ha’o fakakaukau fekau’aki mo Kalaisi koe’uhi pë ko e me’a ko ia kuó ke lau/? Kapau leva ko ia, peá ke kataki mu’a ‘o lomi’i ‘a e fo’i me’a lomi ko ena ‘i lalo ‘oku pehë “Kuó u tali ‘a Sïsü ‘i he ‘ahó ni.”

EnglishFoki ki he peesi mu’a Faka-Tonga

ʻOku fēfē ʻeku fakafenāpasi ki he ʻOtuá?
© Copyright Got Questions Ministries